BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 38/06 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 września 2006 roku.


Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.10.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Marioli Freling i radnej Elżbiety Mierzejewskiej. Lista obecności w załączeniu do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Stanisław Borawski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Mariola Freling – członek Komisji.
5. Elżbieta Mierzejewska – członek Komisji.
6. Witold Szerszeń – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu do protokołu).
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Stanisław Borawski, który po przywitaniu zebranych poinformował, że zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie herbu i flagi powiatu obędzie się wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego w składzie:
1. Andrzej Konrad Piotrowski – Przewodniczący Komisji.
2. Stefan Żebrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Grzegorz Fidura – członek Komisji.
4. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
5. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
6. Henryka Janina Mioduszewska – członek Komisji.
7. Irena Przybylak – członek Komisji.
8. Zbigniew Sokołowski – członek Komisji.
9. Witold Szerszeń – członek Komisji.

Z kolei Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie herbu i flagi powiatu.
2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie Tytułu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego.
3. Sprawy różne.
Następnie zapytał zebranych, czy mają uwagi odnoszące się do zaproponowanych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia o wprowadzenie do zagadnienia obejmującego analizę projektu uchwały w sprawie herbu i flagi powiatu.

Anna Archacka: powiat łomżyński przedłożył Komisji Heraldycznej przy MSWiA projekty herbu i flagi. W dniu 29 czerwca br. Komisja przesłała uchwałę zawierającą pozytywną opinię projektu herbu i flagi (kontynuując wypowiedź Anna Archacka zacytowała powyższą uchwałę oraz opinię, kopia uchwały i opinii w załączeniu).
Pragę przypomnieć, ze połuorzeł nawiązuje do herbu Mazowsza, na terenie którego znajdowała się historycznie Ziemia Łomżyńska. Włączenie terenu Mazowsza do państwa Piastów nastąpiło prawdopodobnie na przełomie IX/X wieku. Wykopaliska w osadach wczesnośredniowiecznych na terenie późniejszej Ziemi Łomżyńskiej doprowadzają do znalezienia najstarszej ceramiki z VII i VIII wieku – tak wczesną chronologię ustalono dla osady Goworówek nad Orzem oraz 6 kurhanów w Uśniku gm. Śniadowo. Najbardziej rozległą terytorialnie część Mazowsza stanowiła właśnie Ziemia Łomżyńska, położona w północno-wschodniej jego części, nad środkowym biegiem Narwi. Jej granice ukształtowały się już na początku XV wieku, przetrwały jako granice administracyjne przez prawie 400 lat, do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. Tereny, które później utworzyły Ziemię Łomżyńską, objął książę Siemowit III w roku 1355.Władali nią kolejno książęta Mazowieccy. W pierwszej ćwierci XVI wieku wraz z całym Mazowszem przeszła pod panowanie Zygmunta Starego i wcielona została do Korony. Stała się częścią Województwa Mazowieckiego, jedną z jego 10 ziem.
Z kolei Święty Wawrzyniec symbolizuje 1000–letnią tradycję chrześcijańską na Ziemi Łomżyńskiej, duchowe dziedzictwo tej ziemi. W Starej Łomży, obok grodziska, położone jest Wzgórze Świętego Wawrzyńca, związane z początkami miasta. Wg tradycji i późniejszych odpisów z akt, miał tu istnieć pierwszy kościół z XI wieku, pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. W chwili obecnej wiemy na pewno, że stał tam kościół parafialny z XV wieku - w połowie XVIII wieku zniszczony. W 1765 roku świątynię rozebrano, na pamiątkę postawiono kapliczkę z drewnianą figurką Św. Wawrzyńca, a w 1850 roku wzniesiono wielki, drewniany krzyż. Kult Św. Wawrzyńca stopniowo zaniknął. Figura Św. Wawrzyńca znajduje się obecnie w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. Święty Wawrzyniec uosabia chrześcijańskie dziedzictwo europejskie, które wzbogacało historię tej ziemi, dziedzictwo, które przez wieki nadawało kierunek działaniom i kształtowało jej mieszkańców. Tradycje chrześcijańskie na Ziemi Łomżyńskiej oraz kult św. Wawrzyńca zostaną przedstawione w dalszej części dzisiejszej uroczystości przez Ks. Kan. Mariana Mieczkowskiego - proboszcza Łomżyńskiej Katedry.
Podstawę wyrażenia pozytywnej opinii stanowi wspomniana na wstępie uchwała Komisji Heraldycznej, która zawiera ocenę merytoryczną nadesłanych projektów. Na zakończenie dodam, że uzasadnienie opracował historyk, przy czym opis ten przesłany był Ministerstwu.

