BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna w Łomży, ul. Poznańska 121, z dnia 28 listopada 2017 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego znak ROŚB.6341.1.8..2012 z dnia 5 listopada 2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień obiektu łąkarskiego „Kupiski – Jednaczewo” i wprowadzania ścieków (przemysłowych biologicznie rozkładalnych, socjalno-bytowych i pochłodniczych) do wód rzeki Narwi. Postępowanie będzie dotyczyło zmiany urządzeń do poboru wód powierzchniowych i ich wydajności oraz zwiększenia godzinowej ilości pobieranej wody (Qhmax).

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 gru 2017 15:29
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 15:30
Data edycji: środa, 20 gru 2017 09:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 3750 razy
Ilość edycji: 1

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 gru 2017 08:51
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Michała Pawlika pracownika firmy Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, z dnia 24 listopada 2017 r. (uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2017 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania: „Budowa bulwarów w miejscowości Łomża – II etap.
Czytaj całość

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

piątek, 13 paź 2017 14:51
Wycofanie zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. nr geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

piątek, 13 paź 2017 14:45
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

środa, 11 paź 2017 08:12
Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. ne geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

poniedziałek, 2 paź 2017 14:02
Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 352/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z.o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo w zabudowie przemysłowej na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa „PREFBET” Sp. z.o.o. i realizację instalacji do produkcji i dystrybucji wyrobów silikatowych z zastosowaniem innowacyjnych technik oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury polegającej na budowie: budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym; węzła betoniarskiego z budynkiem sterowni i dwoma silosami, fundamentów pod autoklawy wraz z kanałem przesuwnicy, kanału i płyty pod zbiornikiem kondensatu; instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, elektrycznej; budowa zewnętrznych instalacji: elektrycznej, instalacji zewnętrznych: elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo – gospodarcze i elementami kanalizacji deszczowej; dróg wewnętrznych z placami utwardzonymi i boksami na piasek na działkach numer 218/12, 29/10 i 29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

wtorek, 19 wrz 2017 15:10
Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 334/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Marka Sierzputowskiego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego do odsady docelowej 100 DJP, budowę podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1000m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 517/1 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

piątek, 8 wrz 2017 13:08
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo została wydana decyzja Nr 6/2017 z dnia 06 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej gm. Miastkowo
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

piątek, 8 wrz 2017 13:04
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 5/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

czwartek, 24 sie 2017 13:56
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 24.08.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

piątek, 11 sie 2017 11:38
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 11.08.2017r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

czwartek, 10 sie 2017 15:20
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.08.2017r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

środa, 9 sie 2017 15:27
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 09.08.2017r.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

środa, 9 sie 2017 12:36
Ogłoszenie nr 565518-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 8 sie 2017 11:51
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105 888 B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Świerkowej, gm. Miastkowo.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 8 sie 2017 11:41
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

wtorek, 8 sie 2017 11:13
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 3 sie 2017 11:08
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 31 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na legalizację urządzenia wodnego – wylotu (W-1), odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego, zlokalizowanego na działce nr 38 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 3 sie 2017 10:08
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego na działkach nr 38, 39, 263 i 534 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 26 lip 2017 13:28
Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017

piątek, 21 lip 2017 15:19
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017

piątek, 21 lip 2017 15:14
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017

piątek, 21 lip 2017 15:04
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 14 lip 2017 10:42
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Niksa z dnia 30 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski - Przytuły na działkę nr 6 w km 4+193 w miejscowości Chmielewo, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017

czwartek, 6 lip 2017 15:17
Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 06.07.2017r.
Czytaj całość

Sprawozdanie

czwartek, 29 cze 2017 19:12
Foto: Sprawozdanie
W dniu 14 czerwca w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Powiatu Łomżyńskiego za rok szkolny 2016/2017.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 20 cze 2017 10:44
Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 197/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Damian Zaręby na budowę w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60DJP: zespołu budynków inwentarskich – obór o obsadzie 362,5 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 3987,5m³, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na wodę użytkową (zabezpieczającego budynki w przypadku awarii sieci wodociągowej) na działce numer 262 obręb ewidencyjny 0009 Jastrząbka Młoda, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017

poniedziałek, 19 cze 2017 12:38
Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

