Motyl

Powiat Łomżyński

Zaproszenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego

  • Zaproszenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego
  • Zaproszenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego
W ramach pilotażu Powiat Łomżyński w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z ramienia Województwa Podlaskiego od września 2013r. realizuje projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W imieniu własnym oraz Partnera projektu zapraszamy Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, którzy w marcu br. wyrazili chęci uczestnictwa w projekcie na spotkanie połączone z podpisaniem deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)  w/w projekcie. Termin spotkania to              8 października 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Informacje o projekcie:

Mając na uwadze, iż kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma ogromne znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych, za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu łomżyńskiego.

Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb szkół. Projekt obejmie swym zasięgiem 45 placówek tj. 43 szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i  2 przedszkola oraz 696 nauczycieli/nauczycielek. Działania skierowane do szkół i przedszkoli obejmują :

I. Pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, w tym powołanie szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), opracowanie rocznych planów wspomagania

Diagnoza jest pierwszym etapem rocznego planu wspomagania. W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki.

II. Przeprowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły / przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli 

Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół:

1.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel 45+ 18. Szkoła promuje wartość edukacji 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

Rozwinięcie ofert na: http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=article&id=2353&Itmid=1701

Każda szkoła i każde przedszkole przystępujące do projektu może wybrać maksymalnie dwie oferty doskonalenia, na bazie których budowane są roczne plany wspomagania (RPW).

Wybór tematów ofert przez szkoły lub przedszkola następuje po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb tych placówek, a więc w pierwszym etapie realizacji projektu w szkołach/przedszkolach.

III. Powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

zespół 20–25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą. Członkowie sieci spotykają wg ustalonego harmonogramu. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kierują powołani koordynatorzy sieci. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 5 sieci współpracy.

IV. Opracowanie i monitoring Powiatowego Programu Wspomagania.

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. Zostanie opracowany, po zakończeniu diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, a więc po wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu w oparciu o oferty doskonalenia rocznych planów wspomagania. PPW przygotowuje powołana do tego celu Grupa Monitorująca. PPW jest podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie powiatu.

Zapraszamy!

Załączniki

  1. Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa
2013-10-04 13:19 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.