BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

wtorek, 13 mar 2018 12:24
Ogłoszenie nr 530537-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

poniedziałek, 12 mar 2018 16:09
Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579), art. 44 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.
Czytaj całość

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

poniedziałek, 12 mar 2018 16:05
Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579), art. 44 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro.
Czytaj całość

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

środa, 7 mar 2018 14:49
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Czytaj całość