BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 listopada 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Konkretnie sprawa dotyczy dwóch elementów: tego, że pomoc w zakresie integracji ze społeczeństwem osobom opuszczającym zakłady karne została przypisana innym podmiotom oraz tego, że szefowie pcpr-ów są aktualnie zatrudniani i zwalniani a nie powoływani i odwoływani.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży został zaopiniowany pozytywnie czterema głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.
Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 22-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 12 gru 2008 11:10
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 11:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1715 razy