BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/09 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 10 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji do zamawiania usług , w tym wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn.zm. ) i art.35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Łomży projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołuje się Komisję w celu
dokonania wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniach do złożenia oferty w składzie:
1)Renata Wierzba - Przewodniczący Komisji,
2)Beata Korwek - Członek Komisji,
3)Joanna Olszewska - Sekretarz Komisji.

§ 2.
Postępowanie w sprawie wyboru oferty zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/09
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 10 sierpnia 2009r.

Regulamin pracy komisji do zamawiania usług , w tym wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji .


Celem regulaminu jest ustalenie warunków wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

Rozdział 1

POWOŁANIE KOMISJI
§ 1.
1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu w ramach realizacji projektu Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Starosta Łomżyński w formie zarządzenia powołał Komisję w składzie:

1)Renata Wierzba - Przewodniczący Komisji,
2)Beata Korwek - Członek Komisji,
3)Joanna Olszewska - Sekretarz Komisji.

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury wyboru personelu zgodnie z ogłoszonymi zaproszeniami ofertowymi.
3. Komisję obowiązują w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

Rozdział 2

§ 2.


TRYB PRACY KOMISJI
1. Komisja z należytą starannością przeprowadzi badanie rynku w zakresie zapotrzebowanych usług , w tym również personelu. W tym celu:
a) przygotuje zapytania ofertowe , a następnie udostępni do wiadomości publicznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
-wyśle drogą mailową, faxem lub pocztą do co najmniej 3 potencjalnych usługodawców,
lub zamieści na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl .
b) na podstawie zebranych ofert wybierze najkorzystniejszą zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy, a w przypadku personelu weźmie pod uwagę również złożone dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
c) w sytuacji, gdy zamawiający wyśle zapytania ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych dostawców i otrzyma tylko jedną ofertę cenową, uznana ona będzie za najkorzystniejszą cenowo, jeśli spełnia wymagane kryteria.

2. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowań należy udzielanie wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Rozdział 3
ROZPATRZENIE OFERT.

§ 3.
1. Po upływie terminu składania ofert komisja rozpoczyna swoją pracę, prace komisji odbywają się na posiedzeniu zwoływanym przez jej przewodniczącego.
2. Komisja dokonuje analizy złożonych ofert oraz - w przypadku personelu – również dokumentów kandydatów.
4. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w ofercie/aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
5. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości wybrania oferty lub zatrudnienia kandydata w formie wskazanej w ogłoszeniu celem zrealizowania zadań przewidzianych w ogłoszeniu.

Rozdział 4
WYBÓR KANDYDATA

§ 4.
1. Po przeprowadzonej analizie ofert i dokumentów aplikacyjnych Komisja wybiera ofertę najlepiej spełniającą wymagane kryteria.
2. Po zakończeniu procedury naboru komisja sporządza protokół z posiedzenia i przekazuje go Staroście Łomżyńskiemu do zatwierdzenia.


Rozdział 5
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.

§5.
1. Informację o wyborze oferty upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego (jeżeli ogłoszenie było publikowane na stronie internetowej).
2. Starosta Łomżyński zawiadamia na piśmie o wyniku kandydata, który został wyłoniony przez komisję.

Rozdział 6
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI.

§ 6.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów stanowią część dokumentacji projektowej.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 paź 2009 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1212 razy
Ilość edycji: 1