BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Protokół nr 2/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2007 roku.


Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 11.45, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Omówienie wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Łomży w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.
3. Sprawy różne.
W nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Łomży w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2007 rok został złożony po raz kolejny. Występuje ona do nas w tej sprawie od 3 lat. Zawsze odpowiedź była negatywna, ponieważ obowiązujące przepisy prawne nie pozwalają nam finansowanie działalności spółek wodnych. Drugim istotnym elementem jest to, że spółka powinna utrzymywać się ze składek wpłacanych przez rolników, którym zmeliorowano użytki rolne. Ściągalność tych składek jest na poziomie około 30 %, nigdy nie jest na poziomie 100 %. Stąd spółki dysponują niewielkimi środkami finansowymi. Ja uważam, że jeżeli ta ściągalność się nie poprawi, a jest to kompetencja władz spółki, to takie dofinansowanie jest na obecnym etapie niewskazane.

Lech Szabłowski: czy sugeruje Pan, że akceptacja w sprawie dofinansowania może zależeć od wysokości ściągalności składek? Pragnę zauważyć, że Gminna Spółka Wodna w Śniadowie ściągalność ma na poziomie około 60 %.

Wacław Sierbiński: moim zamiarem było zwrócenie uwagi na to jak niska jest ściągalność składek w Gminnej Spółce Wodnej w Łomży. Wiem, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wobec czego prawdopodobnie będzie możliwe wspomaganie spółek wodnych przez samorząd powiatu. Najistotniejsze jest to, że w naszym budżecie nie były przewidywane wydatki na spółki wodne.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: spółki wodne nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. W ustawie prawo wodne jest zapis, że spółki te mogą być wspierane przez samorządy, jednak na przeszkodzie stoi ustawa o finansach publicznych, która stwierdza, że spółki wodne nie są zaliczane do sektora finansów publicznych – jako takie. Stąd dotacje podmiotowe i przedmiotowe nie mogą być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Pod jednym warunkiem, może być udzielona taka dotacja, jeżeli jest to zadanie własne j.s.t. W związku z tym pieniądze są w samorządzie województwa, który ma przypisane zadania w tym zakresie. Sposób udzielania dotacji dla spółek wodnych jest regulowany uchwałą sejmiku województwa. Powiat nie może udzielać takich dotacji.

Wacław Sierbiński: nasze spółki wodne otrzymują dotacje z budżetu państwa, jednak koronnym elementem decydującym o wymiarze tej dotacji jest ściągalność składek.

Mieczysław Chojnowski: ze ściągalnością będą duże problemy, ponieważ z doświadczenia wiem, że są tereny gdzie rowy melioracyjne zarosły drzewami. W takich przypadkach ciężko jest oczekiwać od rolnika, że będzie płacił składki.

Przewodnicząca Komisji: kolejność powinna być taka, że najpierw rolnik zapłaci składkę a później powinien oczekiwać wykonania prac.

Wacław Sierbiński: w Gminnej Spółce Wodnej w Łomży zatrudniony jest pracownik oraz księgowa, w skali roku są to duże wydatki.

Lech Szabłowski: susza powoduje to, że rolnicy nie chcą płacić, bowiem wtedy urządzenia melioracyjnej wydają się być zbędne, natomiast jak by przyszły mokre lata to zmieniliby zdanie. Składa się na to fakt, że urządzenia te generalnie służą do odwadniania, natomiast do nawadniania raczej się nie nadają.

Przewodnicząca Komisji: w latach 2007 – 2013 na te cele ma być przeznaczonych dużo środków, jeżeli jakaś spółka będzie aktywna to powinna skorzystać z dofinansowania.
Ponadto uważam, że jeżeli miałoby być przyznane jakieś dofinansowanie spółce wodnej to w pierwszej kolejności powinny być ustalone jasne kryteria, z którymi należałoby zapoznać również pozostałe spółki wodne.

