BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2. Sprawy różne:
 Wniosek do Zarządu Powiatu o ustanowienie corocznej regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy zaproponowane w sprawach różnych został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału ROŚB.

Wacław Sierbiński: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest konsekwencją tego, że skończyła się 3-letnia kadencja tej Komisji.
Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
Ustawowe zadania Komisji to m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży; przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W skład Komisji z mocy w/w ustawy wchodzą: Starosta jako przewodniczący komisji, dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu, trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu, dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta miejskiego policji, prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.
Zarządzeniem nr 2/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku zmienionym Zarządzeniami nr 32/06 z dnia 30 listopada 2006 roku i nr 3/07 z dnia 12 stycznia 2007 roku powołano skład Powiatowej Komisji na 3-letnią kadencję w latach 2005 - 2007.
Jak wspomniałem na wstępie w związku z tym, że dnia 3 stycznia 2008 r. skończyła się kadencja Komisji zachodzi konieczność, aby Rada delegowała dwóch radnych do Powiatowej Komisji, na kolejną 3-letnią kadencję. W ostatnim składzie był delegowany Pan Lech Szabłowski i Pan Jarosław Kulesza. Wspomniani delegaci nadal podtrzymują chęć uczestnictwa w pracach niniejszej Komisji.

Członkowie Komisji nawiązując do powyższego zaproponowali kandydatury radnego Lech Szabłowskiego i radnego Jarosława Kulesza.

W związku z brakiem pytań lub uwag zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji uwzględniająca kandydaturę radnego Lech Szabłowskiego i radnego Jarosława Kulesza stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z tym, iż wg rozeznania większości radnych diety radnych powiatu łomżyńskiego są w zasadzie na najniższym poziomie – w porównaniu z dietami radnych z innych powiatów województwa podlaskiego – ma zamiar zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o coroczną regulację przedmiotowych diet. Wyjaśniając dodał, że diety powinny być ustalane corocznie na podstawie wskaźnika inflacyjnego lub prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. Przy czym regulacja diet mogłaby mieć miejsce od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 2008 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do przedstawionej informacji (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 14-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 12 lut 2008 12:20
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2008 12:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2098 razy