BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała VIII/46/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31sierpnia 2015 roku
w sprawie: przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

           Na podstawie art. 12 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 Powiat Łomżyński przystępuje jako Lider do projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

§ 2

 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim, dotyczącej realizacji projektu, o którym mowa w § 1 uchwały.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady                           

Jarosław Kulesza

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 08:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 379 razy