BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Promocji, Rozwoju i Komunukacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 314,
tel. 86 215-69-17

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1.Wniosek skierowany do Starosty Łomżyńskiego o wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji.
2.Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
3.Określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku liceum profilowanego – profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
4.Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych, zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,
5.Statut szkoły lub placówki,
6.Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
7.W przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj:
1)realizowania programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego-również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
2)stosowania, ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
3)prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
4)w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej, albo w innych zawodach za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku liceum profilowanego - kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego odpowiadających określonym dziedzinom gospodarki - określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wniosek właściwych ministrów,
5)zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
W uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu
wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art.83 i 84 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj.:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum, a także szkole ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia dziłalności są także nie wypełniane zobowiązania do przestrzegania wymagań określonych w wyżej cytowanym art.7 ust.3 - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5)zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, powiat łomżyński obowiązany do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu.

Podstawa prawna:

• art. 82 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 08:00

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 09:28
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 08:00
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 09:28
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2033 razy