BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/07z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przy ul. Poligonowej 30. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.45.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie zaznaczył, że serdecznie wita wszystkich zgromadzonych na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Analiza bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, a w tym analiza zagadnień tj.:
• Struktura organizacyjna ZDP w Łomży (schemat organizacyjny, analiza struktury organizacyjnej jednostki i możliwości jej zreformowania).
• Ogólna informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
• Zestawienie wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2005 i 2006 z uwzględnieniem remontów nawierzchni, odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
• Zestawienie potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania.
• Ogólna informacja na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego.
2. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące przedstawionych zagadnień. Z kolei w nawiązaniu do powyższego udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Adam Łazarski na prośbę Przewodniczącego Komisji oraz odnosząc się do analizy bieżącej działalności jednostki omówił najistotniejsze elementy opracowań takich jak: struktura organizacyjna ZDP w Łomży – schemat organizacyjny, analiza struktury organizacyjnej jednostki i możliwości jej zreformowania; ogólna informacja dotycząca stanu dróg powiatowych; zestawienie wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2005 i 2006 z uwzględnieniem remontów nawierzchni, odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg; zestawienie potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania; ogólna informacja na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego (pełna treść niniejszych opracowań stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Komisji rozpoczynając dyskusję poprosił o omówienie kwestii dzierżawienia parkingów.

Adam Łazarski: funkcjonuje to w ramach naszej działalności. Jednak my nie mamy takich parkingów, bowiem dzierżawienie parkingów służy temu, aby ludzie ze względów na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie stali na drogach. Stosuje się takie rozwiązania w miejscach, gdzie pojazdy często zatrzymują się ze względu na pobliskie kąpieliska, miejsca do łowienia ryb lub jakieś inne atrakcje.

Następnie Przewodniczący Komisji zachęcając do dyskusji poprosił zebranych o wypowiadanie się w problemowych tematach.

Krzysztof Chrostowski zapytał na jakich zasadach ustalane są remonty mostów?

Adam Łazarski: przed uchwaleniem budżetu składam wnioski o dokonanie poszczególnych remontów, czy to dróg czy to obiektów mostowych – po wcześniejszej analizie faktycznego stanu technicznego tych obiektów.

Irena Przybylak: przy tym należy dodać, że de facto składane wnioski są zasadniczo życzeniami ZDP, ponieważ realia finansowania tych inwestycji są znikome.

Adam Łazarski zgodził się ze zdaniem przedmówczyni.

Irena Przybylak zapytała w jakim procencie są zabezpieczone środki na wspomniane inwestycje.

Adam Łazarski odpowiedział, że generalnie na wspomniane inwestycje nie ma żadnego zabezpieczenia w tegorocznym budżecie. Środki zostały zabezpieczone na bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie jednostki.
Niezbędne remonty i inne inwestycje są określone w odrębnym załączniku, który Państwo otrzymaliście.

Krzysztof Chrostowski: jeżeli nie ma środków na inwestycje to ZDP nie będzie miał co robić.

Adam Łazarski: nie będziemy inwestować, natomiast drogi należy utrzymywać. Mam tu na myśli remonty cząstkowe, koszenie poboczy, odkrzaczanie, odśnieżanie itd.

Barbara Zalewska: czy w ramach robót publicznych zatrudniani są pracownicy na cały rok?

Adam Łazarski: pracownicy ci zatrudniani są jedynie w sezonie letnim, na zimę nie zatrudniamy ich.

Stefan Żebrowski: na czy polega praca dróżników?

Adam Łazarski: dróżnicy organizują pracę swoim załogom i nadzorują tę pracę, ponadto muszą dokonywać przeglądów, planować zakres prac na następny tydzień. Każdy z dróżników musi co najmniej raz na dwa tygodnie dokonać przeglądu swojego obwodu drogowego o długości blisko 200 km.

Elżbieta Parzych: w zasadzie tych pracowników jest po jednym na każdą gminę, wobec czego powinno być ich widać w terenie. Jakie konkretnie prace wykonują dróżnicy.