środa, 14 cze 2017 15:17
Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 187/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Sp. J. na budowę w zabudowie produkcyjnej głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, w zakresie budowy: głównej hali produkcyjnej, dwóch zespołów silosów na cement, stacji kruszywa z zadaszeniem oraz urządzeń infrastruktury wraz ze stawem wsiąkająco – odparowującego wód deszczowych na działkach numer 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 25 obręb ewidencyjny 0014 Kaimy, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 9 cze 2017 15:25
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Skrodzkiego z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu: 8 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanego na działce o nr ew. 496, obręb Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 9 cze 2017 08:42
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105831B na działkach o nr 759 i 746 obręb Mątwica, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 9 cze 2017 08:41
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105834B na działkach o nr 45 i 53 obręb Dzierzgi, gm. Nowogród, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017

czwartek, 8 cze 2017 15:01
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 6 cze 2017 10:01
Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 179/2017 udzielająca pozwolenia na budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwierząt 169,90 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 169,90 DJP) z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1890m3 i podziemnym zbiornikiem zewnętrznym o pojemności 200m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3 na działkach numer 36/1 i 37/1 obręb ewidencyjny 0003 Choszczewo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

czwartek, 1 cze 2017 11:50
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie. Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 01.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017

środa, 24 maj 2017 11:34
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.05.2017r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 11 maj 2017 09:36
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie” na działkach o numerach 126 i 185 obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża, pow. łomżyński.
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 9 maj 2017 08:51
Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo.
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 9 maj 2017 08:44
Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las.
Czytaj całość

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

czwartek, 4 maj 2017 09:15
Zawiadamia się o wydaniu postanowienia Nr 997/P/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/37-JSM/17 utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 13.12.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którym na wniosek Inwestora sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016
Czytaj całość

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

czwartek, 4 maj 2017 09:08
Zawiadamia się o wydaniu decyzji Nr 404/D/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/38-JSM/17 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którą udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem miejscowości Stare Kupiski" - odcinek od km 53+891,65 do km 56+272.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

piątek, 28 kwi 2017 15:25
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

piątek, 21 kwi 2017 10:17
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

wtorek, 18 kwi 2017 09:10
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.04.2017r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

piątek, 14 kwi 2017 11:49
Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że na wniosek Pana Roberta Rytla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z dnia 20 marca 2017 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 13 kwi 2017 12:00
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu rowu krytego do istniejącego rowu otwartego na działce nr 330 obręb Stare Kupiski w ramach realizacji zadania: „Budowa odwodnienia części drogi wojewódzkiej nr 645 za pomocą rowu krytego z wylotem betonowym do rowu otwartego na działce nr 319, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 177/2, 328, 331, 319 oraz działki o nr geod. 329, 330 we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, powiat łomżyński”.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

poniedziałek, 10 kwi 2017 14:42
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 23 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej (terenów ochrony bezpośredniej studzien) dla ujęcia wód podziemnych „PODGÓRZE” zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017

środa, 29 mar 2017 13:56
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 24 mar 2017 08:15
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Chajęckiego z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 20 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo - Konarzyce na działkę nr 20/3 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 24 mar 2017 08:14
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych dla ujęcia „PODGÓRZE” ze studni zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

poniedziałek, 13 mar 2017 11:31
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.03.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.
Czytaj całość

Nie wypalaj traw!

