BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 marca 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.50.

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
2. Zapoznanie z informacją finansową za 2007 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Zapoznanie z informacją finansową za 2007 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
5. Rozpatrzenie kwestii nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok.
8. Zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego.
9. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 i Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o omówienie sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz informacji finansowej za 2007 rok złożonej na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Jarosław Cholewicki: wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące niniejszych tematów. Pokrótce pragnę poinformować, że rok zamknęliśmy po stronie pasywów i aktywów kwotą 112.679 zł. W stosunku do roku ubiegłego sytuacja zmieniała się o około 20.000 zł. Wpłynęła na to dotacja z Ministerstwa na zakup środków trwałych w kwocie 20.000 zł. Ogółem rok zamknęliśmy symboliczną stratą w wysokości niespełna 300 zł. Nie stanowi to dla nas problemu. Ponadto nie przewidujemy jakichś znaczących problemów. Nauczyliśmy się funkcjonować w takich warunkach jakie są od nas niezależne. Była sytuacja, że dostawaliśmy ze Starostwa Powiatowego środki tylko na jeden miesiąc. W tym roku Powiat zapewnił nam już środki na 4 miesiące.
Pragnę dodać, że w ubiegłym roku złożyliśmy 6 wniosków do Ministra Kultury z czego najważniejszy wniosek do tzw. mecenatu został zaakceptowany. Do mecenatu jest nieco łatwiej aplikować, bowiem jest to program skierowany do ograniczonej grupy jednostek kultury, natomiast do pozostałych programów mniej więcej na około 1200 wniosków akceptowanych jest około 60 wniosków.

Radny Krzysztof Chrostowski poprosił o poinformowanie o problemach, z którymi musi borykać się ROK w Łomży.

Jarosław Cholewicki stwierdził, że największym problemem jest to, iż nie ma znaczonych pieniędzy subwencyjnych oraz nie ma unijnych pieniędzy na kulturę, są na szkolenia i inne formy, ale nie na kulturę.

Radny Krzysztof Chrostowski zaznaczył, że uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ROK, przy czym uznał, iż powinny być one mocniej rozreklamowane, ponieważ informacje na ten temat docierają do bardzo wąskiego grona.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych informacji.