Adam Łazarski: związane z bieżącym utrzymaniem dróg, m.in. łatanie dziur, wycinkę drzew, udrażnianie przepustów, ustawienie znaków, wymianę oznakowania, itd. Tych prac jest bardzo dużo i w związku z tym zatrudniamy pracowników sezonowych. Jeszcze dwa lata temu było wielu chętnych do robót publicznych, a teraz to w zasadzie robi się łapankę. Nie ma chętnych do takich prac.

Przewodniczący Komisji: to, że nie ma chętnych do tego typu prac z pewnością wynika ze zbyt niskich zarobków. Za kilkaset złotych nie opłaca się pracować ludziom

Adam Łazarski: nie stać mnie na dofinansowywanie takich robotników. Moi stali pracownicy nie zarabiają dużo więcej, a większość z nich ma szerokie uprawnienia do pracy na kilku maszynach. Często inne firmy próbują podkupić naszych pracowników.

Przewodniczący Komisji: ile zarabia w ZDP taki pracownik?

Adam Łazarski: netto otrzymuje około 1.300 zł, przy czym zimą otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Przewodniczący Komisji: w mojej ocenie nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której 3-ch ludzi pracuje a jedna osoba pilnuje tych trzech osób. Np. drogomistrz powinien mieć z góry ustalony termin objazdu – jeden dzień w tygodni. W takim przypadku dyrektor zakładu będzie mógł skontrolować pracę np. dróżnika.

Adam Łazarski: nie zawsze ta sama ekipa pracuje w jednym miejscu, np. wymiana znaków musi opierać się o przemieszczanie się. Podobnie jest w innych sytuacjach. Dróżnik musi także oceniać gdzie należy w następnej kolejności rozpocząć jakieś prace – łatanie dziur itp.
Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że podstawą naszej działalności jest administrowanie drogami i utrzymywanie tych dróg. Rozliczani jesteśmy niestety z dokumentów. Dodatkowo mamy roboty o charakterze inwestycyjnym.

Stefan Żebrowski: wiele prac zostało wykonanych przez ZDP bardzo dobrze, np. odwodnienia na ulicy Włościańskiej.

Krzysztof Chrostowski: jaka jest proporcja pracowników fizycznych do pracowników administracji?

Adam Łazarski: na pozycji kierowca – operator pracuje 8 osób, na stanowisku mechanik pracują 2 osoby. Ci pracownicy pracują bezpośrednio w terenie na sprzęcie. Czyli 10 osób w sekcji transportu i 9 w sekcji utrzymania. Generalnie na drogach mamy zatrudnionych bezpośrednio na drogach 22 pracowników.

Przewodniczący Komisji: czy kierowca mógłby pomagać np. pracownikom załadowującym ziemię podczas sprzątania ulic?

Adam Łazarski: generalnie sprzątamy jedynie ulicę włościańską i ulice w Czarnocinie oraz w Jedwabnem. My nie podstawiamy sprzętu jeżeli nie są usypane kupki piasku. Sprzęt zabiera usypany piasek na końcu.

Irena Przybylak: często gałęzie po wycince są pozostawiane na długi okres, między innymi wygląda to bardzo nieestetycznie.

Adam Łazarski: mamy zbyt mało wydajny rębak, wcześniej nie było z tym problemu, ponieważ mieszkańcy sami wywozili gałęzie lub my im dowoziliśmy na podwórka. Problem z gałęziami powstał w ostatnim okresie.

Barbara Zalewska: na ternie gminy Nowogród również występuje problem z gałęziami.

Wicestarosta: w miesiącu kwietniu lub maju proszę o usunięcie pozostawionych przy drogach gałęzi.

Adam Łazarski: postaram się to wykonać, chyba że nie pozwolą nam na to remonty cząstkowe.

Jarosław Kulesza: w niektórych regionach są firmy, które same zbierają gałęzie. Należy zrobić rozeznanie w tym przedmiocie.

