BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 czerwca 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.00.Komisja obradowała w trzyosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad ósmego posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie.
2. Zapoznanie z procedurą konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
3. Wyłonienie przedstawicieli organu prowadzącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
4. Rozpatrzenie wniosku UKS „Prefbet” w Śniadowie o dofinansowanie działalności klubu – zgrupowania sportowego kwotą 1.000 zł.
5. Rozpatrzenie wniosku Proboszcza Parafii w Piątnicy o dofinansowanie renowacji zabytkowej monstrancji.
6. Rozpatrzenie możliwości wystąpienia Starostwa Powiatowego w Łomży z wnioskiem do PEFRON-u o zniesienie barier architektonicznych (dostosowanie łazienek, drzwi, korytarzy) do potrzeb niepełnosprawnych, zwłaszcza na I piętrze.
7. Rozpatrzenie dodatkowego wsparcia finansowego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni.
8. Sprawy różne:
1.) Informacja nt. remontu i adaptacji pomieszczenia na potrzeby kancelarii tajnej,
2.) Informacja nt. kolejnego posiedzenia Komisji.
Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: przypomnę, że w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie 7-go lutego br. była podjęta przez Radę Powiatu uchwała intencyjna. W myśl podjętej uchwały intencyjnej oraz norm prawnych zawartych w ustawie o systemie oświaty Starostwo Powiatowe zwróciło się do Kuratora Oświaty i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie stosownych opinii. Wydane przez te podmioty opinie są pozytywne, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakończyć proces likwidacji nieczynnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół. Te szkoły w zasadzie nigdy nie podjęły kształcenia – nie zostały uruchomione, bowiem nie było zainteresowania kształceniem w nich.

Wobec braku pytań i uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marianowie został zaopiniowany pozytywnie trzema głosami za (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem wynika z tego, że Pani Ewa Mańko złożyła już rezygnację na piśmie z funkcji dyrektora, bowiem uzyskała pełne prawa emerytalne. Jeżeli byłaby zainteresowana nadal pełnieniem funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem, to byłaby możliwość przedłużenia jej kadencji o kolejne 5 lat bez ogłaszania konkursu. Jednak postanowiła odejść na emeryturę.
Procedury konkursowe zostały opracowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy prawne. Ogłoszenie o konkursie musi ukazać się co najmniej w dwóch wydawanych na naszym terenie dziennikach, jednym o zasięgu lokalnym a drugim o zasięgu wojewódzkim.
Termin składania ofert do konkursu nie może być krótszy niż 14 dni od momentu ogłoszenia w prasie, będzie on mijał 28 czerwca. Posiedzenie komisji konkursowej ma odbyć się nie później niż 14 dni od momentu zakończenia składania ofert, czyli będzie to nie później niż do 12 lipca br. Jednak Kuratorium Oświaty, które ma 3 przedstawicieli w komisji konkursowej zaproponowało, aby był to 4 lipca ze względu na dużą liczbę konkursów przeprowadzonych obecnie.
Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu. W skład Komisji Konkursowej wchodzi jedenaście osób. W składzie Komisji Konkursowej będą trzej przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku . Ponadto w pracach Komisji będą brali udział dwaj przedstawiciele organu prowadzącego oraz dwaj przedstawiciele Rodziców oraz przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej działający na lokalnym terenie – w tym przypadku będzie to osoba należąca do ZNP w Łomży.

Ad.3 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia stwierdziła, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego do prac Komisji Konkursowej może wydelegować jednego kandydata, jako przedstawiciela organu prowadzącego – zgodnie z propozycją Pana Starosty.

Przewodniczący Komisji uznał, że w składzie Komisji Konkursowej powinien być przedstawiciel Rady Powiatu, który jest nauczycielem. W nawiązaniu do powyższego zaproponował wydelegowanie Pana Stefana Popiołka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnego Stefana Popiołka została przyjęta trzema głosami za.

Anna Archacka uzupełniając dodała, że skład Komisji Konkursowej będzie jeszcze uzupełniony o dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, w tym Przewodniczącego Komisji.

