BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

piątek, 19 lip 2019 12:06
Informacje o przetargu: Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2019/S 138-339160 Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241993 Termin składania ofert: 21.08.2019r., godz. 11:00 Otwarcie ofert: 21.08.2019r., godz.11:15
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

poniedziałek, 30 gru 2019 11:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” Część I - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży.
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II zadania pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

poniedziałek, 23 gru 2019 13:36
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Pzp, Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 23.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część II - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

środa, 11 gru 2019 12:11
Ogłoszenie nr 635058-N-2019 z dnia 2019-12-11 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

czwartek, 5 gru 2019 14:13
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 05.12.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”

poniedziałek, 2 gru 2019 13:34
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-16.1288.2019).
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo ...”.

czwartek, 28 lis 2019 14:10
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 28.11.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46”.
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”.

środa, 27 lis 2019 09:07
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.11.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”.
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”

piątek, 15 lis 2019 10:04
Ogłoszenie nr 623108-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70” .

środa, 13 lis 2019 14:15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-14.1200.2019).
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo ...”

wtorek, 12 lis 2019 14:22
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1222.2019).
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny ...”

poniedziałek, 28 paź 2019 08:11
Ogłoszenie nr 615371-N-2019 z dnia 2019-10-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”

środa, 23 paź 2019 13:37
Ogłoszenie nr 614100-N-2019 z dnia 2019-10-24 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

czwartek, 3 paź 2019 13:24
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

piątek, 20 wrz 2019 14:11
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Pzp, Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 20.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

poniedziałek, 16 wrz 2019 14:49
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-11. 917.2019).
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

piątek, 30 sie 2019 08:52
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. Znak postępowania: ZDP-4.252.P-11.819.2019
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

czwartek, 29 sie 2019 11:14
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 29.08.2019r.została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ..."

piątek, 23 sie 2019 13:21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8km.” Ogłoszenie nr 589295-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

wtorek, 20 sie 2019 12:52
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-11.819.2019).
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

piątek, 2 sie 2019 12:13
Ogłoszenie nr 581943-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

piątek, 2 sie 2019 09:23
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Pzp, Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 02.08.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

piątek, 19 lip 2019 10:21
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 19.07.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

piątek, 19 lip 2019 10:19
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu części IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”, ogłoszonego w BZP w dniu 24.06.2019r. pod nr 564429-N-2019
Czytaj całość

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

piątek, 28 cze 2019 08:49
Ogłoszenie nr 566530-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

poniedziałek, 24 cze 2019 14:00
Ogłoszenie nr 564429-N-2019 z dnia 2019-06-24 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

czwartek, 28 lut 2019 11:45
Ogłoszenie nr 519748-N-2019 z dnia 2019-02-28 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

wtorek, 26 lut 2019 13:31
Ogłoszenie nr 518683-N-2019 z dnia 2019-02-26 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie. Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

poniedziałek, 18 lut 2019 12:49
Ogłoszenie nr 515318-N-2019 z dnia 2019-02-18 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

czwartek, 13 gru 2018 10:35
Ogłoszenie nr 661399-N-2018 z dnia 2018-12-13 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”

czwartek, 15 lis 2018 08:13
Ogłoszenie nr 648186-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych”

poniedziałek, 15 paź 2018 12:14
Ogłoszenie nr 636291-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

poniedziałek, 15 paź 2018 11:20
Ogłoszenie nr 636200-N-2018 z dnia 2018-10-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”

piątek, 5 paź 2018 08:13
Ogłoszenie nr 632372-N-2018 z dnia 2018-10-05 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

poniedziałek, 24 wrz 2018 10:30
Ogłoszenie nr 620859-N-2018 z dnia 2018-09-24 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej 30 tysięcy euro.

wtorek, 3 lip 2018 08:50
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów kopii oryginałów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Łomży, wraz z umieszczeniem kopii tych dokumentów w bazie danych systemu TurboEWID. Lokalizację przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako powiat łomżyński opisaną nr KREG od nr 2054 do nr 2220, dla którego ilość materiałów zasobu wyrażona w stronach przeliczeniowych formatu A-4 wyniesie ok 150.000 stron.
Czytaj całość