Ad.3 i Ad.4 Barbara Turowska – osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie objaśniając informację finansową za 2007 rok złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zwróciła uwagę na elementy takie jak: w 2007 roku Muzeum osiągnęło przychody własne łącznie z dotacją w kwocie 401,819,56 zł, co stanowi 99,39 % planu 404,300 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z osiągniętych niższych własnych dochodów. Przychody własne to przede wszystkim bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw i upominków oraz dofinansowania. Łącznie jest to kwota 116,819,56 zł. Wykonanie 97,92 % planu. Uzyskanie wpływów w 100 % było nie możliwe z powodu mniejszej ilości zwiedzających. Udział dotacji w kwocie 285,000 zł zrealizowanego w 100 % planu i 70,50 % ogólnych przychodów. Wykonywanie własnych przychodów to 29,07 % planu ogólnego. W stosunku do roku 2006 przychody własne były większe o około 1000 zł, zaś z darowizn i dofinansowań o 8,249,43 zł. Koszty Muzeum za 2007 zamknięte są kwotą 377,921,42 zł co stanowi 99,30 % planu 380,600 zł. W strukturze kosztów dominują:
• Wynagrodzenie – 48 % ogólnych kosztów i pochodne co stanowi – 10,40 % ogólnych kosztów,
• Wynagrodzenie bezosobowe (dozór i pozostałe) – 13,92 % ogólnych kosztów
• Wydatki związane z utrzymaniem.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu finansowego wynosi 99,30 %. Koszty były ponoszone w zależności od potrzeby. W celu obniżenia kosztów w 2007 roku Muzeum zatrudniło 4 osoby z PUP w Łomży. Refundacja wyniosła 22,825,04 zł. Na bieżąco jest analizowana sytuacja finansowa i są podejmowane poczynania mające na celu zwiększenie własnych przychodów oraz pozyskiwanie nowych źródeł dofinansowania działalności Muzeum. Należności – 36,544,10 zł w tym NFOŚiGW – 19,3125 zł, oraz US – 12,089,90 zł. Zobowiązanie – 49,048,18 zł – kredyt 45,513 zł + usługi (telefony, energia itp.) – 3126,18 zł, środki pieniężne – 7973,27 zł.
Bilans przedstawia się następująco. Muzeum Przyrody gromadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury zgodnie z ustawą o rachunkowości – Jaka instytucja kultury samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysku i strat, upoważnienie do sprawozdania i informacji dodatkowej.
1) Aktywa trwałe wynoszą 701,297,31 zł zostały zwiększone o nakłady poniesione (prace wykończeniowe w piwnicy) w 2007 roku – 12,165,86 zł i akwaria z NFOŚiGW – 74,929 zł. Muzeum posiada grunty wieczystego użytkowania o powierzchni 2ha 3900 m3 o wartości 33,235 zł.
2) Aktywa obrotowe składające się z:
• Zapasu drewna – 7659,02 zł
• Należności krótkoterminowych –34,648,20 zł (usługi – 316,67 zł, podatki - 12,085,907 zł, czynsz pani Chyl i NFOŚiGW),
• Środki pieniężne – 8119,89 zł. Aktywa obrotowe wynoszą – 52,323,01 zł. Aktywa zamknęły się kwotą – 753,620,32 zł.
Po stronie pasywów występują:
1) Fundusz instytucji, który składa się z:
• Z funduszu środków trwałych – 632,413,11 zł,
• Z funduszu zasadniczego – 49,026,52 zł,
• Z funduszu środków trwałych pomniejszonych o wartość na projekty w roku 2007 – 20,004,30 zł,
• Z funduszu na przedsięwzięcie „Ukraina” – 19,743,07 zł,
Fundusz instytucji wynosi – 680,674 zł.
2) Wynik finansowy za 2007 r. – zysk – 23,898,14 zł.
3) Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę – 49,048,18 zł (woda, telefon, energia i Park Spółdzielczy – kredyt).
Pasywa zamknęły się kwotą – 753,620,32 zł.
Druga część sprawozdania to rachunek zysków i strat.
Po stronie przychodów to kwota – 401,819,56 zł, w tym:
a) przychody własne – 116,819,56 zł,
b) dotacja – 285,000 zł
3) poniesione koszty – 377,921,42 zł
4) wynik za działalność to wynik w kwocie – 23,898,14 zł (różnica między przychodami a kosztami).
W roku 2007 Muzeum otrzymało zwrot dotacji z ARiMR z III etapu „Modernizacji i rewaloryzacji” w kwocie 76,223 zł. Gotówka została przekazana dla Starostwa jako zwrot prefinansowania. Z Ministerstwa Kultury w ramach mecenatu otrzymano 20,000 zł i wykonano prace wykończeniowo w piwnicy (elektryczne, sanitarne, posadzkarskie) oraz projekty do wymiany stolarki okiennej, schodów i tarasów w ramach programu „Termomodernizacja obiektu”. Z NFOŚiGW w Warszawie w znacznej części zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne związane z wyposażeniem sali wystawowej z akwariami i sali edukacyjnej w kwocie 74,929 zł (netto). Zakupiono stoły, krzesła, mikroskopy, wymieniono okna i drzwi w salach w/w oraz zakup akwariów wraz z oporządzeniem. I etap rozliczenia w kwocie 19,312 zł pokryto ze środków Muzeum, zaś II etap w kwocie 40,513 zł z kredytu bankowego. Łącznie NFOŚiGW powinien przekazać dotację w kwocie 59,825 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszych informacji.

Ad.5 Anna Archacka – Naczelnik Wydziału OKZ: jeszcze w roku ubiegłym w miesiącu październiku z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu zwróciła się do nas Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży.
O nadaniu tego tytułu J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu rozmawialiśmy wielokrotnie z radnymi naszego powiatu. Myślę, że nie muszę przedstawiać osoby J.E, jest to postać bardzo znana w naszym środowisku.
Następnie Anna Archacka odczytała ww. wnioski (kopie wniosków stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

