BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 23 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 listopada 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.00.Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Tomasza Wysockiego. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
3. Sprawy różne:
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok,
 Informacja nt. modernizacji przepustu drogowego zlokalizowanego w okolicach wsi Orlikowo gmina Jedwabne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy dodatkowo zaproponowane został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Następnie zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba poinformowała, że pierwsza w kolejności uchwała dotyczy zabezpieczenia braku środków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w wysokości 20.000 zł poprzez rozwiązanie rezerwy budżetowej celowej „oświatowej”. Zarząd na swoim posiedzeniu pozytywnie odniósł się takiego sposobu rozwiązania wskazanego problemu finansowego naszej instytucji kultury. Konsekwencją tego jest przedstawiony przeze mnie projekt uchwały. Braki finansowe ROK wynikają przede wszystkim z podniesienia czynszu za wynajmowane pomieszczenia i byłyby dużo większe jednak jednostka ta podjęła szereg skutecznych działań zwiększających dochody ze źródeł zewnętrznych.

Radny Rafał Kołakowski zapytał w jakiej wysokości była przyznana na początku roku dotacja ze strony Powiatu.
Barbara Gorzęba poinformowała, że dotacja ta wyniosła 150.000 zł. Dodała przy tym, że ROK wyczerpał już środki ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu: pragnę poinformować, że został złożony wniosek przez Dyrektora ZDP w Łomży o zwiększenie planu dochodów „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” o kwotę 22.500 zł w związku z zwiększoną sprzedażą drewna z pasów drogowych i użyczeniem sprzętu. Jednocześnie dodatkowe dochody proponuje się zgodnie z pismem Dyrektora ZDP w Łomży przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów inwestycji w wymienionych szczegółowo w uzasadnieniu projektu uchwały oraz kosztów opracowania wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na wypłatę odszkodowań w związku z poszerzeniem drogi pow. Nr 1936 B Wiktorzyn – Żelechy – Truszki gm. Piątnica.

Radny Rafał Kołakowski zwrócił uwagę, aby na etapie zawierania porozumień przewidywać kto będzie pokrywał koszty, które są przedmiotem aktualnej analizy.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) W sprawach różnych Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stwierdziła, że trzecia z kolei zaprojektowana uchwała dotyczy zmian jakie na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji są proponowane. Mianowicie chodzi o dokonanie zmian między parafami, które to zmiany umożliwią zakup serwera i stacji komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Proponuje się przeniesienie środków z paragrafów 4210 – 4.000 i 4300 – 56.000 zł na 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych. Zmiany te można dokonać między innymi w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na tego rodzaju zadania.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

2.) Radny Rafał Kołakowski zwrócił się z prośbą o zarezerwowanie środków w budżecie powiatu na przyszły rok celem wykonania modernizacji przepustu drogowego zlokalizowanego w okolicach wsi Orlikowo gmina Jedwabne. Zaznaczył przy tym, że lokalni mieszkańcy składali petycje w tej sprawie, natomiast Burmistrz Jedwabnego deklarował pokrycie części kosztów przytoczonej inwestycji.

Wicestarosta stwierdził, że zna przytoczony problem i postara się, aby powyższa inwestycja została zrealizowana w najbliższym czasie.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 23-cie posiedzenie Komisji Budżetu.

Wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Chrostowski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 gru 2008 09:47
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 09:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1952 razy