BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr XX/08

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 15 października 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 12.30.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 15-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy i radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży nt. realizacji projektu pt. Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski – finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
13. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego na terenie powiatu łomżyńskiego.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
15. Program działań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008 roku.
16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2008 roku.
17. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2007/2008.
18. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XIX-tej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIX-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

W związku z ich brakiem poprosił o zabranie głosu Dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży .

Ad.5 Piotr Grabani – Dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży zapoznał zebranych z realizacją projektu pt. „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych to silny region podlaski” – finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowała Łomżyńska Rada FSN-T NOT z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie kosztuje prawie 1 mln 913 tys. zł. Przede wszystkim za te pieniądze będą sfinansowane kursy i szkolenia dla bezrobotnych z zakresu obsługi komputera, abc księgowości, fryzjerski lub na kierowcę zawodowego w jednej z kategorii: C, C+E, D. Poza tym będzie można uzyskać zawód florysty, masażysty leczniczego czy montażysty kolektorów słonecznych. Projekt obejmuje uczestnictwo 210 mieszkańców Łomży, Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego, Kolna, Grajewa i okolic. Od połowy listopada br. do przyszłorocznych wakacji będą oni uczyć się podstaw prawa, angielskiego i obsługi komputera oraz tajników wybranych zawodów. Kursanci na naukę przeznaczą jeden dzień w tygodniu. Będą uczyć się od godz. 8 do 15, z przerwą na obiad w południe. Zaletą projektu jest to, że uczestnicy nie zapłacą za kursy, posiłek i dojazd do Łomży (14 grup), Kolna (9) czy Zambrowa (5), gdzie będą odbywały się zajęcia. Jeśli uczestnik bez zasadnego powodu się nie zjawi, grozi mu zwrot kosztów. Reasumując Piotr Grabani zaznaczył, że najdroższe w wartym blisko 1 mln 913 tys. zł projekcie są szkolenia zawodowe, które kosztują ponad 704 tys. zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy trwa jeszcze nabór uczestników do ww. projektu.

Piotr Grabani poinformował, że niestety jest już więcej chętnych zapisanych niż przewidzianych miejsc dla uczestników – chętnych jest około 320 osób. Jednak są prowadzone rozmowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, aby zwiększyć liczbę bezrobotnych, którzy będą mogli skorzystać z przedmiotowego programu do liczby co najmniej 280 osób.

Radny Krzysztof Chrostowski wyraził rozczarowanie tym, że omawiany projekt, podobnie jak większość tego typu przedsięwzięć wyklucza uczestnictwo seniorów – emerytów i rencistów.

Piotr Grabani stwierdził, że przeanalizuje możliwości napisania projektu, którego uczestnikami będą seniorzy, po czym dodał, iż szczegółowe informacje nt. przedstawionego projektu są zawarte w ulotkach, które każdy będzie mógł otrzymać w czasie przerwy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do niniejszego tematu

