BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2008 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.40.Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:


1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
3. Sprawy różne.
Z kolei w nawiązaniu do powyższego poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący tematy dodatkowo zaproponowane został przyjęty 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Następnie zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity: opracowany został nowy tekst jednolity niniejszego Regulaminu, bowiem łatwiej jest z takiego aktu korzystać. Zasadnicze zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą tego, że w zadaniach wspólnych wydziałów wpisane zostało występowanie o środki unijne. Ponadto w Wydziale Geodezji dodano zadanie, które jest realizowane a nie było ujęte – chodzi przede wszystkim o realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Bardzo istotną zamianą jest także to, że w miejsce Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia jest propozycja utworzenia Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, w którym znajdą się zadania Wydziału OKZ oraz Referatu Promocji i Funduszy Strukturalnych aktualnie znajdującego się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.
Dodatkowo w nowym Regulaminie przewidziane jest przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, aby odciążyć nowy Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych. Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy Rzecznika od 1 stycznia 2009 roku będzie powoływał Starosta a nie Rada Powiatu – tak jak było to dotychczas uregulowane. Zapis ten nie został zawarty w przekazanych Państwu materiałach. Wobec tego proszę o naniesienie w swoich projektach Regulaminu tej zmiany. Ponadto kolejną zmianą jest wyodrębnienie pionu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. W skład tego pionu wchodzi: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kierownik kancelarii tajnej i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informatycznego. Zmiany te nie powodują wzrostu zatrudnienia w tym pionie.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych będzie także odpowiedzialny za udostępnianie danych osobowych.

Wiesław Jemielity na powyższe pytanie odpowiedział przecząco, wyjaśniając dodał, że udostępnianie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, natomiast funkcja pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych jest wymogiem ustawowym nakładanym na samorządy powiatowe. Powyższe zadanie będzie przypisane Panu Bogdanowi Popkowskiemu – osobie która obecnie zajmuje się sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym.

Wobec braku innych uwag i pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (uwzględniający przeniesienie funkcji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów do Wydziału Organizacyjnego i Kadr) został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Józef Jermacz – Zastępca Skarbnika Powiatu poinformował, że wszystkie stałe komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu na 2009 rok i w tym zakresie nie wniosły żadnych uwag skierowanych do Komisji Budżetu czy Zarządu Powiatu.
Z kolei przypomniał, że ogólnie budżet powiatu został zaprojektowany na poziomie 17.342.687 zł dochody, wydatki zaś na kwotę 18.594.921 zł przy deficycie w wysokości 1.252.234 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych kształtującej się na poziomie 2.067.997 zł. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 6% co stanowi kwotę 296.910 zł. Udział subwencji i dotacji z budżetu państwa stanowi 68,05% a pozostałe dochody to 31,95% w strukturze projektowanych dochodów.
Zarząd w całości zaplanował wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe a kwotę części równoważącej subwencji ogólnej na zadania ZDP a jest to kwota 2.628.329 zł (2008 - 2.123.334 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęte w projekcie uchwały budżetowej zostały na wysokości – 2.747.000 zł z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/20 – województwo podlaskie na poziomie 2.042.000 złotych. Natomiast na zadania własne powiatu – domy pomocy społecznej - 705.000 zł - na mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku.
Natomiast plan dochodów ustalony dla powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych ustalony pismem Wojewody został na poziomie 56.000 zł. Dochody w ustawowych terminach muszą być przekazywane na rachunek budżetu Wojewody. Są to dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (50.000), z nadzoru budowlanego (1.000) oraz z tytułu realizacji zadań – ośrodki wsparcia – 5.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. powiat od uzyskanych dochodów może potrącić 5% jako dochód własny powiatu. Dochody uzyskane z odpłatności za wykonywanie zadań na zasadzie porozumień: zadania z zakresu geodezji i kartografii (Udział Miasta - 226.154 zł; (2008 – 219.780); współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP - 1.109.426 zł (2008 – 1.072.270).
W przypadku zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w każdej chwili Rada Powiatu może podjąć taką decyzję.
Także zaplanowano wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 roku o 6% to jest na kwotę 97.716 zł. Jednakże wzrost funduszu płac ukształtował się na poziomie 4,77%, ponieważ w stosunku do 2008 roku jest zaplanowana mniejsza kwota na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W 2008 roku na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – przeznaczy się 90.280,30 (nagrody jubileuszowe – 49.886,30 zaś odprawy emerytalne 40.394,40). W 2009 roku zaplanowano tego rodzaju wydatki na kwotę 25.000 zł.

Przewodniczący Komisji poprosił zebranych o uwagi i pytania odnoszące się do powyżej zaprezentowanej części projektu budżetu powiatu.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy w budżecie na 2009 rok przewidziane są jakieś kredyty lub inne zobowiązania.

Józef Jermacz na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Radny Rafał Kołakowski podziękował Zarządowi Powiatu za to, że w projekcie budżetu znalazła pozycja odnosząca się do inwestycji drogowych na ternie gminy Jedwabne.

Wicestarosta stwierdził, że udział własny w tej inwestycji wynosi około 700.000 zł, natomiast Burmistrz deklarował zaangażowanie Gminy w wysokości około połowy tej kwoty – po wydaniu opinii przez Komisję Budżetu Miasta i Gminy Jedwabne, czyli udział powiatu wyniósłby ponad 300.000 zł.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu reasumując dodał, że projekt budżetu na 2009 rok został pierwszy raz skalkulowany na kwotę przekraczającą 20 mln zł.

Radny Stefan Popiołek zaznaczył, ze powoli jest widoczny wzrost nakładów w każdej dziedzinie, którą zajmuje się Powiat, szczególnie w zakresie działalności kulturalnej i inwestycji drogowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do niniejszego tematu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie opinii o następującej treści: Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu opracowany został zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych. Plan dochodów oszacowany został w oparciu o źródła dochodów powiatu wynikające z obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość przyjętych dochodów z poszczególnych źródeł uznać można za realną do uzyskania. Ponadto Komisja podkreśla, że budżet na 2009 rok został zamknięty deficytem w wysokości 1.252.234 zł. Deficyt budżetowy został wprowadzony z nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Także zaprojektowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stwarzają dla nich korzystniejsze warunki do prowadzenia działalności. Zadania obligatoryjne jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na poziomie zadawalającym.
W sytuacji ujawnianych ocen o możliwych trudnościach na skutek globalnego kryzysu finansowego, jak też w gospodarkach państw Europy i naszego kraju, utworzone rezerwy i pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych będą mogły być „amortyzatorami„ ewentualnych zmniejszeń w budżecie powiatu na 2009 rok.
Oceniając całokształt budżetu na 2009 rok Komisja opiniuje go pozytywnie dlatego, że skonstruowano go w ramach planowanych na 2009 rok dochodów i środków przewidywanej „skumulowanej” nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
W zarządzonym głosowaniu powyższa opinia został przyjęta 6 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 24-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Wysocki
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 8 sty 2009 08:46
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2009 08:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1639 razy