BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 września 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.30.Komisja obradowała w trzyosobowym składzie, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku.
2. Sprawozdanie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku.
3. Sprawozdanie Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’.
6. Sprawy Różne.

Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Panu Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży: Szanowni Państwo, otrzymaliście dokumenty przekazane i przygotowane przez naszą księgowość, które są zgodne z założonym planem. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do mnie to z przyjemnością odpowiem (pełna treść sprawozdania Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Henryk Kłosiński: na jakim etapie finansowym jest Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży?

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży: z finansami pod koniec roku nie będzie najlepiej, dlatego ze widzę zagrożenie października, listopada i grudnia, w sensie płacowym instytucji. Myślę, że w tej chwili jest to poziom 80-90 tyś.

Przewodniczący Komisji: Jaki to jest procent całego budżetu?

Pan Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży: Całościowy budżet to ponad 400.000 złotych ,czyli jest to 15-20 %

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: powiat występuje o środki zewnętrzne, na pewno udział własny powiatu i zagwarantowanie funkcjonowania instytucji, do których jest ustawowo zobowiązany, powinno być w miarę możliwości budżetu. Wiadomo jest, że od kilku lat te środki są zbyt małe, z tym, że instytucja ta potrafi dobrze pozyskiwać potrzebne środki.

Henryk Kłosiński: jaka jest sytuacja domku, który należy do własności Regionalnego Ośrodka Kultury?

Dyrektor: domek jest podnajmowany, w skali roku z tego domku jest ok. 12 tyś. złotych.

Henryk Kłosiński: jak Pan uważa, czy jest celowe dalej utrzymywanie jego?

Dyrektor: domek ten daje stałe dochody instytucji. Miesięczny dochód tej nieruchomości wynosi 1000 złotych, czyli w ciągu roku 12 tysięcy i jego wartość wciąż rośnie, więc wyprzedanie majątku nie jest zbyt sensowne. Najlepszym rozwiązaniem było podzielenie tej nieruchomości na działki.

Henryk Kłosiński: były rozmowy prowadzone w Starostwie na temat współ finansowania z Urzędu Miasta, czy to jest nadal aktualne?

Anna Archacka: przypomniała że na początku roku wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta o dofinansowanie. Odpowiedź brzmiała odmownie, z powodu braku przez miasto możliwości wspierania finansowego całej instytucji, natomiast pewne zadania miasto sfinansuje.

Dyrektor: wskazane byłoby dążenie do tego, aby instytucje kultury miały współfinansowanie przez inne podmioty. Ze strony miasta chodzi tutaj o kwotę 150 tysięcy złotych w skali roku, na podstawowe utrzymanie. Będę z Prezydentem jeszcze o tym rozmawiał, jednak można powiedzieć, iż unika on tego tematu.

Przewodniczący Komisji: problem ten powinniśmy przeanalizować wspólnie z miejską komisją odpowiedzialną za działalność instytucji kultury. Proszę o przygotowanie i przedłożenie propozycji takiego spotkania w najbliższym czasie.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.2 Pan Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej: Zakład nasz nie ponosi strat, a wypracował w ciągu półrocza nadwyżkę ponad 82 tyś. złotych. Nadwyżka ta jest już po wszystkich wypłatach, podwyżkach płac, po premii, po wszystkich kosztach, które związane są ze sprawami działalności podstawowej i bieżącej.
Plan przychodów został wykonany w 50%, czyli przychody zostały prawidłowo zaplanowane. Plan kosztów wykonanie – 49%, czyli widoczne są oszczędności, pomimo wykonania nieprzewidzianych a zarazem koniecznych prac np. usunięcie drzew, które zagrażały konstrukcji budynku (pełna treść sprawozdania Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Henryk Kłosiński: jaki wpływ miało odejście tych grup lekarzy z przychodni nr 3 na Zakład Opieki Zdrowotnej? Ilu pacjentów stracił zakład?

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej: Zakład Opieki Zdrowotnej stracił ok. 17 tysięcy pacjentów, również stracił na wynajęciu budynku. W tej chwili zapełniamy ten budynek różnymi instytucjami o naturze medycznej, ale te przychody nie są zadowalające. W tamtym roku strata wynosiła 84 tysiące a w momencie odejścia tych lekarzy była ok. 300 – 400 tysięcy rocznie, czyli straty są systematycznie ograniczane.