Z kolei członkowie Komisji przez aklamację poparli inicjatywę nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: Proponowana Uchwała ma charakter porządkowy, ponieważ w znacznej części porządkuje plany dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok po uzyskaniu tzw. ostatecznych wskaźników wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok.
Omówię poszczególne załączniki dotyczące zmian proponowanych w uchwale. W załączniku Nr 1 zmiany wykazane pod l.p 1 dotyczą kwot części subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 roku poinformowało o rocznej wysokości przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok. Subwencja ogólna w części oświatowej zostało określona na poziomie 1.598.306 złotych to jest mniejsza od planowanej o kwotę 313.800 zł (kwota planowa 1.912.106 zł). Natomiast część równoważącą subwencji zwiększono o kwotę 2.598 zł i wynosi 2.260.313 zł (planowana 2.257.715 zł). Natomiast w załączniku Nr 1 pod lp 2 i 3 ujęte są zmiany wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2008 roku informującego o ustalonych wielkościach dotacji z budżetu państwa dla powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Zmiany do pierwotnego planu wystąpiły w dziale 851, gdyż została powiększona dotacja o kwotę 229.000 zł. ( składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób które nie posiadają żadnego ubezpieczenia ) i stanowi kwotę 1.427.000 zł a w dziale 852 zmniejszona o kwotę 1.000 zł do poziomu 713.000 zł ( dotacja na domy pomocy społecznej). Proponowana zmiana w pkt 4 załącznika nr 1 wynika z pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego (informacja wpłynęła 19 lutego do Starostwa ) o przyznanych środkach Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia w rozdziale 85333 „powiatowe urzędy pracy„ w wysokości 326.100 zł tj. wyższej od planowanej o 97.816 zł (planowana pierwotna kwota 228.284 zł ).
Zmiany omówione w załączniku nr 1 lp. 1-4 . pociągają za sobą zmiany , które zawarte są w załączniku nr 2 pod lp. 2, 4,5 i 6 do uchwały. W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej i zmiany decyzji na szczeblu rządowym w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Zespołu Szkól w Marianowie należy dokonać korekty planu wydatków budżetu powiatu. . W pierwszej wersji wynagrodzenie roczne miało być wypłacane za pośrednictwem budżetu powiatu łomżyńskiego , jednak wypłacone zostaną ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Zmiana decyzji spowodowała konieczność wprowadzenia korekty planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Marianowie. W wyniku zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej proponuje się zmniejszyć rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki bieżące w działach 801 i 854 o kwotę 105.100 zł. Rezerwa tzw. ”oświatowa” po zmianach ustalona została w wysokości 246.577 zł. Zmiany te ujęte są pod lp. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 97.819 zł ujęte w załączniku nr 2 pod lp. 6 odpowiada zwiększeniu środków z Funduszu Pracy o którym mówi załącznik Nr 1 pod l.p. 4.
W dalszej kolejności proponuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 754 § 6620 o dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dowodzenia na rzecz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Przewidziana cena samochodu określona jest na kwotę 120 tys. zł.. Środki zostaną przekazane po zawarciu porozumienie.
Ponadto Zarząd pozytywnie zaakceptował wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji na wymianę pieca c.o i proponuje się zwiększyć plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 22.910 zł. Koszt netto zakupu pieca jest na poziomie wspomnianym, ponieważ podatek VAT zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy bezpośrednio na rachunek Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Zmiany w załączniku Nr 3 uchwały dotyczą „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Zarząd Powiatu zaaprobował wniosek pana Dyrektora w sprawie przeznaczenia uzyskanych wyższych dochodów z tytułu sprzedaży drzewa na pniu w całości na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ciągnika. Całkowity koszt przewidywany jest na kwotę 320.000 zł.

Radny Stefan Popiołek zapytał o jaki ciągnik specjalistycznych chodzi w przypadku ZDP.

Wicestarosta poinformował, że chodzi o zakupu specjalistycznego ciągnika rolniczego o mocy ponad 110 KM z biegiem pełzającym wraz z uniwersalny6m ramieniem hydraulicznym i głowicą – ścinarką do poboczy. Dyrektor ZDP zgłosił rezygnację ze środków budżetowych zabezpieczonych w budżecie na zakup samochodu dostawczego w wysokości 100.000 zł. Wstępnie zaplanowane 150.000 tysięcy złotych na ciągnik specjalistyczny oraz 100 tys. na samochód i 68 tyś uzyskanych dochodów pozwoli na zakup wspominanego sprzętu. Jeszcze rozważamy zakup ciągnika używanego, aby obniżyć koszty niniejszej inwestycji.