Andrzej Piotrowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, jako pierwszy zabierając głos w dyskusji stwierdził: dobrze, że po tylu latach udało się uzyskać pozytywną opinie Komisji Heraldycznej, jednak w mojej ocenie podział na tarcze, który był zachowany w pierwotnym projekcie lepiej się prezentował. W tej chwili ten połuorzeł wygląda jakby był przecięty i zawieszony w powietrzu. Pragnę dodać, że niektóre samorządy nie czekały na pozytywne ustosunkowanie się Komisji Heraldycznej i uchwalały projekty herbu i flagi, które opracowały we własnym zakresie.

Anna Archacka: uczestniczyliśmy z Panem Starostą w posiedzeniu Komisji Heraldycznej w dniu 2 czerwca br. i na tym posiedzeniu Komisja jednoznacznie wyraziła się, że nie przyjmie projektu herbu z podziałem na tarcze. Uznano, że podział na tarcze powinien być kategorycznie zniesiony oraz, że powinien być przeniesiony ruszt Świętego Wawrzyńca z prawej ręki do lewej, co pozwoli przybliżyć sylwetkę Świętego do orła. Generalnie innych sugestii nie tłumaczono, stwierdzono przy tym, że wynikają one z ogólnych zasad heraldyki.

Jarosław Kulesza – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego: uważam, że w poprzednim projekcie było ładniejsze tło. Jeżeli chodzi o kolor szaty to zmiana jest odpowiednia.

Irena Przybylak – członek Komisji Rozwoju Gospodarczego: w mojej ocenie poprzedni projekt również był ciekawszy, jednak jeżeli takie są sugestie ekspertów to powinniśmy je zaakceptować.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie herbu i flagi powiatu został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się (przy czym jeden z członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego nie wziął udziału w głosowaniu).

Ad.2 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia zapoznała zebranych z wnioskiem Regionalnego Ośrodka Kultury o przyznanie Tytułu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego (kopia wniosku w załączeniu). Kontynuując wypowiedź stwierdziła: pragnę przypomnieć, że w ostatnim czasie Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego, aby umożliwić nadanie honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego. Obywatelstwo te zgodnie ze złożonym wnioskiem proponujemy nadać Panu Jackowi Szymańskiemu – Dyrektorowi Generalnemu Festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”. Uważam, że osoba ta jest doskonale Państwu znana, wobec czego nie będę jej Państwu w tym momencie przybliżać. Odnosząc się do przedmiotowej sprawy należy zaznaczyć, że honorowe obywatelstwo winno być nadane przez Radę Powiatu w zasadzie jednogłośnie. Jeżeli byłyby jakiekolwiek zastrzeżenia radnych wobec wytypowanej osoby, wówczas w mojej ocenie trzeba byłoby zrezygnować z nadania takiego tytułu.