Wacław Sierbiński: to będzie możliwe jeżeli beneficjentem będzie urząd melioracji i urządzeń wodnych, bo przy tych dochodach żadna spółka nie będzie w stanie sięgnąć po te pieniądze.

Z kolei Przewodnicząca Komisji, wobec braku dalszych uwag i pytań, zaproponowała, aby Komisja z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu na wspieranie działalności spółek wodnych w 2007 roku nie wyrażała pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji, nie wnosząc żadnych uwag, zaakceptowali powyższą propozycję (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik Powiatu o zreferowanie projektu budżetu na 2007 rok.

Barbara Gorzęba poinformowała, że generalnie w kwestii geodezji to przekazywane nam są dotacje, w ramach których powinniśmy zmieścić swoje wydatki. Z kolei wymieniła kwoty wyszczególnione w dziale obejmującym sprawy geodezyjne oraz w dziale Rolnictwo.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: dotacje celowe w tym przedmiocie tworzone są już w momencie projektowania budżetu państwa, ponieważ my na podstawie informacji Wojewody, który układa ten budżet, zgłaszamy swoje zapotrzebowanie. Konkretnie Wojewoda zwraca się o przedstawienie zapotrzebowania na dany rok, gdzie na ogół zaznacza, że zapotrzebowanie ma być na poziomie roku ubiegłego lub na niższym poziomie. My oczywiście staramy się uzasadnić, iż zapotrzebowanie musimy złożyć na poziomie wyższym od poprzednich lat. Wojewoda nakłada na niektóre zadania priorytet. W tym roku wiodącym zadaniem będzie „Wektoryzacja mapy katastralnej” – na naszym terenie odbędzie się to na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizowane jest to w ramach paragramu PHARE 2003 – na terenie całego powiatu. Będzie to wykonywane na podstawie naszych materiałów i ortofotomapy – zdjęć lotniczych. Na podstawie porównania i usunięcia różnic zostanie opracowana nowa mapa i z kolei zostanie wczytana do naszego sytemu, gdzie zostaną naniesione odpowiednie zmiany. Ogólnie jest to duże przedsięwzięcie. Planujemy przeznaczenie na to zadanie zdecydowaną większość środków, którymi będziemy dysponować.
Jeżeli Agencja zrezygnuje z realizacji tego zdania w roku 2007, to wtedy rozważymy realizację innych działań.

Lech Szabłowski: zakres działania naszej Komisji nie dotyczy jedynie dotacji, bowiem są środki wypracowane przez naszą geodezję.
Jeżeli chodzi o rolnictwo i łowiectwo – środki przewidziane w wysokości 70.000 zł – na prace związane z aktualizacją ewidencji gruntów. Jakie są tereny przewidziane pod te prace?

Stanisław Kozikowski: zgodnie z zaleceniem planujemy teren całego powiatu.

Lech Szabłowski: kiedy zostanie to ustalone?

Stanisław Kozikowski: zależy to od tego ile tych zmian zostanie zgłoszonych – w wyniku analizy naszych map z ortofotomapą. Wartość tych robót będzie od tego zależała. Nie wiemy czy zlecimy to gminami, czy pod względem ilości wprowadzanych zmian. Przewidujemy, że 20 % powierzchni użytków trzeba będzie przekwalifikować.

Lech Szabłowski: czy na ten cel ma wystarczyć kwota 70.000 zł?

Stanisław Kozikowski: nie, ponieważ tylko taka kwota została nam przyznana w projekcie, który ostatecznie może ulec jeszcze zmianom. W zapotrzebowaniu zapisaliśmy 120.000 zł na ten cel, ale nie otrzymaliśmy tyle ile chcieliśmy. Zakres prac dopasujemy do środków będących w naszej dyspozycji. Jak wspomniałem na ten cel planujemy przeznaczyć również środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Lech Szabłowski: czy Starostwo Powiatowe zarobiło coś na wypożyczeniu materiałów dla ARiMR?

