BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.10.

Komisja obradowała w piecioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecnośc radnego Mieczysława Chojnowskiego . Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.
2. Analiza wysokości diet radnych powiatu łomżyńskiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
3. Sprawy różne:
 analiza możliwości zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o objaśnienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Barbara Gorzęba: poinformowała, że budżet Powiatu na 2006 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2005 roku w formie uchwały nr XXXI/174/05. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 18.393.278,00 a po stronie wydatków na kwotę - 19.696.678 zł o deficycie na kwotę 1.303.400 zł. Jak wiadomo deficyt miał pokrycie z niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Rzeczywiste wskaźniki realizacji budżetu za 2006 rok są zadawalające, bowiem w ujęciu kasowym zrealizowano go deficytem w wysokości 977.899,12 zł tzn. niższym o 325.500,88 od jego wielkości przyjętej w planie finalnym. W rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o finansach publicznych ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy. Ostatecznie dochody budżetu za 2006 rok zostały wykonane w wysokości 18.622.299,46 zł, zaś wydatki budżetu w wysokości 19.600.198,58 zł. W związku z czym z salda niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych (1999-2005) wynoszącego – 1.428.034,11 zł, po pokryciu deficytu za 2006 rok pozostało 450.134,99 zł wolnych środków na dzień 1 stycznia 2007 roku. Będą mogły one być źródłem sfinansowania deficytu w 2007 roku, czyli wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach i pragnę nadmienić, iż na taki cel zaangażowano już z nich 180.113 zł uchwałą Nr III/11/06 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok. Należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne objęte budżetem powiatu opłaciły w 2006 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono.
Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i załącznikach sprawozdania. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 229.021,46 tj.: opłaty komunikacyjne – o kwotę 79.245,00; udział w podatku PIT – o kwotę 94.563 (jednakże należy nadmienić, że wpłata za m-c grudzień dokonywana jest w styczniu, fizycznie tych pieniędzy w danym roku, którego dotyczą nie ma. Dlatego zawsze planuje się stosując dużą dozę ostrożności); pozostałe to udział CIT – 21.017,00; zajęcie pasa drogowego; odsetki itp. Natomiast plan wydatków został wykonany ogólnie w 99,51%. W dziale „ochrona zdrowia” plan – 959.000 zł został wykonany w 95%, ponieważ zmniejszyła się liczba bezrobotnych, za których z budżetu państwa płacona była składka zdrowotna. Dotacja na składki przekazywana była przez PUW co miesiąc do wysokości jak wskazano w sprawozdaniu. Nie ma potrzeby zmniejszania planu dochodów, w sytuacji gdy nie istnieje konieczność zwiększania planu wydatków.
Reasumując wszystkie informacje przedstawiające szczegółowe i ogólne wyniki wykonania budżetu za 2006 rok można uznać, iż był on wykonywany należycie z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i oszczędności. A to między innymi umożliwiło terminowo opłacać wszystkie wymagalne zobowiązania jak też zamknąć rok budżetowy znacznie niższym deficytem budżetowym w porównaniu z jego wielkością określoną uchwałą Rady Powiatu.
Podsumowując dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przed kilkoma dniami – po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Rafał Kołakowski jako pierwszy zabierając głos w dyskusji poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o skrótowe przedstawienie opinii i wniosku wydanego przez Komisję w problemowej sprawie.

