BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 113/375/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2010 roku
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 i projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) wieloletnią prognozę finansową na 2011-2014 rok w formie projektu uchwały Rady Powiatu wraz przynależymi do niej 3–ma załącznikami, stanowiacą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z przynaleznymi do niego 3-ma załącznikami;

2) projekt budżetu powiatu na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z przynależnymi do niej 10-ma załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z przynależnymi do niego 10-ma załącznikami;

3) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedłożyć bezzwłocznie Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 11:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 845 razy
Ilość edycji: 1