BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.), § 37, 38, 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr 6640.52.2020 (ETAP II – PODGiK w Łomży) zawiadamiam, że w dniu:


18 grudnia 2020 roku od godziny 1000


odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych: dz. nr 178 (obręb 200707_2.0015 – Młynik, gm. Śniadowo, KW LM1L/00042238/3), dz. nr 187 (obręb 200707_2.0015 – Młynik, gm. Śniadowo, KW LM1L/00028715/7), dz. nr 312 (obręb 200707_2.0015 – Młynik, gm. Śniadowo, KW LM1L/00028809/3), dz. nr 313 (obręb 200707_2.0015 – Młynik, gm. Śniadowo, brak KW – nieustalony stan władania), oraz dz. nr 317/1 (obręb 200707_2.0015 – Młynik, gm. Śniadowo, KW LM1L/00028809/3).


Prace rozpoczną się na dz. nr 187. Wzywa się Pana/Panią do udziału w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.


POUCZENIE:


Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Osoby biorące udział w ww. czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 wraz z późn. zm.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


GEODETA UPRAWNIONY


Uprawnienia zawodowe Nr 17419


Krzysztof Samborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 lis 2020 14:21
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2020 11:52
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 52 razy