BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Raport Monitoringowy z realizacji zadań w 2005 roku

Celem sporządzenia raportu monitoringowego z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2004 – 2006 jest zapewnienie zgodności efektów końcowych projektu lub programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami zawartymi w tym dokumencie. Dobrze funkcjonujący system monitoringu pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń związanych z nieprawidłową i nieterminową realizacją projektu lub programu. Pozwala także określić stopień osiągnięcia założonych celów, korektę przyjętych założeń i zastosowanie najlepszych rozwiązań.
Prowadzenie działalności na podstawie opracowanego PLANU ROZWOJU LOKALNEGO może przynieść jednostkom samorządowym szereg korzyści, do których należy zaliczyć między innymi:

 większą efektywność podejmowanych działań wynikającą z ich koordynacji. Zaplanowanie działań zmniejsza ryzyko ich niepotrzebnego nakładania się na siebie lub wykluczania, co zdarzyć się może w przypadku działalności podejmowanej na bieżąco.
 bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków.
Tworzenie dokumentów planistycznych wymaga zaplanowania środków, które mają być przeznaczone na poszczególne działania, co przeciwdziałać będzie sytuacjom,
w których przed końcem roku budżetowego zabraknie środków na określoną działalność.
 dostosowanie działań do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Na podstawie oceny potencjału samorządów, w tym przypadku Starostwa Powiatowego w Łomży, możliwe staje się podjęcie działań mających na celu wykorzystanie szans i silnych stron oraz niwelowanie zagrożeń i słabych stron.
 możliwość ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Posiadanie opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego jest warunkiem koniecznym do podejmowania tego typu starań.

Raport w załączeniu.
Data powstania: poniedziałek, 13 lut 2006 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2006 09:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3318 razy