BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 25/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 13.30.

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Wiceprzewodniczący Komisji – Andrzej Piotrowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji miały być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
4. Sprawy różne.
Z kolei nawiązując do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.

Starosta – Krzysztof Kozicki poprosił o wycofanie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie i wprowadzenie w to miejsce zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół. Wyjaśniając stwierdził, że negocjacje z samorządem gminy i Miasta Jedwabne w sprawie przekazania prowadzenia ZSOiZ w Jedwabnem trwały jeszcze przed kilkoma dniami i stąd wynika potrzeba dokonania zamian w porządku obrad Komisji.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższej sprawy.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wprowadzenie powyżej zaproponowanych zmian.

Wobec braku innych uwag Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji są następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
4. Sprawy różne.

Ad.1 Wiceprzewodniczący Komisji udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki – projekt uchwały w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie został wycofany, ponieważ data przekazania ZSOiZ była przesuwana i ostatecznie po spotkaniu z Burmistrzem i innymi samorządowcami gminy Jedwabne, a także z Dyrektorem ZSOiZ oraz z udziałem Pani Eli Gosk uzyskaliśmy konsensus, że przekażemy Szkołę z dniem 1 września br. Na początku byłem zdania, że lepiej byłoby jak ZSOiZ zostałby przekazany samorządowi Jedwabnego jak najszybciej, że nabór i konkurs powinien ogłaszać nowy organ prowadzący, jednak te argumenty nie przekonały wszystkich samorządowców z Jedwabnego. Projekt porozumienia, który Państwo otrzymaliście wcześniej w zasadzie niczym nie różni się od tego, który ma być przyjęty podczas przekazywania Szkoły.
W związku z powyższym w celu uregulowania formalności podjęto czynności zmierzające do wygaszenia kierunków kształcenia, w których od pewnego czasu nie ma kształcenia i istnieją one jedynie na papierze. Konkretnie zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2009 r. następujące szkoły:
1) Technikum Handlowe w Jedwabnem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
2) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jedwabnem wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
3) Szkołę Policealną dla Dorosłych w Marianowie kształcąca w zawodzie: Technik rachunkowości.
Będzie to oczywiście poprzedzone wystąpieniem do dnia 28 lutego 2009 roku do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z informacją o zamiarze likwidacji wyżej wymienionych szkół celem uzyskania pozytywnej opinii w tej sprawie.

Radny Stefan Popiołek – a jak sprawa będzie wyglądać z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi?

Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – początkowo Burmistrz był zainteresowany przejęciem ZSOiZ w Jedwabnem, ale bez pracowników administracji i obsługi. Wobec tego przygotowane zostały wypowiedzenia, jednak sprawy – jak już wspominał Pan Starosta – generalnie uległy zmianom i w czasie zostały przesunięte pewne elementy proceduralne. Po odbyciu dalszych negocjacji z Burmistrzem, Dyrektorem ZSOiZ oraz z udziałem samorządowców z Jedwabnego uzyskaliśmy deklarację zatrudnienia większości pracowników administracji i obsługi. Problem z zatrudnieniem generalnie może dotyczyć tylko jednej osoby – Pani Fidury. Bynajmniej takie są deklaracje Burmistrza.

Radny Wojciech Kubrak – jeżeli przejęcie nastąpi z dniem 1 września, to jak będzie Gmina prowadzić nabór?

Starosta – Krzysztof Kozicki – jak mówiłem wcześniej także byłem zdania, że nabór i konkurs powinien ogłaszać nowy organ prowadzący, jednak te argumenty nie przekonały wszystkich samorządowców z Jedwabnego.

Radny Wojciech Kubrak – poprosił o omówienie procedury koniecznej do wykonania przy przekazywaniu Szkoły.

Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury dodała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół rozpoczyna procedurę przekazania ZSOiZ w Jedwabnem. Kolejnym krokiem będzie wydanie w terminie 14 dni opinii przez Kuratora Oświaty, po czym zostanie przedłożona uchwała o likwidacji ww. – de facto martwych – kierunków kształcenia. Z kolei do końca lutego zostanie przedłożony projekt uchwały o rozwiązaniu ZSOiZ w Jedwabnem. Rozwiązanie placówki w świetle obowiązującego prawa nie jest jej likwidacją. Do 31 maja musi być uruchomiony proces zwalniania pracowników. Do końca kwietnia zostanie przedłożony projekt uchwały o przekazaniu do prowadzenia ZSOiZ w Jedwabnem samorządowi Jedwabnego.

