BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.30.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Analiza zamierzeń inwestycyjnych w odniesieniu do dróg powiatu łomżyńskiego.
2. Omówienie inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Grądy – Sławiec, zrealizowanej w II kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące przedstawionych zagadnień. Z kolei w nawiązaniu do powyższego udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Adam Łazarski: zapoznał zebranych z planowanymi inwestycjami i remontami do realizacji w 2007 roku (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik do pobrania, link umieszczony jest pod protokołem).

Podsumowując zaznaczył, że w w/w zakresie zostały już w zasadzie podpisane porozumienia z samorządami gminnymi.

Przewodniczący Komisji rozpoczynając dyskusję zauważył, że największą szanse na powodzenie będę miały projekty obejmujące inwestycje drogowe o znaczeniu ponadlokalnym, w których będzie uczestniczyć kilka samorządów.

Adam Łazarski podzielił zdanie przedmówcy.

Wicestarosta dodał, że systematycznie są prowadzone negocjacje z kolejnymi samorządami z terenu powiatu łomżyńskiego, które wstępnie deklarują dość znaczące kwoty na inwestycje na drogach powiatowych.

Jarosław Kulesza: gminy zobowiązują się na powiedzmy 1,5 mln zł, ale ile my planujemy przeznaczyć na inwestycje drogowe?

Wicestarosta: mamy zaplanowane 400.000 zł.

Jarosław Kulesza: czyli gminy bardziej angażują się w inwestycje na nie swoich drogach, przy czym zapewne często zaciągają kredyty, aby zrealizować te inwestycje. To świadczy o baraku inwencji naszych władz i nieuczciwym podejściu do sprawy. Należy podjąć zdecydowane działania, jeżeli ktoś boi się tej odpowiedzialności, to nie powinien podejmować się zajmowanych funkcji.

Lech Szabłowski: czy na te krótkie odcinki na ternie gminy Śniadowo jest już podpisane porozumienie?

Adam Łazarski: kwestia ta została zaakceptowana przez Radę Gminy Śniadowo na ostatniej sesji.

Lech Szabłowski: jestem podobnego zdania jak pan radny Kulesza i uważam, że należy przeprowadzić analizę możliwości kredytowych, aby zwiększyć planowane inwestycje. Jeżeli powiat zdecyduje się na większe zaangażowanie finansowe to i gminy z pewnością zwiększą proponowane wsparcie.
Podając przykład Gminy Śniadowo pragnę zaznaczyć, że warto także zaryzykować i zaciągnąć kredyt celem zrealizowania określonej inwestycji i następnie ubiega się o zwrot poniesionych nakładów. Takie działania podjął wspomniany samorząd w poprzedniej kadencji i teraz otrzyma zwrot poniesionych nakładów, wobec czego będzie mógł przystępować do wykonania kolejnych inwestycji.

Barbara Zalewska: jeżeli rolnicy nie braliby kredytów to nie osiągnęliby aktualnego stopnia rozwoju swoich gospodarstw.

Z kolei Adam Łazarski objaśnił przygotowania inwestycji do programów pomocowych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik do pobrania, link umieszczony jest pod protokołem).

Reasumując stwierdził, że szczegółowe koszty inwestycji zostaną określone po wykonaniu dokumentacji technicznej (wartość robót, ewentualne wywłaszczenia i wykupy działek).

Lech Szabłowski ponownie zabierając głos dodał: sytuacja jest taka, że ze względu na obowiązujący okres programowania może dojść do ogłoszenia tylko dwóch konkursów. W związku z tym należy być maksymalnie przygotowanym do pierwszego ogłoszenia konkursów.

Wicestarosta: na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zaciągania kredytu, ponieważ mamy środki na pokrycie kosztów dokumentacji, przy czym wiele dokumentacji jest już przygotowanych. Kredyty będziemy zaciągać na pokrycie udziału własnego – jeżeli nasze wnioski o pozyskanie środków unijnych zostaną zaakceptowane. Jeżeli zaciągniemy kredyt w wysokości około 10 % naszego budżetu – co stanowi generalnie nasze maksymalne możliwości, to bez środków unijnych nie zbudujemy prawie nic. Jednoczenie wyrażam głębokie zadowolenie z woli radnych, że są zdecydowani na zaciąganie kredytów, co w odpowiednim czasie postaramy się wykorzystać.

Elżbieta Parzych: czy jest planowana jakaś inwestycja na drodze przebiegającej przez miejscowość Laski?
Adam Łazarski: niestety nie.

Elżbieta Parzych: to jest bardzo przykre, ponieważ wszystkie drogi asfaltowe – powiatowe, na terenie gminy Zbójna wyremontowała gmina Zbójna. Jest tylko jeden odcinek, który był dofinansowany przez powiat.

Tomasz Wysocki: uważam, że warto złożyć wniosek o dofinansowanie odcinka łączącego gminę Śniadowo i Nowogród, który jest w bardzo złym stanie technicznym.

Adam Łazarski: zawsze jest większy nacisk na budowę nowych dróg, remonty starych nawierzchni nie są zbyt atrakcyjne dla samorządów gminnych. Mamy przy tym około 200 km dróg, które wymagają natychmiastowych remontów, nie wspominając o mostkach i przepustach drogowych.

W tym momencie obrady opuścił Przewodniczący Komisji, który przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Komisji – Barbarze Zalewskiej.

Barbara Zalewska: uważam, że bez kredytów nie poprawimy stanu dróg w naszym powiecie.

