BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 czerwca 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.15, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba: Komisje Rady Powiatu kilkakrotnie zajmowały się niniejszym problemem i miały różne koncepcje co do zmiany wysokości diet radnych. Pierwotnie wniosek Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych Powiatu Łomżyńskiego proponował ustalenie diet na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej na dany rok. W związku z powyższym sprawą zajęły się wszystkie komisje stałe Rady Powiatu wyrażając swoje opinie. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opowiedziała się za ustaleniem zasad oraz podstawy regulacji diet w II półroczu i wprowadzeniem podwyżek z dniem 1 stycznia 2009 roku. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji i Porządku Publicznego opowiedziała się za uregulowaniem diet analogicznie do wskaźnika przyjmowanego w odniesieniu do podwyżek płac pracowników Starostwa Powiatowego. Natomiast Komisja Rewizyjna poparła wniosek Przewodniczącego Komisji KOZPRiPP zgłaszając jednocześnie wskaźniki procentowe do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej na dany rok.
Generalnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przygotowany przez Zarząd Powiatu przewiduje miesięczną zryczałtowaną dietę wypłacaną z dołu w następujących wysokościach:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu - 1 440,00 zł,
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 810,00 zł,
3) Nieetatowym Członkom Zarządu Powiatu – 1130,00 zł,
4) Przewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 810,00 zł,
5) Wiceprzewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 730,00 zł,
6) Pozostałym Radnym Powiatu – 630,00 zł.
Przedmiotowy projekt zakłada podwyższenie wysokości diet o około 6 %.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: zadania inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej zostały wprowadzone po przeprowadzonych konsultacjach z wójtami i burmistrzami miast na etapie opracowywania projektów budżetów poszczególnych gmin oraz budżetu powiatu. Jednakże w trakcie uchwalania budżetów niektóre gminy zmieniły wstępne ustalenia i nie ujęły w swoich budżetach dotacji dla powiatu łomżyńskiego a mianowicie:
 Gmina Nowogród i Powiat Kolneński zrezygnowały z porozumienia na współfinansowanie zadań w ramach funduszy pomocowych na skutek 4-krotnego zwiększenia (10% do 40%) udziału własnego we współfinansowaniu projektów unijnych ( l.p. 1 zmienianego wykazu);
 Gmina Jedwabne wycofała się z wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Mocarze – Chyliny (l.p. 4 zmienianego wykazu);
 Gmina Przytuły odstąpiła od przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1834B Supy-Wagi ( l.p. 7 zmienianego wykazu).
Środki powiatu „zwolnione” w kwocie 195.000 zł w wyniku zmiany decyzji przez wskazane powyżej gminy proponuje się rozdysponować na zwiększenie wartości uprzednio planowanych zadań:
 modernizację drogi powiatowej Nr 1967B przez wieś Zanklewo gm. Wizna dodać kwotę 40.000 zł w związku z zwiększeniem zakresu i kosztów przebudowy drogi w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalania (l.p. 2 zmienianego wykazu);
 na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1906B (Dłużewo-Laski-Gąski) dodać 27.000 zł (do kwoty 20.000 zł) w związku z koniecznością przygotowania wtórnika i dokumentacji technicznej, rozgraniczenia działek włączonych w pas drogowy; w wyniku podpisania umów na wykonanie wymienionych usług zaangażowano 30.000 zł, a pozostałe 9.000 złotych zostanie wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów robót budowlanych tegoż zadania (l.p. 6 zmienianego wykazu);
 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1956B od drogi krajowej Nr 61 do Leopoldowa gm. Miastkowo dodano kwotę 30.000 zł w związku ze zwiększeniem współfinansowania jej przez gm. Miastkowo (l.p.3 zmienianego wykazu);
 nakłady przebudowy mostu w Jakaci Dwornej gm. Śniadowo powiększono o 20.000 zł z kwoty 55.000 zł na kwotę 75.000 zł w wyniku znacznego wzrostu cen podstawowych materiałów (stal, drewno) i zlecenia dodatkowych usług, których ZDP w Łomży nie jest w stanie wykonać (l.p.5 zmienianego wykazu).
Ponadto proponowane jest wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 zadanie inwestycyjne wykazane w poz. 7 zostało zastąpione zadaniem pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Nr 1854B na odc. Kubra Stara – Kubra Nowa gm. Przytuły; udział powiatu pozostał be z mian na poziomie 40.000 zł;
 zadanie inwestycyjne wykazane pod l.p. 8 zastąpiono zadaniem – przebudowa drogi powiatowej nr 1939B na odc. Stare Modzele – Nowe Wyrzyki gm. Łomża. Wartość ustalona została na poziomie 28.000 zł na pokrycie kosztów wykonania wtórnika i dokumentacji technicznej;
 zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa dróg powiatowych Nr 1922B na odcinku Bronaki Olki-Janczewko, Nr 1926B na odcinku Makowskie-Konieckie, Nr 1927B na odcinku Makowskie-Bartki, gm. Jedwabne. Udział powiatu w tym zadaniu ustalony został na poziomie 10.000 zł (poz.7 zaktualizowanego wykazu).

