BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

nr GN-I.6821.24.2020 z 16 października 2020 roku

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Roberta Bagińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RBB-ELECTRIC Robert Bagiński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 94 o pow. 0,2082 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nN 0,4kV obejmującej budowę: napowietrznej linii SN 15 kV, kablowej linii SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kablowej linii nN 0,4 kV.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy i zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie i zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na dużą ilość spraw wpływających do tutejszego urzędu, z której każda wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego i prawnego. Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 30 listopada 2020 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art.37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

 

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2020 13:54
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2020 13:55
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lis 2020 08:26
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 32 razy