BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała XII/67/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2016.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu w wysokości 31.445.743,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24.977.770,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.467.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Wydatki budżetu w wysokości 34.125.400,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.859.577,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.265.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 637.388,00 zł, z tego:

1)   ogólną w wysokości -   200.000,00 zł,

2)   celowe w wysokości -  437.388,00 zł,

   z przeznaczeniem na:

a)        wydatki majątkowe w kwocie - 250.000,00 zł,

b)        zarządzanie kryzysowe w kwocie - 69.153,00 zł,

c)        rezerwa oświatowa w kwocie - 118.235,00 zł.

 § 4

 

Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 § 5

 Deficyt budżetu w wysokości 2.679.657,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów długoterminowych.

 § 6

 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.890.183,32 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 210.526,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 § 7

 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:


  1. przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000,00 zł,
  2. planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.679.657,00 zł,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów –   w kwocie 210.526,32 zł.

§ 8

 

Ustala się dochody w kwocie 183.000,00 zł i wydatki w kwocie 738.000,00 zł związane  z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

 

§ 9

 

1. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2016 roku na łączną kwotę 2.609.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2016 roku na łączną kwotę 1.531.540,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 10

Upoważnia się Zarząd do :

 

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,  

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)   dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

5)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem zwiększania wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

6)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

7)   zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.679.657,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 210.526,32 zł.

§ 11

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku  i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                             

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                            Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 gru 2015 09:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 491 razy
Ilość edycji: 1