Adam Łazarski: jeżeli uda się wyremontować drogi to będę dysponował pracownikami do bieżącego utrzymania dróg, w ostatnim okresie znaczna część pracowników pracowała przy remontach cząstkowych.

Rafał Kołakowski: czy jest Pan w stanie powiedzieć nam teraz gdzie jest i jakie zadania wykonuje każdy z Pana pracowników?

Adam Łazarski: kierownik sekcji utrzymania w tej chwili kieruje pracami drogomistrzów i robotnikami. Trudno byłoby mi teraz stwierdzić gdzie jest pracownik, który odśnieża daną drogę. Tego typu prace oparte są o przemieszczanie się. W międzyczasie był np. przekierowany sprzęt na Kupninę i inne miejsca, bowiem KZB poinformowało nas, że może nas wspomóc koparką. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na te pytanie z przytoczonych przyczyn.

Elżbieta Parzych: uważam, że jest za mało sprawnie zorganizowane zarządzanie. Jak na ZDP to pracuje tam bardzo dużo ludzi. Nie jestem za ich zwalnianiem a za ich racjonalnym wykorzystaniem. Nie chodzi o to, aby maksymalnie z nich wycisnąć co się da, jednak np. o to, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której przez kilka dni dojeżdżają do pracy po kilkadziesiąt kilometrów całą brygadą. Prace należy tak zorganizować, aby zadanie w terenie było wykonane w ciągu jednego dnia, co pozwoli na to, że nie będzie tracony czas i paliwo na dojazdy.
Mieszkańcy powiatu mają bardzo złe opinie na temat pracy ZDP w Łomży. Myślę, że praca mogłaby być dużo lepiej zorganizowana.

Przewodniczący Komisji: jestem podobnego zdania. Trzeba tak planować zadania, aby były wykonane przy jednym podejściu – oczywiście w miarę możliwości. Można np. jednego dnia wydłużyć dzień pracy. Nie można dopuścić do sytuacji, że np. kierowca ciągnika stoi 8 godzin i wpisuje, że przez te 8 godzin jeździ i pracował, po czym paliwo z tego tytułu sprzedaje np. rolnikowi.

Adam Łazarski: nikt nie złapał na takim wykroczeniu naszych pracowników, ostatnio nie dochodziły do mnie słuchy o handlu paliwem, nie jestem w stanie kontrolować każdego pracownika.

Elżbieta Parzych: ma Pan tylu pracowników i kierowników więc należy odpowiednim osobom wydać konkretne polecenia w zakresie kontroli.

Krzysztof Chrostowski: panuje powszechna opinia w czasie odśnieżania dróg drogowcy mają uniesione wysoko pługi, aby było mniejsze zużycie paliwa, a później nadwyżkę paliwa odpowiednio odprowadzają.

Barbara Zalewska: drogi są fatalne, nie chcemy być psem ogrodnika, ale samochody ulegają zniszczeniu na skutek zaniedbanych dróg. Trzeba przeciwdziałać takim sytuacjom.

Stefan Zebrowski: należy zastanowić się nad tym problem w skali globalnej, przecież słyszy się co jakiś czas, ze są niewykorzystane środki na drogi w naszym kraju, mamy starostów i posłów i oni muszą zainterweniować centralnie. Z drobnych oszczędności nie zbudujemy nowych dróg.

Krzysztof Chrostowski: uważam, że powinniśmy zlustrować drogi i na tej podstawie ustalić priorytety inwestycyjne. Zapobiegnie to podejrzeniem o stronniczość czy korupcję.

Adam Łazarski: w przekazanych materiałach jest wykazane jakie odcinki muszą być w pierwszej kolejności wyremontowane – jednak jest to ponad 100 km dróg asfaltowych, liczne mostki i przepustki oraz np. drogi brukowe. Nasze możliwości w jednej kadencji są znikome, ale warto ustalić priorytety.

Adam Łazarski: dodam, że gminy inwestują w nasze drogi, dobrze wybudowana droga może wytrzymać 10 lat bez ingerencji.

