BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 29/06z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2006 roku.


Posiedzenie Komisji Budżetu nr 29 odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie obrad: godzina 9.30, zakończenie: godzina 9.55.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności w załączeniu). Skład osobowy Komisji:
1. Mieczysław Chojnowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Mierzejewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Henryka Mioduszewska – członek Komisji.
4. Edmund Stepnowski – członek Komisji.
5. Alfred Szymański – członek Komisji.
6. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Mieczysław Chojnowski, który po powitaniu zebranych przedstawił porządek posiedzenia w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
3. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok dotyczy podwyższenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 225.000 zł oraz zwiększenie wydatków o tę kwotę – zgodnie z przewidywanymi wpływami i wydatkami z tego tytułu. Poza tym z rezerwy ogólnej proponowane jest przeznaczenie środków na zakup ścinków marmuru na potrzeby Muzeum Przyrody w Drozdowie, które mają być wyłożone w pomieszczeniach piwnicznych Muzeum. Zadanie to stanowi kontynuujące działań mających na celu wykonanie kompleksowego remontu siedziby powyższej jednostki. Dodatkowo projekt uchwały przewiduje przekazanie środków na rzecz ZS w Marianowie w związku z faktycznie uzyskaną odpłatnością i poniesionymi kosztami za przeprowadzone kursy dla operatorów kombajnów oraz dla osób uzupełniających wiadomości o zasadach stosowania środków ochrony roślin. Reasumując należy zaznaczyć, że proponowane zmiany nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji w załączeniu do protokołu).

Ad.2 Z kolei Barbara Gorzęba poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” jest formalnym dokumentem, wprowadzany aktualnie z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych. Uzupełniając dodała, że zasadniczo dokument ten nie wnosi nic nowego, natomiast ma zastąpić uchwałę, która z mocy ustawy straciła moc obowiązującą z dniem 30 czerwca br.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji w załączeniu do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zostały zgłoszone zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Następnie Przewodniczący Komisji – Mieczysław Chojnowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 29-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Chojnowski


Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 12 paź 2006 15:06
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2006 15:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2123 razy