BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 października 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zapoznanie się z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” w 2007 roku.
2. Zapoznanie się z przygotowaniami dotyczącymi realizacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, w tym szczególnie działań przewidzianych do realizacji w 2007 i 2008 roku.
3. Udzielanie pomocy gospodarstwom niskotowarowym – zasady, kontrola, rozliczanie.
4. Zapisy w ewidencji gruntów dotyczące klasyfikacji gruntów i ich wpływ na wymiar podatku od nieruchomości.
5. Sprawy różne.
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia powiatu łomżyńskiego.

Elżbieta Parzych w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionych zagadnień. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy zaproponowane w sprawach różnych został jednogłośnie przyjęty. Z kolei ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji z prośbą o omówienie zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2007 roku i 2008 roku udzieliła głosu przedstawicielowi WFOŚiGW w Białymstoku.

Andrzej Grzybała stwierdził: na wstępie zaznaczę, że wszystkie informacje o naszej działalności są zamieszczone i systematycznie aktualizowane na naszej stronie internetowej, tam też można odnaleźć w zasadzie wszystko co najważniejsze. Głównym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska, np. ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona powietrza, ochrona ziemi oraz edukacja ekologiczna, a także ochrona przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku w 2007 roku będzie dofinansowywał przede wszystkim zadania z dziedziny ochrony środowiska w formie pożyczek preferencyjnych. Dotacje na zadania inwestycyjne są w bardzo ograniczonym stopniu, zasadniczo jedynie w przypadku jakichś awarii i zagrożeń ekologicznych.
Nową formą dofinansowania, która została w tym roku wprowadzona jest przekazanie środków jednostkom budżetowym. Odbywa to się na mocy nowych uregulowań prawnych – dopuszczających taką formę. Są to pieniądze publiczne pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie norm dotyczących ochrony środowiska, dzięki którym fundusz został zwiększony. Nasz fundusz jest jednym z najmniejszych w Polsce. Wynika to głównie z liczby podmiotów płacących opłaty na rzecz ochrony środowiska w województwie podlaskim.
Pożyczka oprocentowana jest 4% w stosunku rocznym, czyli dość preferencyjnie. Natomiast pożyczki na udział w inwestycjach, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej - oprocentowane są w stosunku 0,5 redyskonta weksli na udział własny. Natomiast jeżeli jest to krótkoterminowa, pożyczka pomostowa, oprocentowanie jej wynosi 1 stopa redyskonta weksli.
Pożyczki są umarzane w części, dla samorządu umorzenie wynosi 25% po spłaceniu 75%. Umorzenia są uzależnione od wypełniania warunków umowy: musi być terminowo zadanie zakończone, musi być efekt ekologiczny oraz musza być terminowo spłacane wszelkie zadłużenia w stosunku do funduszu. Powyżej 30 dni każdy dzień opóźnienia to 1% potrącenia z kwoty, która należy się do umorzenia.

Przewodnicząca Komisji zapytała co stanie się ze środkami, które nie zostaną wykorzystane w tym roku.

Andrzej Grzymała odpowiedział, że środki te przechodzą na następny rok.

Wicestarosta Łomżyński – Marek Dworakowski zapytał, czy jest możliwe otrzymanie takiej pożyczki przy unieszkodliwianiu azbestu, gdzie umorzenie będzie wynosi 25% po spłaceniu 75%.

Andrzej Grzymała powiedział, że jest możliwość otrzymania pożyczki na ten cel, po przedstawieniu indywidualnego programu.
Dodał przy tym, że fundusz udziela również pomocy podmiotom gospodarczym.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy rolnik także może otrzymać taka pożyczkę?

Andrzej Grzymała odpowiedział, że osoba prawna może uzyskać taką pożyczkę, czyli rolnik również – musi jedynie mieć założoną działalność gospodarczą i wtedy jest możliwość starania się o przyznanie takiej pożyczki.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału „ROŚB” zapytał, czy samorząd gminny albo samorząd powiatowy mógłby wystąpić w imieniu poszczególnych osób fizycznych – np. rolników, o dotacje na unieszkodliwianie azbestu: zdjęcie, odpowiednie przygotowanie do wywózki, transport i opłata za składowanie materiału niebezpiecznego.