środa, 8 mar 2017 13:27
Szanowni mieszkańcy powiatu łomżyńskiego! Nie wypalajmy traw na użytkach zielonych, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, trzcinowiskach, gdyż zgodnie z informacją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: "Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt. Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami. Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe. Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat."
Czytaj całość

Opłaty za korzystanie ze środowiska

środa, 8 mar 2017 11:44
Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych. Szczególne zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20016 r., poz. 672 ze zm.).
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 23 lut 2017 13:36
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Zalewskiej z dnia 17 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na działkę nr 520/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża

czwartek, 23 lut 2017 12:10
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 3/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady (km rob. 0+002,90-0+675,24) i drogi gminnej ulica Boczna (km rob. 0+003,00-0+087,59) we wsi Zawady, gm. Łomża
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża

wtorek, 14 lut 2017 15:04
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża droga gminna, klasa drogi D, na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob 0+000 – 0+106,03, Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34, Trasa 3: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+098,35.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 10 lut 2017 13:14
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Spółka Jawna, 18-420 Jedwabne, Kaimy 20 z dnia 27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanału oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zbiornika retencyjno - rozsączającego w postaci suchego stawu wsiąkająco – odparowującego oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (stawu wsiąkająco – odparowującego) na działkach o nr 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9 i 25 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, powiat łomżyński dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Główna Hala Produkcyjna do wytwarzania nowych, opatentowanych wyrobów betonowych, opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski w Kaimach”.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża

środa, 8 lut 2017 14:37
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 1/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 0+950,00, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D
Czytaj całość

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna"

wtorek, 7 lut 2017 12:22
Ogłoszenie nr 21000 - 2017 z dnia 2017-02-07 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Czytaj całość

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las

środa, 1 lut 2017 14:32
Ogłoszenie nr 17908 - 2017 z dnia 2017-02-01 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 26 sty 2017 15:13
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 353, ze zm.) Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2017 r. wydał decyzję nr 14/2017, znak ROŚB.6740.1.461.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 80 DJP (łączna całkowita obsada w gospodarstwie 150 DJP) w systemie chowu bezściołowym wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 880m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze 25 obręb ewidencyjny 0024 Stare Jemielite, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

wtorek, 24 sty 2017 15:17
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

wtorek, 24 sty 2017 15:14
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży

wtorek, 24 sty 2017 11:06
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży
dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą).
Czytaj całość

Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego

czwartek, 19 sty 2017 13:07
Foto: Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Łomżyński informuje o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego, prosząc jednocześnie o składanie opinii dotyczących tego projektu.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 17 sty 2017 10:16
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Wojtczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERTOR.NET Bożena Wojtczak z dnia 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeką Narew na działkach o nr ew. 178 i 234 – obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica oraz na działce o nr ew. 50356 – obręb miasto Łomża, powiat łomżyński.
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego

czwartek, 12 sty 2017 08:54
Foto: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Nr 5/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 3 sty 2017 15:19
Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Sokalskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego oraz retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych na działkach o nr ew. 156/2 i 157/2 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna, powiat Łomżyński.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 3 sty 2017 15:08
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Ziółkowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące: a) piętrzenie wody w oparciu o istniejące na rzece Struga Lepacka budowle piętrzące zlokalizowane: - jaz w km 1+508 – obręb Mątwica, gm. Nowogród, - zastawka w km 6+890 – obręb Stare Kupiski, gm. Łomża, - zastawka w km 14+987 – Sierzputy Młode, gm. Łomża, - przepust z piętrzeniem w km 15+989 – obręb Sierzputy Stare, gm. Łomża, b) retencjonowanie wody w korycie rzeki Struga Lepacka powyżej wymienionych budowli piętrzących.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.29.2016

poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2016

poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jeddwabne
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.28.2016

poniedziałek, 2 sty 2017 14:48
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 22 gru 2016 13:10
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 22 gru 2016 13:08
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady, gm. Łomża
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 22 gru 2016 13:05
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Janusza Świderskiego z dnia 8 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00, gm. Piątnica
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 22 gru 2016 12:47
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 15 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 950,00, gm. Łomża
Czytaj całość

Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 – 2022”

piątek, 2 gru 2016 12:22
Foto: Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 – 2022”
Informacje o konsultacjach wraz z projektem Strategii oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 2 gru 2016 10:33
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 (adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 6/18, 18-300 Zambrów) z dnia 19 października 2016 r. do organu wpłynął (18 listopada 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1. wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki Łomżyczka w miejscowości Łomża, ul. Nowogrodzka, 2. przepustu na rzeczce Struga Lewacka, mostu i kładki na rzecze Łomżyczka, w ramach „Przebudowy z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00”.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2016

poniedziałek, 28 lis 2016 15:14
Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.11.2016r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

piątek, 25 lis 2016 13:17
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.39.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

piątek, 25 lis 2016 13:15
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.38.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbiórkę, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.25.2016

wtorek, 22 lis 2016 11:44
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr ew. 22, 32/1, 27/4 i 158 położonych w miejscowości Kałęczyn, gm. Piątnica Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2016

poniedziałek, 14 lis 2016 08:10
Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 14.11.2016r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 10 lis 2016 14:26
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 listopada 2016 r. wydał decyzję nr 432/2016, znak ROŚB.6740.1.430.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynku inwentarskiego – obory w zabudowie zagrodowej o część przeznaczoną do obsady 211 DJP (docelowa łączna obsada w budynku 361DJP) w systemie chowu bezściółkowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojówkę (kanały podrusztowe) o pojemności 2300m3 na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 109 położonym w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.24.2016

poniedziałek, 24 paź 2016 15:26
Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2016

środa, 19 paź 2016 08:34
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 19.10.2016r.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.21.2016

czwartek, 13 paź 2016 13:02
Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 13 paź 2016 08:23
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 13 paź 2016 08:21
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2016

wtorek, 27 wrz 2016 08:08
Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3 - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 26.09.2016r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2016

środa, 21 wrz 2016 08:10
Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 21.09.2016r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

poniedziałek, 19 wrz 2016 13:56
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 9 września 2016 r. została wydana decyzja znak: ROŚB.6341.36.2015 z dnia 15 września 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2016

poniedziałek, 19 wrz 2016 11:34
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Ptaki, gm. Nowogród

środa, 14 wrz 2016 15:19
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 10/2016 z dnia 12.09.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.9.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016

wtorek, 30 sie 2016 10:26
Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2016

poniedziałek, 29 sie 2016 14:07
Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2016

piątek, 26 sie 2016 13:23
Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV we wsi Konarzyce, gm. Łomża, etap 3 na działkach o numerach geodezyjnych 19/6, 162, 3/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 7/7 położonych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża

czwartek, 18 sie 2016 11:17
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Łomża, decyzję Nr 9/2016 z dnia 17.08.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.7.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, klasa drogi D,
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Leopoldowo, gm. Miastkowo

czwartek, 18 sie 2016 11:15
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo wydał decyzję Nr 8/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2016

wtorek, 16 sie 2016 13:52
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 16.08.2016r.
Czytaj całość

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

wtorek, 16 sie 2016 13:27
ZAMAWIAJĄCY Powiat Łomżyński Numer NIP 718-19-68-222 Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiających opisanych w Rozdziale I SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Miejsce publikacji: 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2. Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji - 16 sierpnia 2016r. 3. Strona internetowa: http://www.powiatlomzynski.pl/bip 4. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń Łomża, dnia 16 sierpnia 2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016

środa, 3 sie 2016 15:09
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, decyzję Nr 7/2016 z dnia 03.08.2016r., znak: ROŚB.6740.2.6.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1953B (działka nr ew. 91) z drogą gminną (działka nr ew. 95) w km 0+000 – 0+025,50, Klasa drogi – gminna dojazdowa D,
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016