Lech Szabłowski: w mojej ocenie dyskutujemy nad sprawami małoistotnymi, ważny wątek dotyczył jedynie organizacji pracy w ZDP. W związku z tym może warto przeorganizować tę firmę, aby praca była usprawniona. Wiem, że wynagrodzenia nie są zbyt wysokie, jednak takie są realia w naszym regionie.
Natomiast powinniśmy przyjąć jakąś strategię działania, przynajmniej na 4 – 6 lat działania. Wspominałem o tym na innych posiedzeniach. Nie da się tego inaczej zrobić jak przy współpracy z gminami. Gminy są skazane na współpracę z powiatem i na odwrót. Ja naciski w tym przedmiocie robiłem na Starostę. Myślę, że wszystkie gminy są zainteresowane inwestycjami na drogach powiatowych. Wobec tego wszystkie lokalne samorządy powinny zdecydować, które drogi będą wspólnie modernizowane. Przerabialiśmy to kilka lat temu, przyznam, że było to moją inicjatywą, a chodzi mi o drogę Szczepankowo – Jarnuty. Udział własny powiatu został zabezpieczony przez trzy podmioty. Podobnie powinniśmy zdecydować o innych drogach. Wiem, ze nie uda się w tej kadencji wszystkiego zrobić. Jednak okres jest gorący i należy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Przypomnę, że prawdopodobnie w II półroczu będą ogłoszone konkursy. Wobec tego już dziś powinniśmy już zlecać wykonanie dokumentacji technicznych. Rynek usług w tej materii jest bardzo ograniczony i dlatego ważny jest czas. Rada Powiatu i samorządy gminne powinny podjąć odpowiednie uchwały i ustalić program działania na kilka lat. W tym kierunku należy iść. Inaczej będziemy spotykać się w nieskończoność i nic nie ustalimy. Pan Dyrektor zna już uwagi radnych i teraz należy skupić się na przygotowaniu do pierwszych konkursów. Ważne są kontakty z parlamentarzystami.
Trzeba walczyć z tym, ze na inwestycje mamy tak śmieszne pieniądze, jednak jest wiele powiatów w takiej sytuacji. Wobec tego należy np. na konwencie powiatów powziąć odpowiednie ustalenia i zadziałać centralnie, próbując zmienić sposób finansowania powiatów. To leży w gestii Zarządu Powiatu.

Wicestarosta: automatycznie przeszliśmy do ostatniego podpunktu, porozumień z gminami. Jaki jest stan dróg każdy widzi. Niezbędne byłoby około 19 mln zł na to, aby to efektywnie poprawić. Jednak mamy 400.000 zł. W pierwszej kolejności należy wykorzystać dokumentacje, które zostały opracowane w poprzedniej kadencji. Aktualnie trwają rozmowy z wójtami nt. porozumień. Przekazałem informację, że jesteśmy w stanie mniej więcej przekazać na inwestycje drogowe w każdej gminie około 40.000 zł. Skłonności do współpracy wójtów i burmistrzów są różne, obecnie prowadzimy negocjacje. Nam jest dość trudno narzucić wójtowi, który odcinek drogi ma być zmodernizowany – jeżeli to on generalnie wykłada na to pieniądze.
Z Programu Operacyjnego województwa będzie można skorzystać najwcześniej pod koniec III kwartału i do tego momentu musi być gotowa dokumentacja.
Wstępnie rozmawiałem z wójtami i mam ofertę wójta gminy Śniadowo, Miastkowo, Piątnica – z którym rozmawiał Starosta, Nowogród i Łomża – z którym będę rozmawiał jeszcze w dniu jutrzejszym. To jest ten kierunek, który przyjęliśmy. Rozmowy z samorządami dalej są prowadzone. Wójt gminy Wizna ma obecnie jeszcze niejasną sytuację dotyczącą kształtu swojego budżetu, podobnie jest z pozostałymi wójtami i burmistrzami. Kwestia ta wyjaśni się w przeciągu miesiąca. Dodam, że Wójt gminy Zbójna dotychczas nie był skłonny prowadzić inwestycji wspólnie z naszym samorządem. To są wstępne kierunki działania.
W granicach czerwca będziemy przygotowani do złożenia aplikacji, natomiast aktualnie będziemy prowadzić negocjacje z wójtami i burmistrzami. Teraz nie mogę przesądzić jaki będzie kształt poszczególnych porozumień, bowiem wiele w tej materii zależy od samorządów gminnych. Generalnie w niniejszej sprawie Rada Powiatu w odpowiednim czasie podejmie właściwe uchwały.