Andrzej Grzymała odpowiedział, że musi być to program opracowany przez gminę lub powiat i wtedy mogą wystąpić o udzielenie pomocy finansowej. Indywidualny rolnik nie może wystąpić z wnioskiem o środki.
Dodał również, że jest jeszcze jedna forma wspomagania funduszu, dopłata do kredytów preferencyjnych Banku Ochrony Środowiska.

Wicestarosta stwierdził, że istotne w kwestii rozwiązania problemu azbestu może być również zastosowanie bezpośrednich dopłat dla rolników, którzy chcą zutylizować eternit. W jego ocenie w tej sprawie należy rozważyć napisanie stosowanego projektu. W nawiązaniu do powyższego zapytał czy taki projekt uzyskałby wsparcie z WFOŚiGW.

Andrzej Grzymała uznał, że w województwie podlaskim należałoby taki program stworzyć, przy czym kwestia dofinansowania musiałaby być bezpośrednio negocjowana z Zarządem Funduszu. Z tym, że środki Wojewódzkiego Funduszu nie pozwalają na sfinansowanie tak dużej inwestycji

Wicestarosta: naszym zadaniem jest właśnie inicjowanie takich przedsięwzięć, bowiem sami dysponujmy zbyt skromnymi środkami.

Andrzej Grzymała: powiaty rzadko korzystają z naszej pomocy, jedynie jednostki podległe pod te samorządy.

Radny Lech Szabłowski: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją pomocną samorządom. Samorząd gminy Śniadowo inne korzystały swego czasu z pomocy tego funduszu w sposób znaczący i z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ zostały wszystkie te założenia zrealizowane łącznie z tym umorzeniem. Jest to instytucja o tyle dobra, że ta łatwość i dostępność tych środków jest nieporównywalna z każdą inną instytucją zarówno jeśli chodzi o dotacje a także o pożyczkę. Zdecydowanie też jest łatwiej uzyskać zabezpieczenia takiej pożyczki. I sprawa najważniejsza – jest ktoś na miejscu z kim możemy porozmawiać, negocjować i coś uzgodnić. W przypadku środków unijnych w zasadzie nie ma do kogo się zwracać, bowiem decydenci są nienamacalni i nieuchwytni.
Ważna sprawa została poruszona przez Pana Wicestarostę, powinniśmy taką koncepcję współpracy z gminami i WFOŚiGW stworzyć program mogący rozwiązać problem azbestu. Być może to jedyna instytucja, która może sfinansować chociaż w części utylizację eternitu.

Wacław Sierbiński: w ramach konsultacji, zbierania uwag przez Marszałka do uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego skierowaliśmy do Zarządu Województwa propozycję dotyczącą wprowadzenia w priorytecie V zadania dotyczącego unieszkodliwiania azbestu, zobaczymy jakie będą efekty.
Najbardziej zależy mi na pomocy dla osób fizycznych (rolników), które nie maja w tej chwili takiej możliwości otrzymania pożyczki z funduszu.

Andrzej Grzymała: dofinansowanie w tym roku może sięgać już nawet 80% - zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi przez WFOŚiGW.

Radny Krzysztof Chrostowski: czy możliwe jest dofinansowanie inwestycji w zakresie doprowadzenia gazu ziemnego?

Andrzej Grzymała: dofinansowanie w tym zakresie należałoby negocjować z Zarządem Funduszu i przedstawić przewidywany efekt ekologiczny.

Wacław Sierbiński zapytał jaka jest możliwa do opisania słowami różnica miedzy udzieleniem dotacji a przekazaniem środków dla jednostek powiatowych?

Andrzej Grzymała odpowiedział, że w prawie finansowym zapisane jest, że jednostki budżetowe nie mogą być dotowane, w związku z tym utworzono nową formę: przekazanie środków dla jednostek budżetowych.

