BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

piątek, 26 sty 2018 10:36
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " w ramach realizowanego projektu pn ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE", nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Czytaj całość

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las

środa, 1 lut 2017 14:32
Ogłoszenie nr 17908 - 2017 z dnia 2017-02-01 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Czytaj całość