BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr 15/08z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.30.Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Stefana Popiołka. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba: do planu pracy Komisji zaproponowałam obligatoryjne tematy, wynikające z corocznego harmonogramu pracy. Do tych tematów należy:
1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok.
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2008 roku.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.
5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2008 rok uwzględnia się opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Przewodniczący Komisji zachęcił zebranych do zabierania głosu.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał kiedy konkretnie będzie opracowywane sprawozdanie z działalności Komisji za ubiegły rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że temat ten zostanie zrealizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Radny Rafał Kołakowski zaproponował dopisanie informacji nt. okresowych sprawozdań poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

Barbara Gorzęba uznała, że kompleksowe informacje na powyższy temat będą analizowane przy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2008 roku, wobec czego nie widzi potrzeby powielania analizy niniejszych zagadnień.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że przez obrady Komisji Budżetu przechodzi większość zagadnień analizowanych na forum Rady Powiatu, bowiem w zasadzie każde działanie wymaga jakichś operacji finansowych, które obligatoryjnie są opiniowane przez Komisję Budżetu.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt planu pracy na 2008 rok zastał jednogłośnie przyjęty wg następującego układu:

1. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok. I kwartał
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.Marzec
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2008 roku.III kwartał
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok. Grudzień
5. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2009 rok.IV kwartał

 Ponadto w planie pracy Komisji na 2008 rok uwzględnia się opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 24 sty 2008 14:50
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2008 14:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2224 razy