Wobec braku dalszych pytań i uwag została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

Ad.2 i Ad.3 Wiesław Grzymała: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został zatwierdzony ostatecznie przez Komisje Europejską w dniu 7 września 2007 roku. Np. w powiecie kolneńskim na ponad 7.000 wniosków około 6.500 również dotyczy onw. Weszły już w życie renty strukturalne, wniosków na dzień dzisiejszy zostało przyjętych 53. Szczególny problem polega na tym, że przekazujący nie spełnia wymogów kwalifikacji. Weszło również w życie zalesianie gruntów rolnych, które na razie nie cieszyło się powodzeniem. W tej sprawie zostało przyjętych 8 wniosków.

Jeśli chodzi o gospodarstwa niskotowarowe, w tej chwili nie są znane zasady. Nie ma rozporządzenia w zakresie tego, czy będą one dalej funkcjonowały na starych czy nowych zasadach. Kontroli podlega 5% wniosków, to będą wylosowane gospodarstwa, do których dotrą inspektorzy wydziału kontroli na miejscu, po czym sprawdzą wiarygodność złożonego oświadczenia przez rolnika. Jeżeli gospodarz udowodni, że te pieniądze które otrzymał na gospodarstwo niskotowarowe wcześniej wykorzystał na gospodarkę rolną otrzyma 4 i 5 dotację. Jeżeli nie udowodni to nie otrzyma kolejnej puli środków, ale nie będzie musiał zwracać za te lata, które już otrzymał. Na takie legislacje nie mieliśmy żadnego wpływu. W mojej ocenie nie służy to ani restrukturyzacji ani modernizacji gospodarstw rolnych. W tym przedmiocie mamy przyjętych około 1.000 wniosków.

Radny Lech Szabłowski: jeśli w taki sposób mają być wspierane gospodarstwa to tymi środkami mogłyby dysponować np. gminne ośrodki społeczne i takiej pomocy specjalnej mogłyby udzielać. Publiczne pieniądze powinny być racjonalnie wydawane, bez względu na to czy pochodzą z budżetu krajowego czy Unii Europejskiej.
Dodatkowo chciałbym zapytać, czy już w tej chwili należałoby sprawdzić czy w gospodarstwie rolnym załatwione są sprawy związane z gospodarką ściekami, czy w gospodarstwie odpady również są gromadzone w sposób właściwy, aby przygotować rolników na to że takie rzeczy będą sprawdzane podczas dalszych kontroli? Jako ODR ruszamy już w październiku z serią szkoleń, jednak to w naszej ocenie nie wystarczy.

Wiesław Grzymała: również uważam, że ten problem w tej chwili nie jest dokładnie badany przez inspektorów, jednak nie mam na to wpływu. Powinno się do tego rolników przyzwyczajać – także w moim zdaniem.

Radny Stefan Żebrowski: ja uważam, że świadomość wśród rolników w zakresie stosowania wymogów jest odpowiednia – przynajmniej w moim doświadczeniu.

Wiesław Grzymała: np. w gospodarstwach mleczarskich jest dobrze w tym zakresie, jednak wynika to z kontroli przeprowadzanych przez inspekcje weterynaryjne.
Także jestem zdania, że publiczne pieniądze powinny być racjonalnie wydawane, bez względu na to czy pochodzą z budżetu krajowego czy Unii Europejskiej. Jednak ktoś zdecydował, że dofinansowanie do gospodarstw niskotowarowych będzie odbywać się na takich zasadach jak przedstawiłem.

Radny Krzysztof Chrostowski: to jest bezsensowne rozwiązanie, powinniśmy dołożyć starań, aby to zmienić. Środki powinny być przyznawane tym, którym się należy. Powinny być przeprowadzane kontrole.

Wiesław Grzymała: środki były przyznane zgodnie z obowiązującym prawem, a kontrola może odbyć się dopiero po 3 latach.

Przewodnicząca Komisji: można jedynie wyrazić w tym przypadku ubolewanie, że pieniądze, które powinny trafiać do rolników faktycznie potrzebujących i uprawiających ziemię, trafiają w istotnej części do środowisk patologicznych i nie służą rozwojowi gospodarstw rolnych.
Chciałabym ponadto zapytać jakie dokumenty przy zakupie np. trzody chlewnej będzie musiał przedstawić rolnik podczas kontroli ?

