BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2007 roku.Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie serdecznie przywitał wszystkich zebranych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące przedstawionych zagadnień. Z kolei w nawiązaniu do powyższego udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu.

Wiesław Jemielity: został przez nas przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży a nie w sprawie zmiany tego Regulaminu. Wynika to z tego, że pierwotna uchwała w przedmiotowej sprawie była podjęta w lutym 1999 roku i do chwili obecnej uchwała ta była 8-krotnie zmieniana. Kolejna zmiana byłaby 9-tą zmianą, wobec czego korzystanie z Regulaminu byłoby znacznie utrudnione.
Proponowana zmiana regulaminu generalnie polega na rozdzieleniu Wydziału Promocji Rozwoju i Komunikacji. Chcemy z tego Wydziału wyodrębnić Wydział Komunikacji, który byłby Wydziałem typowo specjalistycznym, zajmującym się sprawami typowo komunikacyjnymi. Czyli zadaniami wynikającymi z ustawy o ruchu drogowym, z ustawy o transporcie publicznym itp. Natomiast pozostałą część tego Wydziału – promocję i rozwój proponujemy przenieść do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, gdzie byłby wyodrębniony Oddział Integracji Europejskiej i Promocji. Oddział w tym Wydziale byłby wyodrębniony, aby dotychczas realizowane zadania z zakresu integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, promocji i rozwoju nie zanikły w całości spraw wykonywanych przez połączony Wydział. Podniesienie rangi do Oddziału Integracji Europejskiej i Promocji odbyłoby się bez dodatkowych stanowisk, a przy tym stanowiska w tym Oddziale byłyby samodzielne.
Ponadto projekt uchwały przewiduje wprowadzenie pewnych zmian kosmetycznych zasadniczo polegających na dostosowaniu nazewnictwa, przyporządkowania i tego typu spraw do stanu faktycznego. Proponowany dokument jest dokumentem jednolitym, co w dużym stopniu będzie ułatwiać korzystanie z niego.

Tomasz Wysocki: Oddział Integracji Europejskiej i Promocji, który ma być wyodrębniony, proponuję zmienić na Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu. Chodzi o zmianę nazewnictwa. Nauczony doświadczeniem bywania w innych urzędach uważam taką zmianę za stosowaną. Moim zamiarem jest wyeksponowanie kwestii rozwoju powiatu, promocja jest elementem służącym rozwojowi i w tym przypadku nie powinna być rzeczą kluczową.

Barbara Zalewska: zgłaszam wniosek o to, aby wprowadzić zmianę podległości Wicestaroście Łomżyńskiemu jednostki organizacyjnej powiatu łomżyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych na podległość bezpośrednio Staroście Łomżyńskiemu. Uzasadniam to faktem, że aktualnie drogi powiatu łomżyńskiego są w fatalnym, stanie technicznym. Wobec tego jestem przekonana, iż za drogi te bezpośrednio powinien odpowiadać Pan Starosta. Należy zaznaczyć, że inwestycje na drogach są głównym problemem dla powiatu i dla gmin. W związku z tym zadania te powinny być tak zwanym „oczkiem w głowie”.

Wicestarosta: sam fakt zmiany podległości niewiele może zmienić w tym przedmiocie. Wspólnie z Panem Starostą przyjęliśmy taki podział zadań. Osobiście mi nie będzie to przeszkadzało jeżeli zadania te przejdą pod Pana Starostę. Jednak będzie to stanowiło dodatkowe obłożenie go obowiązkami. Proponowany podział niczego istotnego nie wnosi. Sprawa ta powinna być skonsultowana z Panem Starostą. Obecnie prowadzę zadania z zakresu dróg powiatowych i z zaangażowaniem mam zamiar dalej realizować tę działalność.

Barbara Zalewska: nie chciałabym, aby powtórzyła się sytuacja z poprzedniej kadencji kiedy to podległość poprzedniemu Wicestaroście ZDP w Łomży skutkuje aktualnym stanem dróg powiatowych.

Wiesław Jemielity: pragnę zauważyć, że Pan Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami oświatowymi, z zakresu kultury i typowo społecznymi, natomiast Pan Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami typowo technicznymi: drogownictwa, ochrony środowiska, budownictwa itp.

Przewodniczący Komisji: za całokształt zadań odpowiada Starosta i między innymi będzie rozliczał Wicestarostę, więc może obłożyć go zadaniami wg własnego uznania. Natomiast Rada Powiatu przede wszystkim będzie rozliczać Starostę.

Wicestarosta zacytował punkt nr 10 analizowanego regulaminu, który stwierdza, że Wicestarosta Łomżyński wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określanym przez Starostę.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego wniosek radnego Tomasza Wysockiego o zmianę nazewnictwa Oddziału Integracji Europejskiej i Promocji, na Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu został przyjęty siedmioma głosami za i jednym wstrzymującym się.

W następnym głosowaniu wniosek radnej Barbary Zalewskiej o to, aby wprowadzić zmianę podległości Wicestaroście Łomżyńskiemu jednostki organizacyjnej powiatu łomżyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych na podległość bezpośrednio Staroście Łomżyńskiemu został przyjęty dwoma głosami za, pięcioma wstrzymującymi się i jednym przeciwnym.

Przewodniczący Komisji kontynuując obrady zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, uwzględniający powyżej przyjęte poprawki, został zaopiniowany pozytywnie z dwoma głosami wstrzymującymi się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu: wprowadzając do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich stwierdził, że powiat łomżyński należy do tej organizacji od kilku lat. Organem statutowym ZPP jest Zgromadzenie Ogólne, w którym uczestniczą przedstawiciele poszczególnych powiatów, wobec czego został przygotowany wspomniany projekt uchwały. Poprzednim delegatem był Pan Zbigniew Sokołowski, który aktualnie pełni nowe funkcje w samorządzie gminnym. W związku z tym należy wydelegować nową osobę. Kontynuując dodał, że najczęściej przedmiotowym delegatem wybieranym przez samorządy powiatowe jest starosta lub wicestarosta, natomiast najbliższe Zgromadzenie ogólne ZPP planowane jest w na początku kwietnia br. W związku z tym na delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich powinien być zaproponowany Starosta Łomżyński – Pan Krzysztof Kozicki.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, proponujący Starostę Łomżyńskiego – Pana Krzysztofa Kozickiego na przedmiotowego delegata, został jednogłośnie przyjęty (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 4-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji

Jan Kuczyński
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2007 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2007 11:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2349 razy