środa, 3 sie 2016 15:04
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 1 sie 2016 15:09
Informacja o podpisaniu umowa na dofinansowanie operacji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las.
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 1 sie 2016 15:06
Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 1 sie 2016 15:00
Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy - Sierzputy Marki"
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 1 sie 2016 14:55
Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka-Stanisławowo.
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 1 sie 2016 14:49
o całkowitym koszcie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.314.2016

czwartek, 28 lip 2016 13:31
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 28 lipca 2016r. wydał decyzję nr 311/2016, znak ROŚB.6740.1.314.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 770m3 oraz budowę zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 483 i części działek o numerach geodezyjnych 481 i 482 położonych w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:ROŚB.6740.2.8.2016

czwartek, 28 lip 2016 10:35
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zebraniu materialu dowodowego w sprawie znak: ROŚB.6740.2.7.2016

czwartek, 28 lip 2016 10:29
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy do prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionego pismem z dnia 1 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.68..2016.KL oraz uzupełnionego pismem z dnia 20 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.70.2016.KL w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2016

piątek, 15 lip 2016 13:57
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
Czytaj całość

Monitoring lasów

środa, 29 cze 2016 11:58
Informacja dla właścicieli służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów oraz opracowany przez Głównego Inspektora ochrony Środowiska "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020".
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.247.2016

środa, 6 lip 2016 14:25
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 4 lipca 2016r. wydał decyzję nr 265/2016, znak ROŚB.6740.1.247.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory dla obsady inwentarza 60 DJP w systemie chowu bezściołowego z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o pojemności 445,00m3 (w części przeznaczonej dla młodzieży na głęboką ściółkę) o docelowej obsadzie w gospodarstwie – 90 DJP oraz budowę zbiornika na ścieki o pojemności 8,40m3 na działkach o numerach geodezyjnych 49 i 50 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2016

poniedziałek, 4 lip 2016 12:22
Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2016

poniedziałek, 4 lip 2016 12:20
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016

piątek, 24 cze 2016 15:30
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 24 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 252/2016, znak ROŚB.6740.1.233.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w systemie głębokiej ściółki o obsadzie do 60 DJP (łączna docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie – 72 DJP) w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 526 położonej w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.
Czytaj całość

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

czwartek, 23 cze 2016 11:37
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Powiatu Łomżyńskiego.
Czytaj całość

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za I półrocze 2016 r. - termin składania do 1 sierpnia 2016 r.

środa, 22 cze 2016 11:28
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na 2016 r. z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2015 r. poz. 817) Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z2015r. poz.196 i1272) ogłasza się,obowiązujące na rok 2016, stawki opłat
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2016

wtorek, 21 cze 2016 08:20
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 21.06.2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016

czwartek, 16 cze 2016 13:54
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 16 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 239/2016, znak ROŚB.6740.1.222.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę obory wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z kanałami podrusztowymi o pojemności 590m3 (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie ok. 180 DJP), budowę zbiornika o pojemności 14,68m3 na ścieki z hali udojowej w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 112 położonym we wsi Szablak, gm. Nowogród.
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016

środa, 18 maj 2016 11:02
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 18 maja 2016 r. wydał decyzję nr 204/2016, znak ROŚB.6740.1.172.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynków inwentarskich – obór na jeden budynek inwentarski – oborę o obsadzie 97 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 97 DJP) w systemie chowu mieszanym (bezściołowym i ściołowym) wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę (kanały gnojowe) o pojemności 70m3 oraz budowę zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej na działach o numerach geodezyjnym 122 i 123 położonych w miejscowości Chomentowo gm. Śniadowo.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2016

wtorek, 14 cze 2016 09:57
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 14.06.2016 r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2016

poniedziałek, 13 cze 2016 08:43
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik – Anna Bagińska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.06.2016 r.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2016

sobota, 4 cze 2016 08:50
Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2016

sobota, 4 cze 2016 08:46
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016

czwartek, 2 cze 2016 10:35
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.5.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

czwartek, 2 cze 2016 10:33
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 6/2016 z dnia 31 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.4.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B (Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki) i drogi gminnej nr 105 695 B (droga wojewódzka 677 – Andrzejki – Czaplice)
Czytaj całość