Wiesław Grzymała: faktura lub umowa między rolnikami będzie tym dokumentem, która będzie dowodem zakupu lub sprzedaży.

Następnie Wiesław Grzymała zgodnie z sugestią Wicestarosty zapoznał zebranych z ulotkami dotyczącymi aktualnym zasad zalesiania gruntów rolnych.

Wacław Sierbiński: czy wrócono do pierwotnej wersji w zakresie tego, czy użytki rolne na gruntach ornych są też trwałymi użytkami zielonymi w rozumieniu płatności obszarowych? Pojawiły się głosy, że rolnicy będą musieli dokonać korekty w tej sprawie.

Wiesław Grzymała: na razie oficjalnie nie wiadomo nic na ten temat.

Przewodnicząca Komisji: na co powinni się przygotowywać młodzi rolnicy?

Wiesław Grzymała: aktualnie można stwierdzić, iż są nieco większe preferencje dla młodych rolników, w szczególności przy modernizacji gospodarstw rolnych.

Przewodnicząca Komisji: czy różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej planowane jest tak, że ruszy razem z modernizacją w tym roku?

Wiesław Grzymała: w tej chwili nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na ten temat.

Radny Krzysztof Chrostowski: w jaki sposób załatwiani i obsługiwani są rolnicy, jeżeli z tego co usłyszałem nie ma większości uregulowań prawnych do stosowania?

Wiesław Grzymała: wszystkie działania, które są wdrożone w życie przebiegają jak należy. Natomiast jeżeli nie ma rozporządzenia w danej sprawie w zasadzie nie możemy podejmować jakichkolwiek działań. Możemy mówić co było w projekcie, natomiast na jego podstawie nie obsługuje się klientów.

Wacław Sierbiński dodał, że każde działanie o którym mówił pan Kierownik, a w PROW jest ich około 40-tu, musi mieć wydane przez Ministra Rolnictwa rozporządzenie.

Wiesław Grzymała: na dzień wczorajszy w zakresie kontroli administracyjnej poddane zostało 68% wniosków obszarowych. Do końca października kontrola musi być wykonana w 90%.

Z kolei Przewodnicząca Komisji oraz Wicestarosta Łomżyński podziękowali Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR za przybycie i udzielenie wyjaśnień na forum Komisji, przy czym zaznaczył, że zauważył, iż chęć współpracy i zainteresowanie po obu stronach jest znaczące.
Podsumowując Wicestarosta oznajmił, że powiat jest zainteresowany dalszą ścisłą współpracą z Biurem Powiatowym ARiMR.

Przewodnicząca Komisji wobec braku pytań i uwag zarządziła dziesięciominutowa przerwę.

Po przerwie udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w celu udzielenia informacji o zapisach ewidencji gruntów dotyczących klasyfikacji gruntów oraz ich wpływu na wymiar podatku od nieruchomości.