Przewodniczący Komisji: podobnie uważam, że za te 400.000 zł należy sporządzić projekty i następnie wspólnie z gminami podejmować realizację poszczególnych inwestycji. Trzeba działać, aby nie umknęły nam terminy.

Wicestarosta: w tej chwili należy pamiętać, że realizacja inwestycji będzie bardzo trudna w roku bieżącym ze środków unijnych, bowiem konkursy będą rozstrzygnięte może nawet na przełomie III i IV kwartału. Stąd moja propozycja, aby poszczególne gminy otrzymały opracowaną dokumentację. Niektóre gminy w roku bieżącym nie są w stanie podjąć inwestycji i proponują podjęcie inwestycji w kolejnych latach.

Przewodniczący Komisji: z pewnością rozliczymy Zarząd Powiatu z tego jak byliśmy przygotowani do aplikowania po środki unijne.

Jarosław Kulesza: niektóre samorządy powiatowe już są przygotowane do złożenia projektów, natomiast u nas praktycznie nic się nie robi. Powinny być już przygotowane koncepcje, były na sesjach różne deklaracje, zobaczymy czy nie były to puste słowa.

Stefan Żebrowski: część wniosków już jest przygotowana, niech się wypowie na ten temat Dyrektor ZDP. Trzeba rozmawiać z gminą Piątnica, która dysponuje dużymi środkami inwestycyjnymi.

Jarosław Kulesza: również uważam, że można już pracować na projektach, które są opracowane.

Lech Szabłowski: domagałem się na poprzednim posiedzeniu terminu posiedzenia oraz konkretów. Termin jest, ale konkretów nie ma.

Wicestarosta: dodam, że w ramach rozwoju Polski Południowo-Wschodniej jest złożonych dużo wniosków przez Miasto Białystok, jeżeli uda się przeforsować pomysł, aby część środków poszła na drogi wojewódzkie to wtedy większa pula będzie w ramach Programu Operacyjnego. Rozmawialiśmy na ten temat z posłami i uzyskaliśmy ich poparcie. jednak trudno jest odpowiadać konkretnie. Czy to jest konkret? Nie, bowiem nie mamy tego na piśmie. Te działania prowadzimy cały czas, zależy co rozumiemy pod pojęciem konkret.

Adam Łazarski: informacja nt. wstępnych ustaleń jest zawarta w przekazanych informacjach.

Przewodniczący Komisji: proszę odpowiedzieć panu Szabłowskiemu z iloma gminami rozmawiano.

Adam Łazarski: z ośmioma gminami, nie rozmawiano ze Zbójną.
Jeżeli złożymy kilka małych wniosków to przy akceptacji jednego nie zrealizujemy zbyt wiele. Dlatego powinniśmy złożyć wnioski tzw. łączone, obejmujące inwestycję np. na dwóch gminach.

Przewodniczący Komisji: nie powinniśmy budować dróg o szerokości 3,5 m, to są zbyt wąskie drogi.

Lech Szabłowski: może powinniśmy przygotować programy pod nazwą np. poprawa stanu sieci dróg powiatowych. Jest to teraz stosowane przez różne samorządy.

Adam Łazarski: takich programów było sporo i takich wniosków było sporo i wszystkie były odrzucone. Np. wartość wniosków na terenie samej gminy Piątnica to około 5 mln zł. Można to połączyć jeszcze z innymi wnioskami.

Barbara Zalewska: a co jest z drogą Nowogród – Chmielewo – Grądy – Sławiec? Z tego co pamiętam to prace w tej materii był zaawansowane. Prawdopodobnie trzeba tam wykupić 17 działek.

