BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055 i nr 167, poz. 1759) oraz art. 62 ust.1 w związku z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88, poz. 985, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2005 nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję do spraw referendum w składzie:

1. Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Majdak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Grzymała - Członek
4. Leszek Młynarski - Członek
5. Henryk Serafiński - Członek
6. Urszula Szlichta - Członek
7. Witold Szulc - Członek
8. Waldemar Waluś - Członek


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan PopiołekData powstania: czwartek, 26 kwi 2007 09:33
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 09:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2007 10:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1832 razy