Ad.6 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od XIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 12 sierpnia 2008 roku, odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Podczas posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył informację finansową za I półrocze 2008 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Rozpatrzył także sprawozdanie finansowe za II kwartał 2008 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2008 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2008 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zapoznał się z decyzją Ministra Infrastruktury w sprawie gruntów zajętych pod drogę we wsi Kalinowo gm. Piątnica. Rozpatrzył informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2008 r. oraz podjął uchwałę w sprawie przyjęcia tej informacji. W trakcie tego posiedzenia Zarząd podjął również 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok oraz uchwałę w sprawie zatrudnienia Pani Anny Archackiej na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie. Przyjął porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica dotyczące zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica. Przyjął porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo przy wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Leopoldowo-Łuby Kiertany-Łuby Kurki na terenie Gminy Miastkowo. Zarząd przyjął również porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Śniadowo w sprawie przekazania dróg powiatowych w zarząd Wójtowi Gminy Śniadowo.
W dniu 16 września 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie (Pani Barbarze Turowskiej) oraz dwie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Rozpatrzono wnioski: Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o przyznanie środków finansowych z rezerwy budżetowej oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie budżetu oraz o wyrażenie zgody na sprzedaż środka trwałego (przyczepy niskopodwoziowej). Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, 2 wersje uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – projekty uchwał zostały skierowane do komisji Rady Powiatu. Przyjął także porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
W dniu 30 września br. odbyło się trzecie posiedzenie podczas którego Zarząd rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dofinansowanie budżetu Poradni ze środków rezerwy oświatowej. Również rozpatrzył wnioski Zarządu Dróg Powiatowych: o zwiększenie budżetu oraz wniosek o wyrażenie zgody na wybudowanie przyłącza gazowego i podjął w tej sprawie uchwałę. Ponadto rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie pomieszczeń, w których zostanie zamontowany agregat prądotwórczy. Zarząd podjął 4 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok. Przyjął aneks do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Rozpatrzył wniosek Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży i podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Zarządu majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (3 biurka). Zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Geodezji w sprawie przejęcia działek na rzecz powiatu pod drogi powiatowe za symbolicznym odszkodowaniem oraz podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania.
Czwarte posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 6 października br. Zarząd podczas tego posiedzenia: przyjął 3 projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna. Zarząd w trakcie tego posiedzenia rozpatrzył i przyjął wstępne założenia do projektu budżetu na 2009 rok. Podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok. Na zakończenie Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.
Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłem:
 Połowa sierpnia to liczne obchody Święta Wojska Polskiego, np. w Parafii Miłosierdzia Bożego był Marek Dworakowski – Wicestarosta,
 Pan Marek Dworakowski – Wicestarosta był na konkursie orki – organizowanej przez ODR – jest to ciekawa inicjatywa, która została reaktywowana,
 Jesteśmy w trakcie realizacji różnych projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z: EFS, PEFRON, MIPS, Urzędu Wojewódzkiego,
 Poza tym odbył się cały szereg otwarć, konferencji i narad w Białymstoku dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych,
 Uczestniczyłem w naradzie z Kuratorem Oświaty, która odbyła się w Gimnazjum w Piątnicy,
 Początek września to uroczystości upamiętniające 69 rocznicę napadu Niemiec na Polskę, a w tym uroczystości w Wiźnie, na których w roku bieżącym była także rodzina kapitana Władysława Raginisa – heroicznego dowódcy odcinka obrony polskiej na ternie Wizny,
 Brałem udział w Gali Łomżyńskiej – Laur Gospodarczy,
 Uczestniczyłem w 50–leciu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 Odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego,
 Z kolei braliśmy udział w uroczystościach strażackich między innymi w Jedwabnem i drożynkach diecezjalnych w Hajnówce,
 We wrześniu bieżącego roku byłem w Irlandii na szkoleniu, gdzie jednym z przedstawionych bardzo ciekawych rozwiązań była kwestia zastosowania kolektorów słonecznych, więcej o tej wizycie można przeczytać na naszej stronie internetowej,
 Brałem także udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,
 W dniu 3.10. odbyło się oddanie do użytku Szkoły Podstawowej w Wygodzie,
 Poza tym uczestniczyłem w inauguracjach roku akademickiego na naszych uczelniach,
 W dniu 6.10. odbyło się spotkanie w naszej sali konferencyjnej poświęcone możliwościom reaktywacji połączeń kolejowych na terenie ziemi łomżyńskiej. W spotkaniu tym uczestniczyli między innymi przedstawiciele biznesu, samorządów z województwa mazowieckiego i parlamentarzyści.
Ponadto w dniu 16.10. o godzinie 14.00 w naszej sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ukraińskich samorządów i biznesu, na które Państwa zapraszam, szczególnie radnych Powiatu Łomżyńskiego.
Natomiast w dniu 17.10. odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników Starostwa Powiatowego i radnych Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady zapytał czy zostało wypracowane jakieś stanowisko dotyczące reaktywacji połączeń kolejowych na terenie ziemi łomżyńskiej.

Starosta odpowiedział, że było to spotkanie robocze, w którym także uczestniczyli eksperci mający doświadczenie w zakresie przejęcia kolei na terenie województwa mazowieckiego. Samorząd może przejąć kolej i następnie przekazać prywatnym przedsiębiorcom. Nasze założenia przewidują to, aby kolej była przejęta przez wszystkie samorządy, przez które będzie przebiegać i następnie w drodze ogłoszonego przetargu będzie możliwe przekazanie prywatnym inwestorom. Wg przeprowadzonej wstępnej analizy kolejowe połączenia towarowe na trasie Łomża – Ostrołęka i dalej byłyby opłacalne, bowiem istnieje duże zapotrzebowanie na przewóz towarów na tym odcinku.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy Starosta może coś więcej powiedzieć o kwestii zastosowania kolektorów słonecznych.

Starosta odpowiedział, że w Irlandii na szkoleniu wspomniana sprawa była omówiona dość krótko, wobec czego nie czuje się specjalistą z tego zakresu. Dodał przy tym, że szkolenia organizowane przez NOT będą umożliwiały dokładne poznanie problematyki zastosowania kolektorów słonecznych.