Jako pierwsza w dyskusji zabrała głos radna Irena Przybylak (członek Komisji Rozwoju Gospodarczego): w moim przekonaniu jest to bardzo słuszna inicjatywa. Działalność Pana Jacka Szymańskiego rozsławiła ziemię łomżyńską w całym regionie. Wydarzenia kulturalne przygotowywane przez Pana Jacka odbywają się na terenie większości naszych gmin. Ze swoim przesłaniem dociera do środowiska wiejskiego, które generalnie ma trudny dostęp do jakichkolwiek imprez kulturalnych. Pan Jacek dotychczas robił to wszystko bezinteresownie, również motywował innych artystów do podobnych zachowań, którzy przygotowywali różne festiwale w zasadzie non-profit. Osobiście wypraszał sponsorów o dofinansowanie imprez. Jacek Szymański jest osobą bezinteresowną. Uważam, że taki tytuł to nawet za mało, aby odwdzięczyć się mu za to co dla naszej ziemi uczynił.

Witold Szerszeń (członek Komisji KOZPRiPP): podobnie uważam, że Pan Jacek Szymański jest znamienitą osobą. Jednak chciałbym zwrócić uwagę na drobny element formalny, że niespójne są daty wpłynęło i data na piśmie. Poza tym w mojej ocenie warto, aby taki tytuł nadały wspólnie dwa samorządy miejski i powiatowy. Powinniśmy skierować taką propozycję do Urzędu Miejskiego. Dodatkowo chciałbym, aby została ustalona kwestia, czy inne powiaty ziemskie nadawały tytuł honorowego obywatelstwa?

Irena Przybylak: jeżeli my wychodzimy z taką inicjatywą, to czy musimy pytać o zdanie samorząd miejski?

Izabela Cwalina (członek Komisji KOZPRiPP): ustawowo jesteśmy odrębnym samorządem, więc nie widzę potrzeby prowadzenia konsultacji w takich sprawach.

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału „OKZ”: miasto nadaje takie tytułu nie pytając nas o zdanie, wobec czego my również nie mamy takiego obowiązku czy powinności.

Andrzej Piotrowski (Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i członek Komisji KOZPRiPP): osoba Pana Jacka Szymańskiego jest mi dobrze znana i jego działalność oceniam wysoko, jednak należy zwrócić uwagę, że także np. Pani Stanisława Chyl jest osobą wielce zasłużoną dla naszego powiatu.

Irena Przybylak: chciałabym dodać, że ten Festiwal – „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża” to był i jest inicjatywą Pana Jacka Szymańskiego, on sam namawiał wszystkich do zaangażowania, aby to wszystko w ogóle ruszyło. Samorząd Miejski prawdopodobnie nie będzie zainteresowany nadanie honorowego obywatelstwa dla tej osoby, ponieważ podczas ostatniego Festiwalu powstało pewne nieporozumienie pomiędzy Prezydentem a Panem Jackiem

Izabela Cwalina: na festiwale organizowane przez niego przyjeżdżają ludzie z całego województwa, a nawet z odleglejszych terenów. Ostatnio w Nowogrodzie było około 1.500 osób. Zasługi Pana Jacka są szeroko opisane, przeciętny człowiek nie potrafiłby dokonać takich rzeczy.

Jarosław Kulesza (członek Komisji Rozwoju Gospodarczego): uważam, że w dniu dzisiejszym nie powinniśmy sami podejmować opinii, bowiem w tej sprawie powinna wypowiedzieć się cała Rada – wszystkie Komisje. Poza tym nie przeczę, że warto pokusić się o poszukanie większej liczby osób, które zasłużyły się dla naszego powiatu.

Irena Przybylak: chciałabym zapytać, czy przyznanie Tytułu Honorowego Obywatelstwa wiąże się z jakimiś kosztami dla Powiatu ?

Anna Archacka – Naczelnik Wydziału „OKZ”: jedynie z kosztami zakupu pamiątki dla uhonorowanej osoby.

Z kolei przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego został zgłoszony wniosek o odłożenie zaopiniowania przyznania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego do kolejnego posiedzenia Komisji – wspólnie z pozostałymi stałymi komisjami Rady Powiatu Łomżyńskiego.
W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek uzyskał poparcie dwoma głosami za, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do powyższego zagadnienia.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Stanisław Borawski, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończył 38-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Borawski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 12 paź 2006 15:15
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2006 15:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2682 razy