Radny Mieczysław Chojnowski: ZDP posiada sprzęt ponad 20-to letni, wobec tego aby jednostka mogła realizować odpowiednio swoje zadania musi być stopniowo doposażona w nowe maszyny.

Barbara Gorzęba: pragnę dodać, że w wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy ustalony jest na poziomie 308.708 zł i zostanie pokryty częścią środków z nadwyżki z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 554.133 zł w załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok.
Sytuacja finansowa w tej chwili jest poprawna.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Komisji przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok stwierdził: Komisja od początku III Kadencji do końca 2007 roku obradowała 14-krotnie. Frekwencja wyniosła 94 %. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 13-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym po ukonstytuowaniu się Komisji, zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, który zawierał zmiany dotyczące zwiększenia planu dochodów w dziale 758 (po otrzymaniu pism z Ministerstwa Finansów przyznających część oświatową subwencji ogólnej w kwotach 19.078 zł i 4.822 zł). Drugi projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok, dotyczył sfinansowania nadzoru merytorycznego nad prawidłowością realizacji zadania pt. „Unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach położonych na terenie gminy Zbójna” z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zadanie to miało być zrealizowane na podstawie zawartej umowy z Panem dr inż. Jerzym Bilem).
Kolejne posiedzenie, nr 2/06, odbyło się w dniu 21 grudnia 2006 roku, gdzie zapoznano się z opiniami komisji branżowych w sprawie projektu budżetu powiatu na 2007 rok, po czym pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2007 rok.
Posiedzenie, nr 3/06, odbyło się w dniu 28-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
Posiedzenie nr 4/07, odbyło się w dniu 24 stycznia 2007 roku. Komisja zaopiniowała na tym posiedzeniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, który wynikał z podpisanego aneksu do porozumienia z prezydentem Miasta Łomży na współfinansowanie kosztów działalności PUP w Łomży po 15 listopada 2006 roku. Na koniec posiedzenia opracowano i przyjęto projekt planu pracy Komisji na 2007 rok.
Posiedzenie nr 5/07 odbyło się w dniu 3-go marca 2007 roku, na którym zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok. Zmiany te zostały wprowadzone w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji, subwencji po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na 2007 rok. Wysokość dotacji z budżetu państwa uległa zmianie w dziale 71015 – nadzór budowlany” o kwotę 5.000 zł na plus, a zmniejszeniu uległa dotacja o kwotę 18.500 złotych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Ponadto zwiększeniu uległa kwota subwencji oświatowej o 59.375 zł.
Kolejne posiedzenie nr 6/07 miało miejsce w dniu 2-go kwietnia 2007 roku. Na posiedzeniu tym zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok oraz przeprowadzona została analiza wysokości diet radnych powiatu łomżyńskiego, po czym Komisja zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. W sprawach różnych rozważono możliwości zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Posiedzenie nr 7/07 obyło się 13-go kwietnia 2007 roku. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Zapoznała się również z:
- rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za rok 2006 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (zgodnie z art.197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),
- rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2006 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),
- rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
Kolejne posiedzenie nr 8/07 odbyło się 16 maja 2007 roku., na którym zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego. Zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2007 i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006. Na koniec posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża.
Na posiedzeniu nr 9/07, w dniu 26 czerwca 2007 roku, zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, który odnosił się do kwestii wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2007 Zespołu Szkół w Marianowie – w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży złomu i planowanym remontem komina oraz z uzyskaniem dotychczas nieplanowanej odpłatności za przeprowadzony kurs operatora kombajnów zbożowych. Komisja zapoznała się także z funkcjonowaniem Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz możliwościami rozwoju i działalności tej placówki na lata następne. Temat ten został omówiony bezpośrednio w siedzibie Muzeum.
Posiedzenie nr 10/07 odbyło się 30-go sierpnia 2007 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a także projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, gdzie wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 9.167 złotych. Wynikało to z tego, że Starosta Łomżyński zawarł 15 maja 2006 r. umowę z właścicielem zakładu stolarskiego w Podgórzu w sprawie refundacji części kosztów utrzymania stanowiska dla repatrianta. Osoba ta została zatrudniona w tym zakładzie stolarskim i został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dotacje w kwocie 20 tys. złotych, na utworzenie wspomnianego stanowiska pracy.
Wysłuchano również informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2007 roku. W sprawach różnych została przedstawiona informacja na temat sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zapoznano się z pismem Związku Kurpiów w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej. Rozważono również możliwość wprowadzenia podwyżek dla pracowników Starostwa Powiatowego.
Także przeanalizowano możliwość poprawienia sytuacji jednostek, które mają znaczny deficyt budżetowy.
Posiedzenie nr 11/07 odbyło się 17-go października 2007 roku. Zaopiniowano na nim dwa projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Pierwszy dotyczył zmian w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Drugi dotyczy zwiększenia planu wydatków w następujących działach a mianowicie: Dział 801 – Oświata i wychowanie” o kwotę 40.294 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na szkoły niepubliczne a także w dziale 852 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększony został plan wydatków o kwotę 183.065 złotych.
Na kolejnym posiedzeniu nr 12/07, w dniu 21-go listopada 2007 roku zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, gdzie zakładane było zmniejszenie rezerwy „ogólnej” w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - „Rezerwy” o kwotę 2.000 złotych i zwiększenie wydatków o 2.000 złotych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75078 ”Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. Następnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.
W sprawach różnych zapoznano się z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wsparcia finansowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz projektem porozumienia w tej sprawie a także z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na 2008 rok na pomoc dla KMP celem doposażenia posterunków Policji.
Na koniec posiedzenia Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, który zakładał zwiększenie planu dochodów o kwotę 467.441 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z 26 października 2007 roku.
Posiedzenie nr 13/07 odbyło się w dniu 28-go listopada 2007 roku, gdzie zaopiniowano kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Zmiany dotyczyły przeznaczenia środków w kwocie 6.864 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie częściowe udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pn. „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Drugi zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2007 rok dotyczył dalszej realizacji wniosków złożonych przez Dyrektora Muzeum Przyrody. Konkretnie chodzi o częściowe pokrycie udziału własnego zadania realizowanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń nr 14/07 miało miejsce 17-go grudnia 2007 roku. Tego dnia zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok a także projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.
W sprawach różnych członkowie Komisji zaopiniowali projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok, który był konsekwencją pisemnego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie a dotyczył planu dochodów i wydatków na 2007 rok z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego sprawozdania.

