BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-1.61.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 04.02.2019r.. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 210.000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
do dnia:

Warunki płatności

1

CITROEN
ASW WOJCIULA
Sp. z o.o.

ul. Gen. Wł. Andersa 71
15-113 Białystok

206.640,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

ITS System Sp. z o.o.
ul. Opolska 188
52-014 Wrocław

259.530,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

ANTONIAK AUTO
Sp. z o.o. SP. K.
ul. Czarnochowska 19
32-020 Wieliczka

200.940,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

4

BudMat AUTO
Sp. z o.o.
ul. Bielska 67
09-400 Płock

213.528,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

5

 

CTC Sp. z o.o.
ul. Radoszewska 1a
41-707 Ruda Śląska

265.680,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

6

DIXI-CAR
Spółka Akcyjna
Al. Krakowska 24A
05-090 Raszyn

235.914,00 zł

31.05.2019r.

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 4 lut 2019 11:04
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lut 2019 11:06
Data edycji: poniedziałek, 4 lut 2019 11:10
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 287 razy
Ilość edycji: 1