Radny Rafał Kołakowski: w projekcie budżetu była zaplanowana kwota 40.000 zł na tzw. szlak nadbiebrzański, natomiast w tym projekcie uchwały te środki zabrane są na inne inwestycje. W związku z tym mam pytanie jak układa się współpraca powiatu z Burmistrzem Jedwabnego?

Marek Dworakowski – Wicestarosta Łomżyński: przedłożony dokument zawiera inwestycje, które są już w zasadzie w trakcie realizacji, natomiast Burmistrz Jedwabnego wycofał się ze wszystkich proponowanych przez powiat porozumień.

Radny Rafał Kołakowski: mieszkańcy gminy Jedwabne od kilkudziesięciu lat czekają na inwestycje i środków zaplanowanych na każdą gminę nie powinno się zabierać.
Pragnę przypomnieć, że mieliśmy przeznaczać na każda gminę po 70.000 zł i nie zgadzam się, aby gmina Jedwabne nie miała inwestycji za tę sumę. Jeżeli Burmistrz nie chce podpisać żadnego porozumienia to należy za wspomniana kwotę wykonać np. żwirowanie najgorszych odcinków dróg. Powinniśmy wspierać nawet w pierwszej kolejności biedne gminy – jeżeli mamy mówić o zrównoważonym rozwoju powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: dane zawarte w załączniku dotyczą inwestycji w zasadzie już realizowanych i powinniśmy przyjąć go w przekazanej wersji.

Radny Rafał Kołakowski: mieszkańcy gminy Jedwabne nie mogą cierpieć z tego względu, że Burmistrz i władze powiatu nie mogą się dogadać. Czy gmina Jedwabne dostanie w tym roku te 70.000 zł na inwestycje drogowe?

Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki: tę kwestię można zgłosić na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Radny Stefan Popiołek: powinien być przedstawiony jakiś konkretny odcinek do zmodernizowania czy wyżwirowania.

Radny Rafał Kołakowski: na posiedzeniu Zarządu Powiatu składałem pisemny wniosek, który był rozpatrywany. Były wymienione w nim dokładnie odcinki dróg, które wymagają natychmiastowej poprawy.

Marek Dworakowski – Wicestarosta Łomżyński: do tej pory zrealizowaliśmy inwestycję na terenie gminy Jedwabne za kwotę 70.000 zł z czego nasz udział wyniósł 10.000 zł. Następnie Burmistrz wycofał się z inwestycji, gdzie nasz udział miał wynieść 40.000 zł. Z pewnością na ternie tej gminy wykonamy inwestycje za kwotę 70.000 zł, jednak teraz trudno jest wpisywać te inwestycje jeżeli jeszcze nie wiemy dokładnie co zostanie wykonane.

Radny Rafał Kołakowski: czyli rozumiem, że ta kwota 70.000 zł zostanie przez nas zainwestowana na ternie gminy Jedwabne.

Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki: na kolejnym posiedzeniu problem ten ponownie rozpatrzymy.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 19-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 6 cze 2008 14:17
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2008 14:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2044 razy