Następnie, wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Rady Powiatu zarządził przejście do kolejnego tematu.

Ad.7 Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że budżet na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w formie uchwały w dniu 20 grudnia 2007 rok, który po stronie dochodów ukształtował się w kwocie 15.588.711 zł, zaś po stronie wydatków skalkulowany został na poziomie 15.867.107 zł i deficytem na poziomie 278.396 zł. W wyniku zmian dokonanych w okresie I półrocza po stronie dochodów budżet został zwiększony do wysokości 16.216.302 zł zaś wydatki do wysokości 16.525.010, a deficyt powiększony został do wysokości 308.708 zł. W części ogólnej przedstawione zostały zmiany jakie w wyniku podjętych Uchwał Rady Powiatu i Zarządu po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu zostały wprowadzone. Część II zawiera szczegółowe dane o planowanych i wykonanych dochodach, które wykazane są w Załączniku Nr 1 w formie tabeli. Natomiast w dalszym etapie jest opisane wykonanie planu wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, analogicznie jak w przypadku dochodów budżetu. Załącznik nr 2 stanowi kompletne dane liczbowe o planie i wykonaniu wydatków.
Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacje celowe wpływały na bieżąco z wyjątkiem dotacji na działalność instytucji kultury. Zobowiązania finansowe regulowane były w ustalonych terminach. Należy wskazać, że zadania obligatoryjne powiatu będą zrealizowane w ramach zaplanowanych w uchwale budżetowej środków. Mam tu na uwadze zadania z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja finansowa instytucji kultury w zasadzie jest zrównoważona, jednakże może się pojawić problem z realizacją zadań przez ROK w Łomży.
Należy dążyć do uzyskania jak najlepszego wyniku finansowego na koniec roku, ponieważ w 2009 roku trzeba będzie zaangażować znaczne środki powiatu na realizację projektów unijnych i pokryć wyższe koszty tzw. ustawowych zadań własnych powiatu (Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu wynika z tego, że Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Powiatowi Łomżyńskiemu dotację celową ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 6.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Treścią § 1 i § 2 uchwały wprowadza się w budżecie powiatu zmiany odpowiadające dyspozycjom Zarządu Województwa Podlaskiego. Zdecydowanie o zmianach budżetu objętych projektem tej uchwały przynależy do kompetencji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XX/101/08 z dnia 15 października 2008 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że Wójt Gminy Wizna zwrócił się do samorządów z naszego terenu o pomoc finansową na remont mostu, którego aktualnie stan zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zarząd Powiatu zaakceptował pokrycie kosztów wsparcia Gminy Wizna w kwocie 5.000 zł na niniejszy cel z rezerwy drogowej. problemowy most jest położony w ciągu drogi gminnej na rzece Narew i korzystają z niego mieszkańcy okolicznych gmin – przede wszystkim rolnicy w liczbie około 300. Wsparcie na tę inwestycje Gmina otrzymała oprócz lokalnych samorządów także od samorządu województwa. Prace dotyczące remontu mostu zostały niedawno rozpoczęte. Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie zawarta umowa, które określi zasady udzielenia i rozliczenia pomocy Gminie Wizna.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XX/102/08 z dnia 15 października 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.10 Przewodniczący Rady poinformował, że zostały przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, co jest odpowiedzią na wniosek radnych postawiony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Wszystkie stałe komisje zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy dokument.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, przewidujący wzrost diet dla poszczególnych funkcji radnego na poziomie 100 zł oraz odnoszący się do kwoty bazowej, za którą uznano kwotę określaną każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została podjęta 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się” (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XX/103/08 z dnia 15 października 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Z kolei została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Ad.11 Edward Jarota poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wynika przede wszystkim z tego, iż wg nowych uregulowań prawnych zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeszły pod kompetencje powiatowych urzędów pracy. Przy tym zadania dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wobec tego w nowym statucie zadania te należy rozdzielić. Ponadto projekt statutu przewiduje dostosowanie zapisów do innych wytycznych ustawowych. W związku z licznymi poprawkami i korektami proponowane jest uchwalenie nowego statutu, co zapewni przejrzystość tego dokumentu.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski poinformował, że Komisja w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XX/104/08 z dnia 15 października 2008 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.12 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją zwiększenia dodatkowych środków przez Zarząd PFRON w kwocie 105.275 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które wymienione są w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Reasumując zaznaczył, że mimo zwiększenia środków przez Zarząd PFRON do ogólnej kwoty 1.013.124 zł zgłoszone potrzeby przez niepełnosprawnych nie zostaną w pełni zaspokojone, wobec czego pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w przyszłym roku.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Henryk Krajewski poinformował, że Komisja w sposób jednogłośny pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XX/105/08 z dnia 15 października 2008 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.13 Ireneusz Denysiuk – Komendant Miejskiego PSP w Łomży zapoznał zgromadzonych z najistotniejszymi elementami informacji nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego na terenie powiatu łomżyńskiego (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży omówił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej opracowane zgodnie z art. 197 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady – Stefan Żebrowski zapytał czy wg założeń rządowych zakłady podstawowej opieki zdrowotnej mają być również przekształcane w spółki prawa handlowego.