Ad.8 Przewodniczący Komisji poinformował, że Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego złożył wniosek o coroczną regulację diet radnych Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. Proponuje on dokonywanie niniejszej regulacji corocznie – od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 2008 roku. Wyjaśniając dodał, że Zarząd Powiatu skierował przedstawiony wniosek do zaopiniowania przez poszczególne stałe Komisje Rady Powiatu.

Radny Krzysztof Chrostowski stwierdził, że zgodnie z wyjaśnieniami Pani Skarbnik udzielonymi podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej taki wniosek powinien być złożony na jesieni – przed uchwaleniem budżetu powiatu, natomiast radni zgłaszali takie inicjatywy pod koniec roku, jednak nie były one sformułowane na piśmie.
Reasumując zaznaczył, że osobiście przychyla się do wniosku złożonego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Alfred Szymański zaznaczył, że w jego ocenie w pierwszej kolejności powinny być podniesione płace pracowników, a dopiero w drugiej kolejności diety radnych.

Wicestarosta: podwyżki dla pracowników zostały zaplanowane na poziomie 6 %, z tym, że wskaźniki ostateczne mogą ulec obniżeniu i to stanowi zagrożenie.

Przewodniczący Komisji uznał, że w tym roku diety nie powinny być podwyższane, natomiast regulacja mogłaby nastąpić z dniem 1 stycznia 2009 roku, przy czym szczegóły w tej sprawie zostałyby ustalone w II półroczu br.

Barbara Gorzęba zapoznała zebranych z maksymalnymi stawkami diet, które radni mogą otrzymywać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
Ponadto podkreśliła, że generalnie sytuacja finansowa może być trudna ponieważ występują braki w wielu dziedzinach, trzeba będzie zabezpieczyć wkład własny w planowanych inwestycjach. W związku z tym w roku bieżącym należałoby wstrzymać się z podwyższaniem diet radnych.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządzono głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za ustaleniem zasad oraz podstawy finansowej w zakresie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego w II półroczu br. i wprowadzeniem niniejszych podwyżek z dniem 1 stycznia 2009 roku (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.9 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 16-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 25 mar 2008 12:02
Data opublikowania: wtorek, 25 mar 2008 12:04
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1716 razy