BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 13 lutego 2018 roku
w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego.

 

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1769 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2018 w następującej wysokości:

1) Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych),

2)Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej 3.189 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2018 roku.

 Starosta

Elżbieta Parzych

                                                                                                         

                                                                                             

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2018 10:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 99 razy