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚB.6341.19.2016

poniedziałek, 23 maj 2016 11:21
Starosta Łomżyńskie udzielił pozwolenia wodnoprawnego Gminie Łomża na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: przepustów pod koroną drogi oraz wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 105 755 B ul. Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski” – na odcinku o długości 2 142,50 m, gmina Łomża, powiat łomżyński.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2016

poniedziałek, 23 maj 2016 11:08
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2016

poniedziałek, 16 maj 2016 17:01
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2016

środa, 11 maj 2016 13:34
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Anna Bagińska
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2016

środa, 11 maj 2016 10:47
Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2016 r.
Czytaj całość

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

wtorek, 10 maj 2016 14:08
dotycząca szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa podlaskiego w akcji wiosennej 2016 r., w planowanym terminie 9-14 maja 2016 r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2016

czwartek, 5 maj 2016 15:27
Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 05.05.2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.138.2016

piątek, 15 kwi 2016 15:44
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 15.04.2016r. wydano decyzję nr 157/2016, znak ROŚB.6740.1.138.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadzie 39 DJP dla jałówek (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie wyniesie 150 DJP) oraz rozbudowę silosów przejazdowych na kiszonkę na działce o numerze geodezyjnym 960 położonej w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

środa, 27 kwi 2016 08:44
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 24 marca 2016 r., uzupełnionego dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki i drogi gminnej nr 105 695 B, drogi gminne, klasa drogi D
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2016

wtorek, 26 kwi 2016 11:33
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 26.04.2016 r.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2016

poniedziałek, 11 kwi 2016 13:57
Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2016

poniedziałek, 4 kwi 2016 13:36
Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 7 kwi 2016 12:25
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm. ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Wizna, decyzję Nr 4/2016 z dnia 06.04.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.3.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B), odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2016

wtorek, 29 mar 2016 15:31
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik
Czytaj całość

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

środa, 23 mar 2016 11:35
Na podstawie art. 44 b ust. 1 i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r., w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
Czytaj całość

Zaproszenie na spotkanie w terenie

wtorek, 22 mar 2016 08:16
Biebrzański Park Narodowy, Zakład Doświadczalny w Biebrzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uprzejmie zapraszają wszystkich, którzy gospodarują w dolinie Biebrzy i jej najbliższej okolicy, na spotkanie w terenie.
Czytaj całość

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

środa, 16 mar 2016 08:01
Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
Czytaj całość

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.95.2016

czwartek, 10 mar 2016 14:37
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 10.03.2016r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 92/2016, znak ROŚB.6740.1.95.2016 obejmującą: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 174 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 4034m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz budowę silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze geodezyjnym 40/2 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2016

czwartek, 10 mar 2016 14:44
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 155, 197, 25, 171, 170/4, 170/6, 371/2, 372 w miejscowość: Uśnik Dwór, gm. Śniadowo.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2016

czwartek, 10 mar 2016 14:36
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 405, 259/1, 413, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 72/1, 69/1, 66/1, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 63/1, 316, 73/2, 63/2, 391, 37 i 36 położonych w miejscowości Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo
Czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.3.2016

środa, 9 mar 2016 12:39
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Wizna z dnia 18 lutego 2016 r., uzupełnionego dnia 03 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B) odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2016

poniedziałek, 22 lut 2016 11:02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej nr drogi 104699B na działkach o nr ew. 1445/1, 1445/2 i 546/1 położonych w miejscowości Jedwabne, gm. Jedwabne na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Czytaj całość

zmiany wprowadzone do porozumienia w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Nowogród) z dnia 11 lutego 2016 r.

