BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji
pokój 314 (II piętro)
tel.86 215 69 17, fax 86 215 69 04
godz.pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Wymagane dokumenty

• Oferta realizacji zadania publicznego (załączniki do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). ) , która w szczególności powinna zawierać:
1. Szczegółowy rzeczowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
• Do oferty należy załączyć:
1. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

Gdzie odebrać formularze:

Wzory ofert i sprawozdań (załączniki do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). ) - dostępne są w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji oraz do pobrania poniżej - w rozporządzeniu.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni po ostatecznym terminie złożenia oferty.

Tryb odwoławczy:

Brak terminu odwoławczego.

Inne wskazówki, uwagi:

Informacje o przedmiocie konkursu podawane są co roku do publicznej wiadomości.
Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę
w odrębnej, zamkniętej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

Podstawa prawna:

-art. 11 ust. 2, art. 13 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 24 wrz 2007 10:01

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 24 wrz 2007 10:34
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 24 wrz 2007 10:01
Data upublicznienia: poniedziałek, 24 wrz 2007 10:34
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 1816 razy
Ilość edycji: 2