Adam Łazarski: tak, trzeba tam 17 działek do wywłaszczenia, prace także był zaawansowane – był już projekt budowlany i wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Barbara Zalewska: ale na złożenie wniosku o odszkodowanie były terminy, które już upłynęły.

Adam Łazarski: ale procedura został rozpoczęta dwa lata wcześniej i obowiązują uregulowania z tamtego okresu. Uchylenie procedury spowoduje wydłużenie procedury o pół rok.

Barbara Zalewska: ale coś należy robić. Jaki jest koszt wykupu tych działek.

Adam Łazarski: jest to koszt około 42.000 zł.

Barbara Zalewska: uważam, że utrzymanie ulic w Nowogrodzie powinno być realizowane przez miejscową jednostkę, aby nie tracić czasu i paliwa na dojazdy.

Adam Łazarski: my nie dojeżdżamy tak systematycznie, bowiem mamy zawarte porozumienie z lokalną jednostką – KZB. Natomiast pozbawienie kategorii drogi, np. powiatowej trwa około 7 miesięcy.
Dodam, że na most na terenie Zbójnej potrzeba byłoby ponad 200.000 zł, jeżeli remont odbyłby się przy pomocy wojska. Jednak obecnie stanowi to problem Wójta.

Lech Szabłowski: pragnę zauważyć, że w zasadzie już trzeba być przygotowanym do złożenia odpowiednich projektów na inwestycje drogowe.

Przewodniczący Komisji: Zarząd Powiatu musi szukać środków na inwestycje, w ramach programów unijnych i krajowych.

Lech Szabłowski: przypomnij sobie ile środków dostało Miasto łomża przy pierwszym rozdaniu w poprzedniej kadencji. Ponadto chciałbym zaproponować powierzenie jednej osobie w ZDP pilotowanie i koordynacji projektów na inwestycje drogowe. Obecnie to się nieco rozmywa, jest Dyrektor Zarząd i Starosta.

Jarosław Kulesza: należy ustalić z wójtami konkretne terminy spotkań i dopracować problemowe sprawy.

Lech Szabłowski: jeżeli któryś wójt nie może lub nie chce to trudno – nie inwestujemy z nim.

Adam Łazarski: takie spotkanie odbyło się już z wójtami, mówił o tym Pan Wicestarosta. Wstępne deklaracje już zapadły.

Jarosław Kulesza: ale nie ma konkretów, a terminy mogą umknąć.

Lech Szabłowski: może należy zaprosić Dyrektora Ołdakowskiego i on powinien nam wyjaśnić jak konstruować te wnioski, jaką strategię należy przyjąć.

Adam Łazarski: z wnioskami unijnymi mieliśmy już do czynienia, o ostatecznej wersji wniosku dowiemy się dwa dni przed upływem terminu składania tych wniosków.

Przewodniczący Komisji: podsumowując należy stwierdzić, że konieczne są spotkania z wójtami i burmistrzami, aby ustalić konkrety i nie można marnować czasu. To jest wniosek naszej Komisji. Na kolejnym posiedzeniu powinniśmy analizować konkretne projekty porozumień.

Wicestarosta: aby wykonać dokumentację musimy mieć podpisane porozumienie, aby nie doszło do niepotrzebnych kosztów, i przypominam, że w tej materii prowadzimy negocjacje z wójtami, na dzień dzisiejszy niektórzy wójtowie nie wiedzą dokładnie jakim budżetem inwestycyjnym dysponują i stąd nie mamy podpisanych porozumień. Nad tym ciągle pracujemy.

Przewodniczący Komisji: trzeba skupić się na dwóch lub trzech projektach i nad tym pracować. Przy tym należy wykorzystać przygotowane już projekty.

Stefan Żebrowski: poza tym trzeba przygotować odpowiednią strategię działania.

Barbara Zalewska: oraz nie można zapominać o opracowywaniu nowych projektów.

Następnie wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zostało ogłoszone przejście do kolejnego tematu.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o zgłaszanie propozycji do projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.