Ad.4 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia: wniosek UKS „Prefbet” w Śniadowie zwrócił się o dofinansowanie działalności klubu – zgrupowania sportowego kwotą 1.000 zł. Ogólny koszt zgrupowania wynosi 1.600 zł. W ramach wnioskowanej kwoty ma być dofinansowane zgrupowanie dwóch zawodników. Dotychczas UKS „Prefbet” w Śniadowie otrzymywał nasze wsparcie, na ogół w ramach ogłaszanych konkursów – najczęściej była to kwota 1.000 zł.

Stefan Popiołek: czy możemy czegoś dowiedzieć się o tych zawodnikach, czy mają oni jakieś osiągnięcia?

Anna Archacka: nazwisk nam nie podano, ale zawodnicy trenowani przez UKS „Prefbet” w Śniadowie są mistrzami Polski, generalnie mają bardzo duże osiągnięcia sportowe.

Z kolei członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za dofinansowaniem działalności klubu UKS „Prefbet” w Śniadowie – w postaci zgrupowania sportowego, kwotą 1.000 zł.

Andrzej Piotrowski oraz Stefan Popiołek zaproponowali rozważenie kwestii sfinansowania koszulek sportowych dla zawodników UKS „Prefbet” w Śniadowie, na których byłoby umieszczone logo Powiatu Łomżyńskiego.

Anna Archacka poinformowała, że są jeszcze środki zarezerwowane w puli na nagrody, jednak tych środków nie jest zbyt wiele.

Wobec powyższego członkowie Komisji uznali, że do wspomnianego pomysłu powrócą przy planowaniu budżetu na przyszły rok.

Ad.5 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformowała, że w związku ze zbliżającymi się obchodami 600-lecia Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Proboszcz Parafii w Piątnicy zwrócił się z prośbą o dofinansowanie renowacji zabytkowej monstrancji – z 1720 roku. Koszt renowacji został wyceniony na kwotę około 3.000 zł. Podsumowując poinformowała również, że w budżecie powiatu na renowację zabytków jest zaplanowana kwota 2.000 zł, która dotychczas nie została naruszona.

Stefan Popiołek: czy w trakcie roku przewidywane jest wystąpienie zapotrzebowania w kwestii renowacji zabytków?

Anna Archacka na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, dodała przy tym, że kwota 2.000 zł nie jest na tyle wysoka, aby zrealizować za nią kilka zadań w zakresie ochrony czy renowacji zabytków.

W związku brakiem chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego wniosek Proboszcza Parafii w Piątnicy o dofinansowanie renowacji zabytkowej monstrancji (w kwocie 2.000 zł) został jednogłośnie zaakceptowany (kopia wniosku znajduje się w aktach Wydziału „OKZ”).

Ad.6 Przewodniczący Komisji poprosił Panią Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży o objaśnienie kwestii złożenia wniosku do PEFRON-u o zniesienie barier architektonicznych celem dostosowania łazienek, drzwi, korytarzy do potrzeb niepełnosprawnych, zwłaszcza na I piętrze.

Joanna Dardzińska – Mądry poinformowała, że niestety z otrzymanej odpowiedzi od władz PEFRON-u wynika, że w tym roku nie ma możliwości zrealizowania niniejszego zadania ze środków PEFRON, ponieważ datacje tego typu dla jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok zostały wstrzymane. W nawiązaniu do powyższego zaproponowała, aby w problemowej sprawie wystąpić w przyszłym roku.

Przewodniczący Komisji uznał, że zniesienie barier architektonicznych celem dostosowania łazienek, drzwi, korytarzy do potrzeb niepełnosprawnych jest bardzo wskazane i tę sprawę trzeba będzie mieć pod koniec roku na uwadze.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu podzielając zdanie przedmówcy zaznaczyła, że będzie monitorować możliwości złożenia wniosku do PEFRON-u o zniesienie barier architektonicznych.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag odnoszących się do niniejszej sprawy.