Jarosław Kulesza: oceniam, że jak będzie teraz ogłoszony konkurs to zostanie złożonych bardo duża liczba wniosków i szanse na dofinansowanie będą rosły jeżeli liczba tych wniosków będzie większa i obejmować one będą duże inwestycje – o odpowiednich parametrach. Wobec tego jeszcze raz apeluję o rozważenie zaciągnięcia kredytu.

Wicestarosta: mamy już przygotowanych 7 projektów, które obejmują duże inwestycje, długie odcinki dróg.

Lech Szabłowski: te wnioski możemy połączyć i będzie ich np. 3 a nie 7.

Wicestarosta: realnie oceniając jak otrzymamy dofinansowanie na 3 wnioski to będzie to już duży sukces. Jeżeli korzystniej będzie połączyć wnioski to to zrobimy, jednak decyzja w tej sprawie zapadnie później.
Dodam, że nasze wnioski dotyczą inwestycji, w które będą zaangażowane różne samorządy, między innymi z powiatu kolneńskiego.
Ponadto udział własny ma być zwiększony – wg ostatnich propozycji władz centralnych, dane oceny projektów konkursowych nie są jeszcze znane.

Adam Łazarski: otrzymałem informacje, że w jednym projekcie nie można uwzględniać odcinków, które nie mają ze sobą połączenia, jakie będą zasady i kryteria nie wiadomo na dzień dzisiejszy.

Wicestarosta: nawet wnioski, które będą obejmować inwestycje generujące powyżej 4 mln zł prawdopodobnie będą wymagały udziału własnego większego niż 10 %.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się niniejszych zagadnień.

Ad.2 Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska: poruszając kwestię inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Grądy – Sławiec, zrealizowanej w II kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego pragnę przypomnieć, że prawdopodobnie powinno być w obiegu porozumienie w sprawie sfinansowania projektu technicznego na ww. drogę, w którym w styczniu 2005 roku gmina Nowogród zobowiązała się do pokrycia tych kosztów. W nawiązaniu do tego proszę o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Adam Łazarski poinformował, że jest takie porozumienie, jednak zostało ono zawarte 10-go grudnia 2004 roku. Z kolei kontynuując wypowiedź zapoznał zebranych z treścią problemowego porozumienia. Ponadto dodał, że porozumienie te wygasło latem 2006 roku, wobec czego żadna ze stron nie posiada zobowiązań wynikających z niego.

Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie kwestii wykupu gruntów dotyczących tej inwestycji.

Adam Łazarski poinformował, że problem związany z wykupem gruntów wychodzi na ogół w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej, wcześniej nie da się tego przewidzieć.
Poza tym wyjaśnił, że wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach środków pomocowych nie został złożony ze względu na długie procedury związane z wykupem gruntów i uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie kwestii wyasfaltowania drogi na odcinku Jankowo – Młodzianowo.

Adam Łazarski: były prowadzone rozmowy w tej sprawie, nawet podpisaliśmy porozumienie w grudniu 2005 roku, w którym Burmistrz zobowiązał się do przygotowania dokumentacji na ten odcinek. Jednak taka dokumentacja do mnie nie dotarła.

Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie sprawy dotyczącej wyżwirowania drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Kupnina pod koniec kadencji w 2006 roku, która obecnie jej zdaniem jest już w złym stanie technicznym. Dodała przy tym, że Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stwierdziła, iż nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających udział w tej inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych.

Adam Łazarski: w budżecie 2006 roku otrzymałem kwotę na współpracę z gminami Nowogród i Jedwabne, w ramach których zrealizowaliśmy kilka mniejszych inwestycji. Kwota ta obejmowała również wyżwirowanie wspomnianej drogi.

Wiceprzewodnicząca Komisji: a gdzie zostały ulokowane środki, które powiat miał przeznaczyć na inwestycje w gminie Nowogród – w wysokości ponad 100.000 zł.

Adam Łazarski: wg porozumienia, które przedstawiałem na wstępie to gmina miała przeznaczyć na inwestycje ponad 100.000 zł.
Dodam, że w 22 sierpniu 2006 roku otrzymałem pismo Pana Burmistrza z prośbą o pilne wyżwirowanie drogi w Kupninie, co zrealizowałem z bieżącego utrzymania dróg. Następnie środki w wysokości 83.000 zł nie zostały mi przez Burmistrza Nowogrodu zwrócone. Generalnie inwestycja ta miała być niewykonana, jednak radna Izabela Cwalina i poprzedni Starosta opowiedzieli się za wyżwirowaniem tej drogi.
Ponadto, Adam Łazarski nie zgadzając się z opinią nt. złego stanu nawierzchni na drodze przebiegającej przez miejscowość Kupnina, zapoznał zgromadzonych z aktualnymi zdjęciami tej nawierzchni.

Wiceprzewodnicząca Komisji: odcinek drogi widoczny na zdjęciach przedstawionych przez Pana nie jest miarodajny, ponieważ dotyczy fragmentu tej drogi. W nawiązaniu do tego pragnę zapytać, kiedy były robione przedstawione przez Pana zdjęcia?

Adam Łazarski poinformował, że zdjęcia te robione były w ostatni piątek – 30 marca br.

Wiceprzewodnicząca Komisji: w związku z tym pragnę również zapytać, czy ta droga była równana w bieżącym roku?

Adam Łazarski: wysłałem równiarkę na ostatnią sobotę.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zostało ogłoszone przejście do spraw różnych.

Ad.3 W sprawach różnych zebrani omówili problemy dotyczące bieżącego łatania dziur w nawierzchniach asfaltowych.

Z kolei Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Wiceprzewodnicząca Komisji


Barbara Zalewska
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2007 13:27
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2007 13:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2212 razy