BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (086) 215-69-37

Wymagane dokumenty

1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń ( protokół sprawdzenia szczelności instalacji gazowej )
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) informację z Urzędu Gminy o nadaniu numeru posesji ( dotyczy budynków mieszkalnych).
7) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
8) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a w/w załączników, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania

Podstawa prawna:

Art.57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

Data sporządzenia

piątek, 9 lis 2007 13:02

Data zatwierdzenia

czwartek, 5 lut 2004 13:23
Data dodania: piątek, 9 lis 2007 13:02
Data upublicznienia: czwartek, 5 lut 2004 13:23
Opublikował(a): Marek Raszczyk
Zaakceptował(a): Marek Raszczyk
Artykuł był czytany: 3499 razy
Ilość edycji: 8