BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr XXXVIII/196/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala się co następuje:
§ 1

Uchwala się regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży określający organizację i zasady jego funkcjonowania stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIII/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 14 sty 2011 10:05
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2011 10:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1996 razy