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

środa, 20 cze 2018 14:08
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 20.06.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

czwartek, 14 cze 2018 14:18
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.496.2018).
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B Kalinowo – Drozdowo”.

wtorek, 5 cze 2018 08:27
Ogłoszenie nr 567601-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1934B Kalinowo – Drozdowo”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

środa, 30 maj 2018 10:56
Ogłoszenie nr 566049-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

piątek, 25 maj 2018 11:36
Ogłoszenie nr 564100-N-2018 z dnia 2018-05-25 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

środa, 23 maj 2018 10:47
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”
Czytaj całość

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

środa, 9 maj 2018 10:06
Ogłoszenie nr 555161-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 7 maj 2018 14:24
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

poniedziałek, 30 kwi 2018 11:12
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 30.04.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

piątek, 2 mar 2018 14:44
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 02.03.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

czwartek, 24 sie 2017 13:56
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 24.08.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

środa, 9 sie 2017 12:36
Ogłoszenie nr 565518-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r."

piątek, 23 cze 2017 09:39
ZAMAWIAJĄCY Powiat Łomżyński Numer NIP 718-19-68-222 Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiających opisanych w Rozdziale I SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

czwartek, 1 cze 2017 11:50
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie. Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 01.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

poniedziałek, 13 mar 2017 11:31
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.03.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.
Czytaj całość

„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”

piątek, 3 mar 2017 13:34
Ogłoszenie nr 36467 2017 z dnia 2017-03-03r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.

środa, 22 lut 2017 12:08
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 22.02.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.
Czytaj całość

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las”

czwartek, 16 lut 2017 12:35
Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 16.02.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las”.
Czytaj całość

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna"

wtorek, 7 lut 2017 12:22
Ogłoszenie nr 21000 - 2017 z dnia 2017-02-07 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

poniedziałek, 25 lip 2016 12:49
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Powiat Łomżyński zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym p.n. "Dostawa serwera bazodanowego wraz ze stacją zarządzającą i oprogramowaniem".
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 9 wrz 2015 09:34
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 07.09.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym p.n. „Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” Zamawiający: Nazwa: Powiat Łomżyński Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu publicznym

poniedziałek, 7 wrz 2015 11:23
Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiat Łomżyński ogłasza przetarg publiczny p.n. "Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 złotych na dofinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku", prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego.
Czytaj całość

Protokół Komisji Przetargowej

środa, 2 wrz 2015 13:39
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013 r.,poz.907), Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 1 września 2015 r. dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu publicznym p.n. "Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r."
Czytaj całość

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

poniedziałek, 3 sie 2015 14:40
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 30.06.2015r., udzielono zamówienia publicznego. I. Zamawiający: 1) Nazwa: Powiat Łomżyński 2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

środa, 29 lip 2015 15:01
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 26.05.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Zamawiający: 1) Nazwa: Powiat Łomżyński 2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

piątek, 17 lip 2015 12:17
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 16.07.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Zamawiający: 1) Nazwa: Powiat Łomżyński 2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu publicznym

piątek, 3 lip 2015 11:54
na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), prowadzonej w systemie TurboEwid, obejmującej obręby: Laski, Osowiec, Wyk, Bienduszka, Gontarze, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, położone w gminie Zbójna oraz obręby: Osobne, Młynik, Szczepankowo, Wszerzecz, Dębowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry, Jakać Borki, Stare Szabły, Szabły Młode, położone w gminie Śniadowo powiat łomżyński, woj. podlaskie
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 24 cze 2015 18:14
(ogłoszenie w BZP 154456 – 2015 z dnia 24.06.2015r.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.chor.J.Szymańskiego w Marianowie, Marianowo 7 , 18-421 Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie, tel. (+48)862166611, fax (+48)862166611,
Czytaj całość

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 5 cze 2015 08:32
Powiat Łomżyński działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa i modernizacja sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Łomży”– dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w. zadań.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

czwartek, 23 kwi 2015 12:22
POWIAT ŁOMŻYŃSKI adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża woj. podlaskie tel. (86) 215 69 04, fax. (86) 215 69 04 e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY (prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) p.n. „Dostawa i modernizacja sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Łomży”
Czytaj całość