Krzysztof Chrostowski poinformował, że w zasadzie zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu było kwestią formalna, ponieważ Zarząd odpowiedzialny za wykonanie budżetu za 2006 rok nie pełni swojej funkcji, gdyż jak wszyscy wiedzą wygasła jego kadencja. Jednak ze względu na obowiązujące prawo Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się przed kilkoma miesiącami, wydała w tym zakresie odpowiednią opinię i wniosek. Przy czym przy wydaniu pozytywnej opinii był jeden głos wstrzymujący się, natomiast przy wydawaniu pozytywnego wniosku jeden głos był przeciwny.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Sekretarza Powiatu o omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wiesław Jemielity stwierdził, że w stosunku do analogicznej uchwały Rady Powiatu z 2001 roku, która w odniesieniu do prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej procentowo określała wysokości diet dla poszczególnych funkcji w Radzie Powiatu, w zasadzie przewiduje przywrócenie naliczenia diety w stosunku do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bowiem w 2005 roku została podjęta uchwała, która obniżyła wysokości diet – ustalając przy tym miesięczne stawki ryczałtowe. Aktualnie proponowana uchwała również ryczałtowo określa wysokości stawki diet – jednak wysokości tych diet dla poszczególnych funkcji w Radzie Powiatu są odpowiednio ukształtowane w oparciu o prognozowane miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przy procentowych wskaźnikach, które obowiązywały w uchwale podjętej w 2001 roku. Dodatkowo nowością w przedłożonym projekcie jest wyodrębnienie wysokości diet dla wiceprzewodniczących komisji, wcześniej ta funkcja nie była uwzględniona.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej np. w 2005 roku wynosiło 2.423 zł i wobec tego diety procentowo do tego wynagrodzenia kształtowały się w następujący sposób: Przewodniczący Rady 55 % - 1.332,65 zł, Wiceprzewodniczący Rady 31 % - 751,13 zł, Przewodniczący Komisji 31 % - 751,13 zł, Wiceprzewodniczący Komisji 28 %, Członek Zarządu 43 % - 1.041,89 zł, Radny 24 % - 581,52 zł. Przy porównaniu z tymi wskaźnikami obecne rozwiązanie przewiduje podniesienie wysokości diet zaledwie o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych – w zależności od funkcji. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. Proponujemy, aby uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca br., co ma na celu łatwiejsze zbilansowanie skutków finansowych, które będzie rodzić ta uchwała w roku bieżącym.
Reasumując zaznaczył, że przy porównaniu z wysokością diet, które obowiązywały na mocy uchwały podjętej w niniejszej sprawie w 2001 roku następuje wzrost średnio o około 7 %, natomiast w stosunku do wysokości diet, które zostały ustalone na podstawie uchwały z 2005 roku następuje wzrost średnio o około 13 %.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przypadku kiedy uchwała weszłaby w życie z dniem 1 lipca br. to wzrost planu na diety wyniósłby ponad 17.000 zł. W związku z tym konieczne byłoby dokonanie drobnych przesunięć, co łatwiejsze byłoby do zrealizowania po zakończeniu I półrocza. Takie w zasadzie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie rozdysponowania rezerwy budżetowej.
Generalnie należy uznać, że sąsiednie powiaty mają podobne wysokości diet radnych, prócz powiatu wysoko-mazowieckiego i zambrowskiego, których budżety są znacznie większe od naszego budżetu, wobec czego dużo łatwiej jest wygenerować pewne środki celem przeznaczenia np. na wzrost diet radnych.

Przewodniczący Komisji uznał, że wskazanym byłoby przeznaczenie podwyżek diet radnych na dokształcanie się, co pozostawia do autonomicznej decyzji każdego radnego. W nawiązaniu do tego zachęcił radnych do uczestnictwa w różnego typu szkoleniach.

Wiesław Jemielity dodał, że będzie przekazywał zainteresowanym radnym informacje nt. szkoleń, które najczęściej są realizowane w ramach środków unijnych, co pozwala na uniknięcie kosztów przez uczestników szkoleń.
Ustalenie stawek ryczałtowych pozwoli na unikanie zbędnego przeliczania w stosunku do prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przy czym w skali roku dotychczas był to symboliczny wzrost.

Alfred Szymański poinformował, że Zarząd Powiatu przyjął już niniejszy projekt uchwały, natomiast osobiście uważa, iż rozwiązanie omówione przez Sekretarza Powiatu jest odpowiednie.

Krzysztof Chrostowski zapytał jak wygląda sprawa wprowadzania podwyżek dla pracowników poszczególnych jednostek.

Barbara Gorzęba poinformowała, że Starostwo Powiatowe już wprowadziło podwyżki dla pracowników, natomiast jednostki stopniowo realizują te zadanie.

Krzysztof Chrostowski zapytał jak dokładnie procentowo przedstawiają się podwyżki diet. Dodał przy tym, że sprawa ta może być różnie odebrana przez media.

Wiesław Jemielity przypomniał, że przy porównaniu z wysokością diet, które obowiązywały na mocy uchwały podjętej w niniejszej sprawie w 2001 roku następuje wzrost średnio o około 7 %, natomiast w stosunku do wysokości diet, które zostały ustalone na podstawie uchwały z 2005 roku następuje wzrost średnio o około 13 %.

Stefan Popiołek stwierdził, że generalnie proponowany projekt uchwały przywraca rozwiązanie, które obowiązywało przed 2006 rokiem.