Ad.4 Stanisław Kozikowski: przedstawił dokumenty jakie powstają przy ewidencji gruntów, po czy stwierdził: dekret o ewidencji gruntów wydany był w 1955 roku i od tego czasu obowiązuje powszechna ewidencja gruntów. Obowiązują również materiały dotyczące archiwizowania i rejestrowania tych gruntów.
Z rejestru komputerowego gruntów można wyczytać: kto jest właścicielem, jaki ma numer działki, jakie ma użytki w tych działkach.
Do 2003 roku za rolnika uważano takiego właściciela gruntu, który miał co najmniej 1 ha użytków rolnych i on płacił podatek rolny, natomiast osoby, które posiadały mniej niż 1 ha użytków płaciły tzw. podatek od nieruchomości.
Zmieniła się ustawa o podatku rolnym od 2003 roku i zasada, że podatek rolny płaci się powyżej 1 ha już nie obowiązuje. W tej chwili płaci się podatek rolny w zależności jaki jest zapis w ewidencji gruntów. W związku z tym te osoby, które miały zapisane „b na roli” zaczęły płacić podatek rolny, a wcześniej płaciły podatek od nieruchomości. Z tym, że niektóre zapisy w ewidencji gruntów są zdecydowanie nieaktualne, bowiem funkcjonują nawet od lat 50-tych.
Po debatach na szczeblach centralnych uznano, że należy to zmienić. My wystosowaliśmy pismo do gmin, z prośbą o podanie sytuacji, w których znane są nieprawidłowe zapisy w ewidencji gruntów. Pozwolenie na budowę zależało od tego co było wówczas w planie zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest to, że do 1995 roku pozwolenia na budowę wydawały gminy. W związku z tym gmina wydawała pozwolenie bez powiadamiania naszej ewidencji gruntów.
Wg ustawy prawo geodezyjne wszelkie zmiany miał zgłaszać sam zainteresowany – czyli inwestor, jednak do tego nie doszło, szczególnie jeżeli zmiany miał skutkować podwyższeniem podatku.
Próbowaliśmy na terenie gminy Piątnica wprowadzić odpowiednie zmiany w ewidencji gruntów, wystosowaliśmy pismo do Wójta (kopia pisma została odczytana przez Naczelnika) jednak nasze starania nie przyniosły zamierzonego skutku.
Jeżeli ktoś nam udowodnił, że dom jest w zabudowie przyzagrodowej to wpisywaliśmy w ewidencji ponownie „b na roli”.
Aktualnie buduje się dom na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Te decyzje przygotowuje gmina, na terenie której budowa jest wykonywana. Wydawana jest decyzja na dom jednorodzinny albo dom mieszkalny w zabudowie przyzagrodowej. Te jednorodzinne skutkują na wyłączenie gruntów z produkcji natomiast te w zabudowie zagrodowej są związane z gospodarstwem i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. To sama gmina decyduje o tym kto jaki podatek będzie płacić.

Radny Krzysztof Chrostowski: informacja o zapisach ewidencji gruntów dotyczących klasyfikacji gruntów oraz ich wpływu na wymiar podatku od nieruchomości miała stanowić przedmiot obrad Komisji Rewizyjnej, jednak Pan Starosta zaproponował inaczej. Generalnie jest to bardzo poważny problem. Mieszkańcy gminy Piątnica o tym statusie płacą zupełnie różne podatki, jeden płaci 16 gr. za 1 m2, natomiast inny płaci mniej niż 2 gr. za 1 m2. To jest niedopuszczalne. Przed dwoma laty było inaczej. Podatki były wtedy naliczane prawidłowo.

Radny Alfred Szymański: jeżeli gmina zakwalifikuje inwestycje do przyzagrodowej to ewidencja i my nic nie zmienimy.

Radny Krzysztof Chrostowski: wcześniej były kwestionariusze, w których mieszkańcy wypełniali jaki mają stan majątku i od tego był podatek. Było to składane corocznie. Natomiast jeżeli rolnik miał powyżej 1 ha przeliczeniowego to był uwalniany od podatku, podobnie było z placówkami kultury, zdrowia itp.
Jest absurdem naliczanie na podstawie tego co było sporządzone przed wojną lub na podstawie wyglądu budynku. Tak być nie może.

Stanisław Kozikowski: prosiliśmy wszystkie gminy, aby zgłosiły przypadki gdzie występują domy niezwiązane z produkcją rolną a są jako inwestycje przyzagrodowe wydane przed 1995 rokiem. Innych możliwości weryfikacji zasadniczo nie ma.

Wicestarosta: geodeci nie decydują o tym jaka to jest nieruchomość, wynika to z przepisów lub z decyzji podejmowanej przez organy zewnętrzne. Jest to podstawowa zasada działania ewidencji gruntów. My jako urząd potwierdzamy, że nastąpiła jakaś zmiana wynikająca z przeprowadzenia np. inwestycji budowlanej.
Jeżeli gmina wydała taką a nie inną decyzję to nie można mieć żalu do naszego Urzędu.