Henryk Kłosiński: ilu lekarzy przyjmuje w tej przychodni?

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej: w tej chwili przyjmuje 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 3 lekarzy ginekologów. Znajdują się tam również gabinety do wykonywania badań cytologicznych i USG. Pozostałe pomieszczenia to gabinet na badania ostoporozy i reumatologii, jest stomatolog oraz alergolog i lekarz skórny. Jest jeszcze do dyspozycji kilka wolnych pomieszczeń i chciałbym, aby ten zakres działalności był bardziej zróżnicowany, dlatego jest propozycja przyjęcia lekarza kardiologa. W tej chwili prowadzone są rozmowy z lekarzami, którzy mogliby wynająć tam gabinety, aby zakres działalności w tej przychodni był jak największy. Badania cytologiczne i USG wykonywane są przez nas bez żadnej opłaty. Mamy USG najnowocześniejsze, mogące robić przepływy. W ciągu roku takich badań wykonuje się ok. 5000 tysięcy. Badania staramy się wykonywać od ręki, w Szpitalu czeka się minimum 2 tygodnie.
W tej chwili analizujemy materiały na przyszły rok, które w pewnych dziedzinach – szczególnie nas interesujących – wskazują, że może być w pewnych dziedzinach mniej środków nawet o 1/3, mimo zapewnień o wzroście wydatków na służbę zdrowia. Mam tu na myśli przede wszystkim ginekologię.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.3 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Mirosław Grużewski zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2007 roku (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Reasumując dodał, że dochody Muzeum są trudno przewidywalne, ponieważ są uzależnione od ilości osób, które odwiedzą muzeum, a to z kolei uzależnione jest w dużym stopniu od pogody.

Przewodniczący Komisji: ile osób zatrudnionych jest w muzeum?

Dyrektor Muzeum: zatrudnionych jest 8 osób, z czego jedna jest na ½ etatu, jedna osoba na 1/3 etatu i jedna na urlopie wychowawczym. Mamy również pracowników, którzy są na stażu (1 osoba), na pracach interwencyjnych (2 osoby). Są to osoby potrzebne do prac pomocniczych i tak naprawdę nie kreują Muzeum. Potrzebni są podstawowi pracownicy, którzy są w stanie: przygotować, opracować jakiś program, przygotować jego dokumentację, złożyć wniosek i po uzyskaniu środków przeprowadzić program i go rozliczyć. I takich pracowników mamy za mało, ale staramy się oszczędzać i nikogo nie zatrudniamy.

Księgowa Muzeum: u nas są tak niskie płace, że wielu pracowników szuka pracy, między innymi i ja, jest bardzo niska motywacja do pracy.

Anna Archacka należy pozyskiwać dodatkowe środki, można zwiększyć ofertę sprzedaży w sklepiku, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty dla dzieci, pamiątki, słodycze i napoje. W takim przypadku nie mielibyśmy nic przeciwko przeznaczenia części zysków na podwyżki płac.

Przewodniczący Komisji: trzeba rozszerzyć ofertę o możliwości skorzystania z usług strefy biznesowej, która powinna mieć możliwość skorzystania z sali konferencyjnej, zorganizowania ogniska, spotkania integracyjnego, itp. W takim przypadku pojawi się szansa na pozyskanie dużych kwot.

Dyrektor: mamy trudności z lokalami, obecnie sala zebrań może pomieścić około 10 osób. Zakres dotyczący sprzedaży pamiątek jest duży, natomiast żeby rzeczywiście sprzedawać napoje lub artykuły spożywcze potrzebna jest do tego duża przestrzeń. Jeśli chodzi o automaty to one nie przynoszą dużych dochodów. Są to dochody sezonowe.

Przewodniczący Komisji: stwórzmy takie warunki, aby różne instytucje mogły organizować jakieś ogniska, spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe. Może należy zwiększyć ilość etatów – poprzez stosowne przesunięcia – w kwestii merytorycznej.

Henryk Kłosiński: jeden etat nie poprawi zdecydowanie sytuacji. Jest propozycja, aby Muzeum przejął Urząd Marszałkowski, ale to również nie poprawi zdecydowanie sytuacji finansowej. Jeżeli nie będzie współdziałania to instytucja typowo kulturalna nie będzie zarabiała.