Stanisław Kozikowski: stawka za te usługi została naliczona na podstawie ustalonych cenników. Suma nie była oszałamiająca, nie pamiętam, ale była raczej rzędu 100.000 zł

Lech Szabłowski: jest punkt mówiący o 8.000 zł dla ZS w Marianowie na przeglądy opryskiwaczy. Czy te przeglądy są płatne, czy nieodpłatne?

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa: same przeglądy wykonywane są nieodpłatnie. Takie mam zapewnienia kierowników Warsztatów. Tych przeglądów jest około 140 – 150 rocznie i ta dotacja zasadniczo w pełni pokrywa poniesione na ten cel nakłady.

Lech Szabłowski: a czy Warsztaty ZS nie mogą zarabiać na tych przeglądach?

Stefan Żebrowski: jak się nie mylę to przeglądy są częściowo płatne, wg mojego rozeznania tak właśnie jest.

Alfred Szymański: wobec powstałych wątpliwości należy wyjaśnić, jak wygląda opłatność za przeglądy.

Lech Szabłowski: czy te środki można skierować na inne cele?

Wacław Sierbiński na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Przy czym dodał, że dofinansowanie za przeglądy opryskiwaczy jest przyznawane po dokonaniu rozliczenia za wykonane przeglądy.

Lech Szabłowski ponownie zabierając głos zwrócił uwagę, że dobrze byłoby otrzymać informację nt. skutków, efektów, przebiegu i zaleceń pokontrolnych – w odniesieniu do nadzoru nad gospodarką leśną nad lasami państwowymi i prywatnymi.
Poza tym zapytał jakiego obszaru dotyczą wydatki na plany urządzenia lasów.

Wacław Sierbiński odpowiedział, że plany urządzenia lasów będą obejmować tereny, gdzie plany te najwcześniej utraciły swoją ważność.

Lech Szabłowski odnosząc się do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił uwagę, że planowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zakupu nowego sytemu grzewczego – między innymi w ramach środków PFOSiGW jest nieracjonalne. Wyjaśniając zauważył, że niedawno został zainstalowany nowy piec w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jednostce, która sąsiaduje z Zarządem Dróg Powiatowych i do tej pory energia wytwarzana przez ten piec wystarczała dla obu jednostek.

Stefan Żebrowski: tę kwestię będzie można dokładnie wyjaśnić na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, na które zaproszony jest Dyrektor ZDP.

Lech Szabłowski zapytał na jakie cele Muzeum Przyrody w Drozdowie ma zamiar przeznaczyć środki z PFOSiGW.

Wacław Sierbiński odpowiedział, że na cele związane z wydaniem książeczki edukacyjnej, urządzeniem ścieżki ekologicznej w parku itp.

Lech Szabłowski zapytał na jakie cele inwestycyjne ma być przeznaczona planowana kwota 50.000 zł.

Stanisław Kozikowski poinformował, że dotyczy to wymiany sprzętu, która jest zakładana w każdym roku, aby stopniowo unowocześniać wyposażenie. Konkretnie wydatki te zwykle obejmują zakup serwera, plotera, drukarek, mebli itp.

Lech Szabłowski poprosił o wyjaśnienie co dzieje się ze sprzętem wycofywanym z użytku.

Stanisław Kozikowski poinformował, że wydatki pokrywane z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – który jest funduszem celowym, są regulowane na podstawie właściwej ustawy i rozporządzenia wykonawczego, które to z kolei stwierdzają, że sprzęt i inne wyposażenie zakupione z tego Funduszu a następnie wycofywane z użytku powinno być sprzedane. W kolejnym etapie środki ze sprzedaży powinny trafić ponownie na konto Funduszu. Jednak w praktyce najczęściej sprzęt wycofywany jest wysoko wyeksploatowany, wobec czego w takich przypadkach jest spisywany ze stanu.

Z kolei wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu na 2007 rok, w części podlegającej pod kompetencje Komisji, został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych poprosiła zgromadzonych o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji propozycji tematów do planu pacy Komisji na 2007 rok.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych, zakończyła 2-gie posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 sty 2007 15:25
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 15:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2518 razy