BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała IX/50/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 września 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 52 ust 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust 1, art. 237 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/18/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku,  Nr V/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr VI/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr VII/39/2015 z dnia  26 czerwca 2015 roku, Nr VIII/42/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, wprowadza się zmiany:

 

1)       załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)       załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3)       załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu w zakresie zadań własnych o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 4 pkt A do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu o kwotę 20.000,00 zł w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 pkt B do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 – dochody ogółem             – 30.918.308,00 zł,            w tym: dochody bieżące            – 28.017.294,00 zł,

            dochody majątkowe       –  2.901.014,00 zł,

– wydatki ogółem              – 34.265.635,00 zł             w tym: wydatki bieżące          – 27.360.332,00 zł,

                                                                                                        wydatki majątkowe        –   6.905.303,00 zł.                                                                                                

§ 5

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                             

Przewodniczący Rady

 Jarosław Kulesza

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2015 13:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 405 razy