BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt UCHWAŁY RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71 , Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.1218), art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) oraz § 52 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz Urz. .Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443; z 2001 r. Nr 40, poz. 702; z 2003 r. Nr 6, poz. 197 i z 2006 r. Nr 56, poz.624), na wniosek Przewodniczącego Rady uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Staroście Łomżyńskiemu Panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu wynagrodzenie za pracę w wysokości:

1)zasadnicze miesięczne w wysokości …………. zł ( słownie: złotych );
2)dodatek funkcyjny w wysokości ……….. zł ( słownie: złotych );
3)dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ….. % wynagrodzenia zasadniczego.
4)Dodatek specjalny w wysokości ………. zł. (słownie: ……..złotych)- ………% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
25 listopada 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Stefan POPIOŁEK
Data powstania: piątek, 8 gru 2006 08:14
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 08:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3169 razy