BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Rada Powiatu 2018-2023

Skład osobowy Przewodniczący Rady Powiatu: Jan Kuczyński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Sławomir Dębęk, Wiesław Olszewski

Pełny skład Rady Powiatu Łomżyńskiego:

 1. Białobrzeski Zenon
 2. Biedrzycki Andrzej
 3. Dębek Sławomir
 4. Dziekońska Maria
 5. Góralczyk Tadeusz
 6. Kuczyński Jan
 7. Kulesza Jarosław
 8. Łada Edward
 9. Łomotowski Sławomir
 10. Masłowska Wiesława
 11. Nowakowska Alicja Paulina
 12. Olszewski Wiesław
 13. Polkowski Kazimierz
 14. Szabłowski Lech Marek
 15. Szymanowski Mirosław
 16. Zaczek Adam
 17. Zduńczyk Agnieszka
Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2018 09:37
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2018 10:09
Data edycji: poniedziałek, 26 lis 2018 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 282 razy
Ilość edycji: 1

Organy Powiatu Łomżyńskiego.


Zgodnie ze Statutem Powiatu Łomżyńskiego organami powiatu są:

1. Rada Powiatu
2. Zarząd Powiatu.

W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy :
1) stanowienie aktów prawa miejscowego , w tym statutu powiatu ,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego ,
3) powoływanie i odwoływanie , na wniosek starosty , sekretarza powiatu
i skarbnika powiatu ,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu , w tym działalności finansowej ,
5) uchwalanie budżetu powiatu ,
6) rozpatrywanie sprawozdań z budżetu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego
tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami ,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących :
a) zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym ,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków , stowarzyszeń , fundacji
i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich ,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania
i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów ,
obejmowania , nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami , jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku ,
i) tworzenia , przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek ,
9) określanie wysokości sumy , do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji
rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
9b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych ,
9c) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ,
9d) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy ,
9e) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów ,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu ,
11) podejmowanie innych uchwał w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady powiatu ,


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu . Składa się z 5 osób w tym starosty i wicestarosty.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem ,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu , które w myśl ustawy o rachunkowości mają obowiązek składania tych sprawozdań w sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej.
7) wydawanie powiatowych przepisów porządkowych niezbędnych do
ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska
naturalnego, albo do zapewnienia porządku, spoko i bezpieczeństwa
publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż
jednej gminy na terenie powiatu łomżyńskiego. Warunkiem
wydania przepisów porządkowych są przypadki nie cierpiące
zwłoki
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 11:09
Data opublikowania:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 33584 razy