Radny Krzysztof Chrostowski: sprawę nadal uważam za absurdalną, z Wójtem rozmawiałem wielokrotnie i usłyszałem, że to ewidencja gruntów jest przyczyną takiego a nie innego naliczania podatków.

Radny Mieczysław Chojnowski: ten kto płaci za duże podatki sam powinien dochodzić swoich spraw.

Przewodnicząca Komisji: także uważam, że jeżeli ktoś może udowodnić to powinien dochodzić swoich praw w gminie.

Radny Krzysztof Chrostowski: a czy można byłoby przeprowadzić w gminie kontrolę czy lustrację przez kilku członków Komisji kto jakie podatki płaci?

Przewodnicząca Komisji: niestety to jest niezgodne z prawem, nie możemy w to ingerować, gmina nie udostępni nam takich danych.

Radny Krzysztof Chrostowski: podatek powinien być od statusu posiadania.

Przewodnicząca Komisji: ale nasza komisja nie może zmienić uregulowań w tych sprawach.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszej informacji.

Ad.5 W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonym z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia powiatu łomżyńskiego.

Następnie głos zabrał Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: celem wstępu pragnę przypomnieć, że Rada Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą nr IV/16/07 z dnia 7 lutego 2007 roku wyraziła wolę przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia od 1 stycznia 2008r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wykonując powyższą uchwałę zawarł w dniu 15 maja 2007 roku porozumienie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia szkół wchodzących w skład zespołu o nazwie Zespół Szkół w Marianowie. W porozumieniu tym został określony warunek, że Ministerstwo przejmie do prowadzenia szkołę wraz z mieniem, które zostanie przekazane do dnia 31 grudnia 2007 roku. O wykonanie niniejszego warunku zwrócił się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr DON Sn.761-74-1/07 z dnia 25.07.2007 roku wskazując jednocześnie, że przekazanie winno nastąpić w formie aktu notarialnego, jako darowizna między Samorządem Powiatowym, a Skarbem Państwa, która określi rodzaj mienia przekazanego, a także powierzenie go w trwały zarząd szkole. Zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mienie z zasobu Powiatu może być przekazane w formie darowizny tylko na zgodą Rady Powiatu.
Meritum sprawy zawarte jest w § 1, gdzie w pkt 1 został zawarty zapis o tym, że wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w Marianowie, gmina Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3/4 o pow. 4,3317 ha, 6/13 o pow. 0,0095 ha, 6/14 o pow. 2,8506 ha, 8 o pow. 1,8881 ha, 23 o pow. 3,9486 ha, 3/18 o pow. 0,0809 ha, 3/27 o pow. 0,1728 ha, 3/125 o pow. 0,0367 ha, 3/126 o pow. 0,0595 ha, 6/1 o pow. 2,3087 ha, 6/3 o pow. 0,1147 ha, 6/5 o pow. 0,6714 ha, dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.
W punkcie 2 tego paragrafu są zawarte zapisy dotyczące celu. Konkretnie mowa jest o tym, że przekazanie nieruchomości następuje w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie od 1 stycznia 2008 r.
W punkcie 3 stwierdza się: w przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel, darowizna podlega odwołaniu, natomiast pkt 4 brzmi: odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Zapisy te są dokładnym odzwierciedleniem wytycznych zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Dyrektor Szkoły Pan Kaczanowicz zasugerował, że dla szkoły są zbędne takie działki jak: dwie działki na której są studnie, ujęcie wody, dwie działki na której są hydrofornie oraz budynek starej Szkoły Rolniczej w Marianowie, w którym w tej chwili są pomieszczenia mieszkalne. Zarząd Powiatu po dokonaniu wizji bezpośredniej i obejrzeniu tych działek zaproponował przekazanie nieruchomości gminie Piątnica, jednak Wójt poinformował, że nie jest zainteresowany przejęciem tych nieruchomości.
Formą przekazania tego majątku jest przekazanie w formie darowizny, które wymaga jednoznacznej zgody Rady Powiatu.