Po dokonaniu krótkich konsultacji członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli projekt planu pracy Komisji na 2007 rok w następującym układzie:
L.p. Temat posiedzenia Termin Uwagi
1. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2007 rok.
styczeń
2. Analiza bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tj.: struktura organizacyjna ZDP w Łomży (schemat organizacyjny, analiza struktury organizacyjnej jednostki i możliwości jej zreformowania); ogólna informacja dotycząca stanu dróg powiatowych; zestawienie wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2005 i 2006 z uwzględnieniem remontów nawierzchni; odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg; zestawienie potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania; ogólna informacja na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego.
styczeń
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Marzec Propozycja Skarbnika Powiatu.
4. Zapoznanie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220 poz. 1601).


I półrocze Propozycja Naczelnika Wydz. „ROŚB”.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2006 rok.


I półrocze Propozycja Dyrektora PUP w Łomży.
6. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2007 rok.

I półrocze Propozycja Dyrektora PUP w Łomży.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2007 roku.

II półrocze Propozycja Dyrektora PUP w Łomży.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 rok.
Grudzień Propozycja Skarbnika Powiatu.
9. Opracowanie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2008 rok.

Grudzień
Ponadto w planie pracy Komisji na 2007 rok uwzględnione zostało opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu (zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku).

Ad.3 Następnie Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3 w Łomży – Edmunda Makieły (kopia pisma stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Wobec braku pytań bądź uwag odnoszących się do niniejszej informacji Przewodniczący Komisji zapytał zgromadzonych czy chcą poruszyć jakieś dodatkowe zagadnienia w sprawach różnych.

Lech Szabłowski poprosił o omówienie aktualnego przygotowania do zimowego utrzymania dróg.

Adam Łazarski: nie zawsze przejezdność zależy od przygotowania jednostki, natomiast zależy to w dużym stopniu od ilości opadów. Obecnie drogi są przejezdne z możliwymi pewnymi utrudnieniami dla pojazdów osobowych. W niektórych miejscach pług przejechał na tę chwilę w jednym kierunku, po opanowaniu sytuacji przejeżdża on w drugim kierunku. Dziś na drogach pracuje 10 jednostek, 6 naszych, natomiast z zewnątrz 3 Kamazy i 1 Białoruś. Będziemy pracowali do momentu kiedy utrudnień nie będzie, jednak na jutro zapowiadane są intensywne opady, wobec czego pracę w tym przedmiocie trzeba będzie rozpocząć od nowa. Z jednej umowy nie wywiązał się oferent, bowiem nie był przygotowany.
Pojazdy z wynajmu jeżdżą u nas jedynie podczas trudnych warunków, a my płacimy jedynie za faktycznie przepracowane godziny. Zgodnie z umową musimy 8 godzin wcześniej poinformować jednostkę zewnętrzną przed podstawieniem sprzętu.
Obecnie na rynku w zasadzie nie ma firm zewnętrznych, które byłyby zainteresowane świadczeniem nam usług przy odśnieżaniu dróg.
U nas nie stosujemy pługów, które dotykają nawierzchni, mamy pługi, które na pewnej wysokości ścinają ubity śnieg – zgodnie z ustawioną prowadnicą. W mieście najpierw sypana jest sól a później pług zbiera rozpuszczony śnieg.

Irena Przybylak poprosiła o zrobienie odwodnienia na ul. Włościańskiej w Piątnicy.

Zgromadzeni nie wnieśli innych pytań bądź uwag odnoszących się do niniejszej informacji.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji, w kwestii centralnego ogrzewania należy podjąć działania zmierzające do korzystnego i przede wszystkim racjonalnego kompromisu z jednostką, która wspólnie wykorzystuje instalację c. o.

Ponadto nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na posiedzeniu Komisji.

Na zakończenie członkowie Komisji dokonali wizji bezpośredniej pomieszczeń i bazy ZDP w Łomży.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 3-cie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji

Jan Kuczyński
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 8 mar 2007 12:49
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2007 12:50
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2111 razy