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czwartek, 2 kwi 2015 12:37
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), prowadzonej w systemie TurboEwid, obejmującej obręby : Andrzejki, Ki siołki, Boguszyce, Dłużniewo, położone w gmin ie Łomża, powiat łomżyński , woj. podlaskie
Czytaj całość

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

wtorek, 17 mar 2015 14:57
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 14 obrębów położonych na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie. część a – wykonanie prac objętych zamówieniem dla 8 obrębów, część b – wykonanie prac objętych zamówieniem dla 6 obrębów.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

piątek, 13 mar 2015 13:37
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 11.03.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Czytaj całość

Zawiadomienie

poniedziałek, 24 lis 2014 09:47
Zawiadomienie o zawarciu umów w sprawie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa energii elektrycznej dla zamawiających w ramach Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015”
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kursy zawodowe spawania i obsługi kasy fiskalnej

środa, 15 paź 2014 13:03
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kursy zawodowe spawania i obsługi kasy fiskalnej
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

wtorek, 7 paź 2014 15:16
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 211913 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

piątek, 22 sie 2014 11:12
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

piątek, 22 sie 2014 08:58
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

czwartek, 14 sie 2014 14:51
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 176379 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

czwartek, 14 sie 2014 13:16
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 176107 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy zawodowe

piątek, 1 sie 2014 15:13
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy zawodowe
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy prawa jazdy i operatora koparki

środa, 30 lip 2014 15:04
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy prawa jazdy i operatora koparki
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko-ładowarki

środa, 23 lip 2014 17:43
Foto: Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko-ładowarki
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko - ładowarki dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 160641 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych

środa, 23 lip 2014 17:34
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 160601 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

poniedziałek, 21 lip 2014 15:13
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 158433 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
Czytaj całość

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

piątek, 11 lip 2014 14:22
Foto: Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Czytaj całość

Rozeznanie Rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..." - 10 części zamówienia

piątek, 11 lip 2014 14:08
Foto: Rozeznanie Rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Czytaj całość

Rozeznanie rynku – Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

czwartek, 3 lip 2014 14:00
Foto: Rozeznanie rynku – Zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu zorganizowania w/w zajęć.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

czwartek, 3 lip 2014 13:50
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 143775 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy, operatora wózka widłowego i operatora koparki dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

środa, 2 lip 2014 14:42
Foto: Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy, operatora wózka widłowego i operatora koparki dla uczestników projektu
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko - ładowarki dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 142785 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
Czytaj całość

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

poniedziałek, 23 cze 2014 09:34
Foto: Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Czytaj całość

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy, wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

poniedziałek, 23 cze 2014 09:10
Foto: Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy, wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki dla uczestników projektu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Czytaj całość

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 12 cze 2014 09:03
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 26.07.2013r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Zamawiający: 1)Nazwa: Powiat Łomżyński 2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 174522-2014r. III. Tryb i przedmiot zamówienia: 1) Rodzaj zamówienia: Usługi 2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 43 obrębów w podziale na część I (20 obrębów ) i część II ( 23 obręby ), położonych na terenie gminy Jedwabne powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na II części
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa, 15 sty 2014 09:07
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych”.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności…”

środa, 27 lis 2013 15:08
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności…”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności…”

środa, 27 lis 2013 15:04
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności…”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”

wtorek, 19 lis 2013 14:08
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 245171 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu „Razem ku samodzielności…”

wtorek, 19 lis 2013 13:53
Foto: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu „Razem ku samodzielności…”
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestnika projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 245079 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”

wtorek, 12 lis 2013 14:16
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności..."

poniedziałek, 28 paź 2013 17:03
Foto: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności...
Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 226015 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
Czytaj całość

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej"

poniedziałek, 23 wrz 2013 08:57
ZAMAWIAJĄCY: Powiat Łomżyński Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej Miejsce publikacji: 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2. Strona internetowa zamawiającego http://www.powiatlomzynski.pl/bip 3. Tablica ogłoszeń zamawiającego w siedzibie zamawiającego
Czytaj całość