BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. Nr 101A
Tel. 215 69 16


Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty
- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
- zaświadczenie(a) o udokumentowanej praktyce
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia diagnosty
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata skarbowa
- za wydanie uprawnienia diagnosty 48,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania uprawnienia diagnosty na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Organ wydaje uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę oraz odbyła szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia, zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w jednostce wyznaczonej przez Ministra właściwego do spraw transportu.

Diagności wykonujący badania techniczne pojazdów powinni:
a) posiadać wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowanej 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów, albo
b) posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów
c) posiadać wyższe lub średnie wykształcenie o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowaną praktykę w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów dwukrotnie dłuższą (odpowiednio 4 i 8 lat) oraz ukończyć szkolenie.

Podstawa prawna:

Art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:21

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:25
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:21
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1807 razy