BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała X/56/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 października 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne - Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

  

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, w związku z art. 4 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne - Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji tego zadania na terenie Gminy Śniadowo w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w tym zawarcia umowy o partnerstwie z Gminą Śniadowo regulującej wzajemne prawa i obowiązki odnoszące się do planowanej inwestycji, a także umowy na zasadach określonych w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 2.

Określa się limit wydatków na roboty budowlane zadania wymienionego w § 1 na kwotę 3.091.822,49 który powinien być pokryty:

1) z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj. kwota – 1.545.911,00 zł ,

2) środkami z budżetu Powiatu w wysokości 34,38% tj. kwota 1.062.974,22 zł - udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na rok 2016,

3) środkami z budżetu Gminy w wysokości 15,62% tj. kwota 482.937,27 zł - udział zabezpieczony będzie w budżecie Gminy na rok 2016.

§ 3.

Zezwala się powiększyć przejściowy deficyt budżetu Powiatu o kwotę 1.545.911,24 zł i sfinansować go kredytem bankowym do momentu przekazania Powiatowi środków pieniężnych przez budżet państwa, o ile ich transfer nie nastąpi w terminie płatności faktury wykonawcy inwestycji określonej w § 1.

 

§ 4.

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

 § 5.

 


  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
  2. Z dniem podjęcia uchwały traci moc uchwała Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           

Przewodniczący Rady                                                                                

Jarosław Kulesza

 

Załącznik do Uchwały Nr X/56/2015

Rady Powiatu Łomżyńskiego

Z dnia 27 października 2015 roku    

 

 

                                           Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego

 

 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne - Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo o długości 2,8 km” na terenie Gminy Śniadowo.

Planowane nakłady robót budowlanych wynoszą 3.091.822,49zł, które planuje się zgromadzić z trzech następujących źródeł:

1) z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj. kwota – 1.545.911,00 zł ,

2) środkami z budżetu Powiatu w wysokości 34,38% tj. kwota 1.062.974,22 zł - udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na rok 2016,

3) środkami z budżetu Gminy w wysokości 15,62% tj. kwota 482.937,27 zł - udział zabezpieczony będzie                w budżecie Gminy na rok 2016.

 

Przedmiotowa droga biegnąca w całości po terenie gminy Śniadowo łączy głównie drogi tranzytowe;

a)      bezpośrednio drogę wojewódzką nr 677 w Śniadowie z drogą krajową nr 61 w Chojnach;

b)      pośrednio z drogą krajową nr 8 w Szumowie w powiecie zambrowskim z drogą krajową nr 63    w miejscowości Korzeniste w powiecie kolneńskim.

Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych .

W dniu 23.09.2015 r. w Dz. U. z 2015 r. poz.1451 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w § 2 pkt 2 jednostki będą mogły otrzymywać dotację na dofinansowanie zadania własnego do wysokości 50% kosztów realizacji zadania. Powyższa zmiana spowodowała konieczność zmiany limitów wydatków z poszczególnych źródeł finansowania. Ponadto uległ zmianie limit wydatków na roboty budowlane z wcześniej proponowanej kwoty 3.863.497,95 na kwotę 3.091.822,49.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                            Jarosław Kulesza

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 paź 2015 11:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 407 razy