BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała VII/40/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się o utworzeniu przez Powiat Łomżyński wraz z innymi powiatami województwa podlaskiego, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
2. Zadaniem Związku Powiatów Województwa Podlaskiego jest:
1) realizowanie projektów z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym tworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskania danych ewidencji budynków
i lokali;
2) przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku na rzecz tworzenia bazy obiektów topograficznych (BDOT500), w tym przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej mapy numerycznej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
3) inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć członków Związku na rzecz przekształcenia powiatowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych do postaci cyfrowej;
4) informatyzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom,
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław KuleszaData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 12:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 412 razy