BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2008 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Łomża, dnia 15.04.2009 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a)Stanisław Kozikowski, urodzony(a) 26.08.1953 r. w Skrodzie Wielkiej
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Starostwo Powiatowe w Łomży – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998r.Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz,984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) , zgodnie z art. 25 c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50 468,39 zł. wszystkie
składniki majątkowe wpisane w oświadczeniu należą do majątku wspólnego
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 297 m² , o wartości: około 970 566,00 zł. tytuł prawny: współwłasność,
wartość domu podana na podstawie cen 1 m2 pow. użytkowej budynku mieszkalnego
( Dz. Urz. GUS nr 2 poz.16 z 209 r.) za IV kwartał 2008 r.-3631,00 zł. z uwzględnieniem
zużycia w wysokości 10 %,

2. Mieszkanie o powierzchni: 38,66 m² o wartości:197 770 zł. tytuł prawny: umowa
przedwstępna na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy o wartości: - rodzaj zabudowy: -
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: miejsce parkingowe w podziemnym garażu
o wartości:. 30 000 zł.
tytuł prawny: umowa przedwstępna na wybudowanie miejsca parkingowego w podziemnym
garażu

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy


IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę
nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście - nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami – nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:
— osobiście – nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
. — jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy – 67 119,36 zł. z tytułu pełnienia funkcji biegłego sądowego – 52 874,77 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
Samochód osobowy marki Opel Astra Clasic z 2000 roku

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): żona otrzymała pożyczkę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych od Sadu Apelacyjnego w Białymstoku spłacaną w okresie 10 letnim z odsetkami w wysokości obowiązującej stopy inflacji w danym roku. Z otrzymanej kwoty 70 000,00 zł. do spłaty pozostało 3852,00 zł. zł. Umowa kredytu mieszkaniowego z PKO BP SA na kwotę 69200 CHF .Do spłaty pozostało 63 182,66 CHF, na budowę lokalu mieszkalnego i miejsca garażowego w Warszawie przy ulicy Włościańskiej .Kredyt brany na obojga małżonków.

Data powstania: środa, 15 lip 2009 12:12
Data opublikowania: środa, 15 lip 2009 12:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1541 razy