BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Chojnowskiego radnego powiatu za 2008 rok


Łomża, dnia 30.04.2009 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Mieczysław CHOJNOWSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 21.08.1952 r. w Dłużniewie
zatrudniony: własne gospodarstwo rolne , członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000,00 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 280 m2, o wartości: 120 000,00 zł.
tytuł prawny: własność,
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy o, wartości: ---- tytuł prawny: -----
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 14,80 ha
o wartości: 1 000 000 zł
rodzaj zabudowy: zwarta, 2 chlewnie,
tytuł prawny: własność,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód 350 000 zł i dochód 35 000 zł. oraz dopłaty bezpośrednie 26 000 zł.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
1.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie ndotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy - osobiście; nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami; nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście ; nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami ; nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczyVIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Dieta radnego powiatu, członka zarządu – 12 431,00 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):Mercedes Benz 2001, ciągnik rolniczy 1993, ciągnik rolniczy 1988, samochód osobowy Volkswagen Golf 2001, kombajn zbozowy Jon Deere 1994.

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Łomży w wysokości- 170 000 zł.

Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2009 08:44
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2009 08:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1428 razy