Radny Lech Szabłowski: zakładam, że w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa jest zapis mówiący o tym kto będzie stroną w tych negocjacjach przy przekazywaniu majątku. Czy Pan Kaczanowicz jest stroną. To Minister będzie powoływał dyrektora. A o przeznaczeniu nieruchomości powinien zdecydować Zarząd Powiatu do nas merytorycznie należy jedynie wydanie opinii.

Wicestarosta: pierwotnie koncepcja była taka, że przekazujemy w całości, jednak Dyrektor Kaczanowicz zasugerował, że dla szkoły są zbędne dwie działki na której są studnie, ujęcie wody, dwie działki na której są hydrofornie oraz budynek starej Szkoły Rolniczej w Marianowie, w którym w tej chwili są pomieszczenia mieszkalne. Zadania te w zasadzie nie należą do szkoły, ponieważ nawet w tym budynku nie mieszkają nauczyciele. Wójt odmówił ponieważ zadania te nastręczają wiele złożonych problemów.

Przewodnicząca Komisji: z czego składa się ujęcie wody?

Wacława Sierbiński odpowiedział, że studnie, całe ujęcie wody składa się z trzech studni głębinowych i one podają wodę do obiektów szkolnych, internatu, domu nauczyciela, budynków mieszkalnych, ogródków działkowych., oczyszczalni. To nie jest podłączone do gminnej sieci wodno kanalizacyjnej.

Przewodnicząca Komisji: te studnie, ta oczyszczalnia należy do tego obiektu, czyli stanowi jedną całość.

Radny Stefan Żebrowski: wydzielanie tych nieruchomości w mojej ocenie jest bezpodstawne.

Przewodnicząca Komisji: w projekcie uchwały znajduje się odpowiednie zabezpieczenie w postaci zapisu, że w przypadku tej darowizny jeśli np. obdarowany chciałby cokolwiek sprzedać, to musi uzyskać zgodę Rady Powiatu.

Radny Lech Szabłowski: nie wyobrażam sobie, aby Minister przejął Szkołę, która nie będzie miała zapewnionego dopływu wody energii, odbioru ścieków itd. Natomiast jeżeli jest inicjatywa, aby nie pozbywać się swojego majątku za darmo to powinna być wydelegowana osoba do negocjacji. Na dzień dzisiejszy jest podjęta uchwała, która w zasadzie zobowiązuje nas do przekazania całego majątku.

Wacław Sierbiński: te działki, na których jest ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków są to działki nie komercyjne, one nigdy zysku nie przyniosą, bo to jest funkcja usługowa, funkcja komunalna. Stan formalno – prawny, gdy chodzi o sprawy ochrony środowiska czyli pozwolenia wodno-prawne są aktualne. Pozwolenie na pobór wód jest ważne do 2026 roku natomiast na odprowadzanie ścieków jest ważne do 2016 roku. Stan techniczny oczyszczalni pozostawia wiele do życzenia, chociaż wyniki badań oczyszczonych ścieków prowadzone przez BIOŚ wskazują na dotrzymywanie parametrów oczyszczonych ścieków.
Należy pamiętać również o tym, że ujecie wody ma ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej. Ta strefa ustanawiana jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W takiej strefie wtedy nie można nic robić.

Stanisław Kozikowski: Pan Kaczanowicz jest gospodarzem tej Szkoły, wobec tego najlepiej wie co jest potrzebnej tej Szkole a co nie.
Pragnę dodać, że grunt do Skarbu Państwa zostanie przekazany w sposób taki, iż po jednej stronie stanie Starosta – reprezentujący Skarb Państwa a po drugiej stronie stanie dwóch członków Zarządu – reprezentujących Powiat Łomżyński.
Problem stanowi to także, że przekazujemy majątek który nie służy realizacji celów oświatowych, bowiem gospodarka kanalizacyjno-ściekowa i wynajmowanie mieszkań to nie są cele oświatowe.

Z kolei wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia Powiatu (nieruchomości Zespołu Szkół w Marianowie) na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za i 2 wstrzymującymi się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 5-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 12:25
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 12:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2641 razy