Ad.7 Joanna Dardzińska – Mądry Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży poinformowała, że zwróciła się o dodatkowe wsparcie finansowe Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łomży na przeprowadzenie remontu poczekalni, ponieważ aktualnie poczekalnia jest nieestetyczna – w szczególności ściany i podłogi oraz instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, które ulegają częstym awariom. Wynika to z faktu, że poczekalnia była szybko dostosowywana do potrzeb Poradni, przed przeprowadzką tej instytucji do nowej – obecnej siedziby. Zwróciła także uwagę na fakt, iż niektóre elementy tj. np. tapety nie spełniają warunków i przepisów przeciwpożarowych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku bieżącym w zasadzie nie ma możliwości sfinansowania przedmiotowego remontu, wobec czego uznała, że należy te zadanie przenieść na rok następny. Natomiast drobne remonty lub awarie mogłyby być wykonywane przez Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego – na bieżąco.

Wicestarosta będąc podobnego zdania dodał, że remont powinien być rozpatrywany w ujęciu kompleksowym, przy czym w pierwszym etapie należy wyliczyć kosztorys realizacji zadania.

Joanna Dardzińska – Mądry stwierdziła, że zależałoby jej na tym, aby pewne prace wykonać przed wizytacją z Kuratorium Oświaty.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: dodatkowe możliwości dofinansowania będziemy mogli rozważyć po zakończeniu I półrocza, ponieważ w tej chwili nie wiem czy dysponujemy jakimikolwiek środkami.

Joanna Dardzińska – Mądry: utrzymanie Poradni jest bardzo wysokie, porównywałam to z innymi analogicznymi poradniami w naszym regionie i tam stawki czynszów są dużo niższe. Uważam, ze nasza Poradnia nie powinna odstawać standardem wyposażenia od innych tego typu jednostek. Subwencja, którą otrzymujemy jest uszczuplana przez organ prowadzący.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: w roku bieżącym była uszczuplona w bardzo niskim, znikomym stopniu.

Wicestarosta: zapewniam, że w miarę możliwości Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego będzie starał się poprawić standard wyglądu Poradni, jednak obecnie może to się odbywać wyłącznie przy znikomych nakładach finansowych.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych uwag i pytań poinformował, że do problemowej sprawy Komisja powróci w późniejszym terminie.

Joanna Dardzińska – Mądry na zakończenie serdecznie zaprosiła członków Komisji do odwiedzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży teraz lub w późniejszym terminie.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego stwierdził, że w przyszłości zostanie zaplanowane spotkanie Komisji bezpośrednio w Poradni.

Ad.8 1.) W sprawach różnych Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu poinformował, że remont i adaptacja pomieszczenia na potrzeby kancelarii tajnej wiąże się wykonanie instancji alarmowej, przeciwpożarowej i wizyjnej. Zadanie te realizowane zgodnie z centralnymi wymogami – właściwym rozporządzeniem.
Ponadto dodał, że w ramach tej inwestycji zostały zamontowane specjalne drzwi antywłamaniowe, także została zainstalowana kamera w pomieszczeniach piwnicznych i przy wejściach do budynku oraz na głównym holu budynku Starostwa Powiatowego.
Podsumowując zaznaczył, że na powyższe zadanie została zaplanowana kwota 20.000 zł, przy czym dzięki intensywnym negocjacjom udało się na ten cel przeznaczyć zaledwie 12.000 zł, natomiast pozostała kwotę będzie można przeznaczyć na inne remonty i okna.

Z kolei poinformował, że przy wejściu od ulicy Kierzkowej wymieniana jest elewacja przez Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego, natomiast rusztowanie udało się bezpłatnie wypożyczyć.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

2.) Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie planuje w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie celem zapoznania się na miejscu z funkcjonowanie tej jednostki. Kontynuując wypowiedź poprosił o proponowanie terminów tego spotkania.

Członkowie Komisji po dokonaniu krótkich konsultacji ustalili, że posiedzenie w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędzie się dnia 26 czerwca br. o godzinie 10.30.


Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył ósme posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 15 cze 2007 14:11
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2007 14:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2138 razy