BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Starosta Łomżyński

Zgodnie ze Statutem Powiatu Łomżyńskiego Starosta

1. Organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego , kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki , związanych z zagrożeniem interesu publicznego , zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne , starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego , zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb , inspekcji i straży.
4. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu , chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
5. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę , poszczególnych członków zarządu powiatu , pracowników starostwa , powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu , do wydawania w jego imieniu decyzji , o których mowa w ust.4


Wykaz jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego bezpośrednio podległych Staroście Łomżyńskiemu :

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
2) Muzeum Przyrody w Drozdowie,
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży,
4) Wydział Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10 do 15.30.

Data powstania: środa, 23 lip 2003 13:45
Data opublikowania: środa, 23 lip 2003 13:47
Data edycji: wtorek, 28 lip 2015 11:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 9018 razy
Ilość edycji: 1