Stanisław Studencki stwierdził, że zgodnie z jego rozeznaniem powyższa kwestia ma dotyczyć przede wszystkim szpitali, natomiast zpoz-ty będą w tym zakresie podlegać autonomicznym decyzjom organu założycielskiego.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.15 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek zapoznał zgromadzonych z działaniami podjętymi w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008 roku (materiały dotyczące przedmiotowego zagadnienia stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.16 Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek zapoznał zgromadzonych ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2008 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.17 Joanna Dardzińska – Mądry omówiła sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2007/2008 (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał w jaki sposób można poddawać dzieci badaniom stwierdzającymi ewentualne nieprawidłowości w rozwoju.

Joanna Dardzińska – Mądry na takie badania muszą wyrazić zgodę rodzice dziecka lub prawni opiekuni, takie są wymogi formalno-prawne.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że nawet jeżeli rodzice lub prawni opiekuni zgodzą się na badania i zostanie wydane orzeczenie lub opinia to często nie podejmują dalszych działań, które mają na celu poddanie dziecka jakiejś terapii pozwalającej na leczenie zaburzeń.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.18 Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w punkcie czwartym porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad.19 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta – Krzysztof Kozicki, który poinformował, że w dniu 9 listopada br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości.
Ponadto przypomniał, że w dniu 16.10. o godzinie 14.00 w naszej sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami ukraińskich samorządów i biznesu, na które Państwa zapraszam, szczególnie radnych Powiatu Łomżyńskiego. Natomiast w dniu 17.10. odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników Starostwa Powiatowego i radnych Powiatu Łomżyńskiego.

Radna Barbara Zalewska złożyła ustny wniosek do Zarządu Powiatu o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2009 rok inwestycji drogowej polegającej na wyasfaltowaniu odcinka około 500 m drogi powiatowej w gminie Nowogród Jankowo – Młodzianowo. W uzasadnieniu zaznaczyła, że w 2006 roku Gmina Nowogród w ramach porozumienia ze Starostą Łomżyńskim wykonała projekt techniczny przebudowy tego odcinka. Pozostałe koszty inwestycji miały być pokryte ze środków Powiatu. Do chwili obecnej Powiat nie wywiązał się ze zobowiązań podjętych w porozumieniu. Stan techniczny tego odcinka jest fatalny i przy opadach deszczu lub roztopach w zasadzie staje się nieprzejezdny.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Marek Olbryś – Radny Sejmiku Wojewódzkiego zapoznając zgromadzonych z nowymi zasadami oceny projektów inwestycyjnych zwrócił uwagę, na to, że aktualnie będzie ustalana lista rankingowa i priorytetów inwestycyjnych przez Komisję Oceny Projektów, natomiast Zarząd Powiatu będzie już jedynie zatwierdzał ustaloną listę. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzą osoby z Białegostoku i osoby z terenu wschodniej części województwa podlaskiego. Wobec tego można domniemywać, że najwyżej będą punktowane projekty z tych terenów. Taka sytuacja zmusza do podjęcia zintensyfikowanych działań na rzecz jak najlepszego przygotowania projektów. Niepokojącą sytuacją jest także to, że Zarząd Województwa zdecydowanie rozbudowuje departament doradców Marszałka, którzy kształtują politykę tego organu. Przy tym Zarząd na interpelacje radnych najczęściej nie potrafi odpowiedzieć, co znacznie komplikuje skuteczne działania radnych województwa.
Ponadto wymienił nieruchomości, które Zarząd Województwa będzie przekazywał na rzecz miasta Łomża.
Reasumując podkreślił, że są prowadzone rozmowy nt. dodatkowego wsparcia instytucji kultury z powiatu łomżyńskiego, a w szczególności Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Kończąc gorąco zachęcił zebranych do kierowania za jego pośrednictwem zapytań i interpelacji, które to mógłby przestawić na sesji Sejmiku Województwa.

Zgromadzeni nie mieli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.20 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XX-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 18 lis 2008 13:29
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2008 13:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1683 razy