Skarbnik Powiatu przypomniała, że powiatu nie stać na utrzymanie lub pełne finansowanie Muzeum, ewentualnie jest możliwość wspomagania w dotychczasowym stopniu.

Henryk Kłosiński zaproponował spotkanie w celu rozmów na temat reklamy i promocji Muzeum, przy czym również poparł pomysł zwrócenia się z ofertą do strefy biznesowej.

Przewodniczący Komisji ponownie zaproponował, żeby w obecnej strukturze stałej obsady pracowników zwiększyć liczbę osób, które zajęłyby się promocją i pozyskiwanie środków na rzecz Muzeum. Natomiast część spraw nie związanych z tym mogliby przejąć pracownicy na pracach interwencyjnych, stażach lub robotach publicznych.

Skarbnik Powiatu: bardzo niebezpieczne jest to, że jest tendencja spadkowa przychodów, natomiast zgłaszane braki są wielokrotnie wyższe od tych z poprzednich lat.

Przewodniczący Komisji: ważna jest propozycja zareklamowania i promocji Muzeum Przyrody w Drozdowie w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Zaprośmy parlamentarzystów i inne ważne osobistości i zapoznajmy je z tą placówką. Uważam, że biznesmeni – ta strefa jest dużą szansą na poprawienie wielkości dochodów własnych.

Henryk Kłosiński: również to popieram, teraz bez problemu można zamówić catering i inne usługi uzupełniające naszą ofertę – którą powinno przygotować Muzeum.
W tym przedmiocie powinniśmy przeprowadzić jakąś analizę i spotkanie.

Dyrektor: dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Muzeum otrzymało nowy sprzęt t.j. stoły, krzesła itp.
Mamy taki a nie innych system finansowania, samorządów nie stać na duże dofinansowanie działalności placówek kultury, natomiast Ministerstwo przede wszytki wspiera największe tego typu placówki w kraju, opery, teatry itd.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży, przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stwierdził: do końca roku 2006 obowiązywał dotychczasowy program powiatowy, na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiat jest zobowiązany do opracowania powiatowego programu, dlatego wypełniamy te zadanie ustawowe i został opracowany nowy program na lata 2007-2012.
Ten program składa się z dwóch głównych części: pierwsza to diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym powiecie, czyli podana liczba w układzie gmin, i generalnie pewne zachodzące tendencje. Wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, wzrasta potrzeba udzielania im pomocy. Druga cześć zawiera sam program, który mówi o 3 obszarach w jakich należałoby sformułować zadania. Pierwszy jest to obszar mówiący o umożliwianiu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest on rozpisany na cele operacyjne, konkretnie na zadania – co w tym zakresie należałoby zrobić do końca roku 2012. Obszar drugi dotyczy poprawy jakości życia tych osób niepełnosprawnych, podobnie jak poprzedni jest rozpisany na konkretne zadania. Ostatni, trzeci obszar programu to wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, rehabilitacja zawodowa, który jak poprzednie zawiera konkretne zadania. Oczywiście, że nie da się wszystkiego przewidzieć, wszystkich zadań. Wobec tego program ma charakter otwarty.
Jest to program powiatowy, opracowany w Centrum Pomocy Rodzinie, ale pomoc osobom niepełnosprawnym jest to zadanie nas wszystkich. Są takie jednostki, które są szczególnie odpowiedzialne za pomoc: Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy – jeśli chodzi o zatrudnianie osób, są to również ośrodki pomocy społecznej i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz służba zdrowia.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2007 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży: projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’ wiąże się z tym, iż w roku bieżącym Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył dodatkową sumę – w kwocie niespełna 97 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami Rada Powiatu musi to wnieść do planu. Ogólna kwota pomocy wzrosła. Kwota ta zostanie przeznaczona na pomoc w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, pomocnicze, likwidację kilku barier, dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne, szczególnie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dzieci i młodzież). Jest złożonych 37 takich wniosków, 20 wniosków na aparaty słuchowe, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie, gdzie dopłaca Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt takiego aparatu wynosi ok. 300 tys. złotych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012’’został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów stanowiących przedmiot obrad Komisji, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył dziesiąte posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2007 08:45
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2007 08:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2154 razy