czwartek, 18 lut 2016 11:37
wprowadzenie zmian w porozumieniu zawartym w dniu 29 stycznia 2015 r. pomiędzy STAROSTĄ ŁOMŻYŃSKIM zwanym dalej „Powierzającym” a NADLEŚNICZYM NADLEŚNICTWA NOWOGRÓD zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzją Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016

poniedziałek, 15 lut 2016 12:42
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D, klasa drogi powiatowej – lokalna L,
Czytaj całość

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2016

piątek, 12 lut 2016 08:37
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kucze Wielkie, Kucze Mała i Kuczewskie, na działkach nr ew. : 124, 163, 166, 92, 172/1, 170, 169/2, 176, 177, 182 w miejscowości Kucze Małe; 245, 174, 175, 176, 231, 230, 235/1, 235/2, 238, 241, 244 w miejscowości Kucze Wielkie; 13, 16, 12, 10, 7, 8, 5 w miejscowości Kuczewskie, gm. Jedwabne, na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Czytaj całość

obwieszczenie ROŚB.6740.1.17.2016

czwartek, 4 lut 2016 08:35
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 04.02.2016r. wydano decyzję nr 41/2016, znak ROŚB.6740.1.17.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę wraz z przebudową obory głębokiej (25DJP) do obsady 45DJP (20DJP w systemie rusztowym z legowiskami na obornik) z kanałem podrusztowym o pojemności 100m3 w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym działki o nr ew. 193, 194, 195/1, 195/2 i 196 położonym w miejscowości Czaplice, gm. Łomża.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzja Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016

środa, 10 lut 2016 07:36
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, decyzję Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża”, klasa drogi – zbiorcza Z
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO decyzja nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015

środa, 27 sty 2016 14:04
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Przytuły decyzję nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B. klasa drogi gminnej – dojazdowa D (odcinek dł. 746,00m i dł. 28,81m) klasa drogi powiatowej – lokalna L (odcinek dł. 73,78m)
Czytaj całość

informacja o wniesieniu odwołania do decyzji Starosty Łomżyńskiego - pozwolenia wodnoprawnego - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

czwartek, 21 sty 2016 14:00
Starosta Łomżyński informuje, że pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) wpłynęło odwołanie do decyzji - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.
Czytaj całość

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.2.2016

czwartek, 21 sty 2016 11:07
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D,klasa drogi powiatowej – lokalna L,
Czytaj całość

obwieszczenie Starosty Lomżyńskiego

czwartek, 14 sty 2016 11:04
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce”, klasa drogi – lokalna Z,
Czytaj całość

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za II półrocze 2015 r.

piątek, 15 sty 2016 07:52
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za rok 2015 z zakresy przepisów Prawa geologicznego i górniczego na podstawie art 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z Dz. U. z 2015 r., poz. 196) ogłasza się, obowiązujące na rok 2015 stawki opłat
Czytaj całość

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.40.2015

piątek, 8 sty 2016 14:50
Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 8 sty 2016 08:40
Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Czytaj całość

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla zadania 5 etap II - badania uzupełniające

czwartek, 7 sty 2016 13:53
Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2015

wtorek, 5 sty 2016 07:46
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap I) w ul. Owocowej (Gmina Łomża – Konarzyce) , na działce nr ew. 340/1miejscowość: Konarzyce, ul. Owocowa, gm. Łomża, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.
Czytaj całość

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2015

wtorek, 5 sty 2016 07:42
Budowa elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.607m) ze złączem kablowym nn 0,4kV przy ul. Szosowej w Śniadowie, na działkach nr ew. 93/1, 233, 68/8, 230/1, 88/1, 88/2, 68/4, 85 i 82/4, miejscowość: Śniadowo, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 22 gru 2015 08:43
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Czytaj całość

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.36.2015

piątek, 18 gru 2015 09:35
Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.
Czytaj całość

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

poniedziałek, 21 gru 2015 09:11
Foto: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/105/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego następujące podmioty uzyskały dotację w zakresie:
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 15 gru 2015 14:27
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 15 gru 2015 14:17
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 15 gru 2015 08:37
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Czytaj całość