BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 314,
tel. 86 215-69-17 , fax 86 215-69-04
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

1.Wniosek skierowany do Starosty Łomżyńskiego o wpisanie Stowarzyszenia - UKS-u do ewidencji prowadzonej przez Starostę (plik do pobrania),
2.Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - UKS-u,
3.Lista Założycieli, która powinna zawierać:
a) imiona i nazwiska,
b) daty i miejsca urodzenia,
c) miejsca zamieszkania,
d) własnoręczne podpisy,
4.Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego.
5.Informacja o adresie siedziby tymczasowej Stowarzyszenia – UKS- u.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie. W sytuacji przeprowadzania postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:

• art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 176),
• art. 9 i 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 poz. 1393)
Nr 79 poz. 855 z późn. zm.),
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 07:56

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 08:00
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 07:56
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 08:00
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2185 razy
Ilość edycji: 1