Wobec braku dalszych pytań i uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji, w nawiązaniu do problemów poruszanych na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, stwierdził, że należy rozważyć zaciągnięcie kredytu celem zrealizowania większej ilości inwestycji drogowych. W związku z tym uznał, że warto przeprowadzić analizę i symulację zaciągnięcia określonego zobowiązania finansowego.
Przytaczając kwestie omawiane na wspomnianym posiedzeniu zwrócił uwagę na fakt, że gminy często angażując się w inwestycje, między innymi na drogach powiatowych zaciągały kredyty, a także na to, iż okres programowania w ramach projektów unijnych jest na tyle niekorzystny, że najprawdopodobniej przy tzw. „pierwszym rozdaniu” zostanie rozdysponowana zdecydowana część środków.
Ponadto zaznaczył, że wnioski, które będą obejmowały większe inwestycje – np. modernizację dróg o znaczeniu ponadlokalnym i angażujące kilka samorządów, będą lepiej oceniane.
Na zakończenie dodał, że jest zagrożenie, iż ze względu na ogromne potrzeby w zakresie inwestycji na drogach może być zwiększony wymagany udział własny – nawet do 30%.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w poprzedniej kadencji przeprowadzała symulację zaciągnięcia określonego zobowiązania finansowego, po czym Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, iż powiat w zasadzie nie jest w stanie zaciągnąć dużego kredytu, ponieważ nie ma możliwości spłaty takiego kredytu.

Wiesław Jemielity uzupełniając stwierdził, że miał okazję uczestniczenia w konferencji nt. rozwoju lokalnego, gdzie poruszono także sprawy dotyczące regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013, który to ma być do końca września br. uzgadniany przez Komisję Europejską z Rządem RP. Czyli na początku roku 2008 będzie można rozpocząć realizację projektów. Jeżeli zaciągniemy kredyty i wykonamy inwestycję to możemy ubiegać się o zwrot części kosztów inwestycji, jednak nie wiemy czy w takim przypadku nasze projekty uzyskają wymaganą aprobatę. De facto aktualnie żaden z samorządów nie wykonuje inwestycji w ramach kredytów, a w ramach środków pomocowych.
Prawdopodobnie będziemy składali całą masę wniosków, gdzie każda z gmin przy aprobacie decydentów pokryje udział własny bez względu na to, czy będzie to 10 czy 30 %, ta kwestia nie jest zagrożeniem. Ponadto najwcześniej będziemy wiedzieli o tym dopiero na przełomie lat 2007/2008. Nie ma jeszcze przyjętych zasad w tym zakresie. Powiększenie udziału własnego umożliwi zrealizowanie większej ilości wniosków, czyli to ma pozytywne aspekty. Symulację kredytową należy zrobić jak nie będzie nas stać na pokrycie udziału własnego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że aktualnie przeprowadzane są cięcia w budżecie, wobec czego nie ma w tym roku żadnych racjonalnych możliwości zaciągnięcia kredytu, bowiem dalsze ograniczenie wydatków wiązałoby się jedynie ze zwolnieniami pracowników.

Wiesław Jemielity kredyt powinien wiązać się z koniecznością szybkiej inwestycji, więc nawet jak weźmiemy teraz kredyt to, na którą drogę go przeznaczymy? Mamy 200 km dróg w fatalnym stanie technicznym. Jeżeli zaciągniemy kredy w wysokości 1,5 mln zł to będzie stanowić to blisko 10 % całego naszego budżetu. Jeżeli przejdą nasze projekt wtedy będziemy brać kredyty. Ponadto my gwarantujemy pokrycie kosztów wykonani niezbędnej dokumentacji, na co mamy zaplanowane środki – w wysokości 40.000 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do poruszonego problemu.

Z kolei zebrani, na wniosek radnego Krzysztofa Chrostowskiego, omówili kwestię dotyczącą ewentualnego wystąpienia do Zarządu Powiatu o przyznanie Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych zwrotu kosztów za poruszanie się samochodem prywatnym celem realizowania niektórych zadań służbowych – w ramach określonego limitu kilometrów.

Ostatecznie członkowie Komisji ustalili, że wniosek i uzasadnienie w tej sprawie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży powinien przedstawić Zarządowi Powiatu, który to zgodnie z kompetencjami podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zebrani krótko omówili aktualną sytuację finansową poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 6-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 10 kwi 2007 08:49
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2007 08:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2527 razy