BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 17/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 kwietnia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.15.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku na lata 2008-2015”.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że zgodnie z art. 19 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Wobec tego przygotowany został „Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 – 2015, który jest spójny ze „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2006 – 2015”. Opracowując Powiatowy Program Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wyznaczyło 5 obszarów działań:
1. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez rozwój usług profilaktyczno –wspierających.
2. Rozszerzenie oferty pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla rodzin zagrożonych patologią, zwłaszcza uwikłanych w przemoc domową.
3. Rozwój systemu opieki nad dzieckiem poza środowiskiem rodzinnym oraz doskonalenie pracy z rodziną naturalną.
4. Zapewnienie wszechstronnej pomocy usamodzielniającym się wychowankom: rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.
5. Doskonalenie warsztatu zawodowego kadr jednostek pomocy społecznej oraz podmiotów współpracujących w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podsumowując zaznaczył, że opracowanie niniejszego Programu jest niezbędne do ubiegania się o dotacje przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Z kolei Edward Jarota omówił najistotniejsze elementy Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008 – 2015 (pełna treść programu stanowi załącznik do projektu uchwały).

Przewodniczący Komisji: dobrze został opracowany taki Program, ponieważ wymagają tego nie tylko obowiązujące ustawy, ale także potrzeby społeczne. Proszę o zabieranie głosu.

Radny Wojciech Kubrak: kiedy była ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej?

Edward Jarota: w 2004 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Pomocy Dziecku na lata 2008-2015” został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 17-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 kwi 2008 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 21 kwi 2008 12:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1998 razy