Radny Wojciech Kubrak – zapytał czy taka procedura jest uzgodniona z Burmistrzem?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Radny Wojciech Kubrak – czy Szkole zostanie nadana nowa nazwa, po likwidacji nieczynnych kierunków kształcenia? Czy to nie będzie wymagać zmiany statutu?

Elżbieta Gosk – to Burmistrz o tym zdecyduje, czy będzie nowa nazwa. Po przekształceniu przekażemy ZSOiZ.

Starosta – uzgodnienia z Kuratorium Oświaty i radcą prawnym wskazują, że nie będzie żadnych technicznych przeszkód do przekazania przekształconej Szkoły.

Radny Wojciech Kubrak – to zbyt duży optymizm, że porozumienie podpisze Burmistrz już w kwietniu. Na pewno podpisze je dopiero jak będzie miał pewność, że uda mu się uzyskać nabór, czyli dopiero w czerwcu.

Starosta – Burmistrz ma świadomość, że ma możliwość przejęcia ogromnego majątku, a kwota, którą ewentualnie dołoży do ZSOiZ (jak nie będzie naboru, chociaż twierdzi, że nabór będzie) będzie mniejsza niż za wykonanie dokumentacji technicznej na taki budynek.

Radny Wojciech Kubrak – opór wobec przejęcia ZSOiZ jest ze strony kadry gimnazjum w Jedwabnem.

Elżbieta Gosk – mamy tego świadomość.

Radny Wojciech Kubrak – jeszcze raz podkreślam i przestrzegam, że Burmistrz na pewno nie podpisze porozumienia przed uzyskaniem pewności, że osiągnie nabór.

Starosta – nie wiemy czy tak będzie, w tym momencie podejmujemy działania na rzecz ratowania szkoły średniej w Jedwabnem. Symulacje co do liczby uczniów w gimnazjum Jedwabnego wskazują znaczny spadek uczniów, co także dobrze nie wróży szkole średniej w Jedwabnem, ale działania, o których dziś dyskutujemy warto podejmować.

Radny Wojciech Kubrak – mówiąc w interesie Powiatu należy zlikwidować ZSOiZ do końca lutego, później mogą pojawić się trudności, co narazi nas na dodatkowe koszty.

Starosta – zakładamy, że Burmistrz jako poważny urzędnik dotrzyma danego słowa, zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami w problemowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji szkół został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest coraz bardziej ważna, wręcz konieczna przy realizacji różnego typu projektów. Pragnę przypomnieć, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. Z kolei w ust.3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu.
Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowy Program określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację.
W roku bieżącym organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do dnia 31 marca, po czym dokumenty te zostaną zaopiniowane przez właściwą komisję Rady Powiatu – analogicznie do lat poprzednich.
Małą zmianą jest to, że na niektóre działania są zaplanowane w roku bieżącym nieco mniejsze środki, jednak wynika to z tego, iż na te formy zostają pozyskiwane środki ze źródeł zewnętrznych i nie ma potrzeby dodatkowego ich finansowania.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury jest ukłonem w stronę młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie. O stypendium mogą ubiegać się osoby do 25 roku życia.
Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia, jak również doskonalącym swoje umiejętności w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania ww. stypendiów oraz ich wysokości ustawodawca powierzył organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
Na terenie Powiatu Łomżyńskiego działa utalentowana, twórcza młodzież – osoby uprawiające, różne dziedziny sztuki oraz zajmujące się upowszechnianiem kultury. Dla nich stypendium stanowić będzie pomoc finansową przy realizacji prac twórczych, z drugiej strony pozwoli również na ożywienie i wzbogacenie oferty kulturalnej, będzie też służyć promocji Powiatu i Ziemi Łomżyńskiej.
Wysokość miesięcznej kwoty stypendium została podniesiona maksymalnie do 500 zł. Komisja Kultury, (…) wnioskowała o ustalenie kwoty wyższej od początkowo planowanej – czyli od 200 zł. Wobec tego projekt uchwały jest sformułowany dość elastycznie, aby dawać pewne możliwości, np. w zakresie wysokości stypendium do maksymalnej wysokości 500 zł. Maksymalna kwota 500 zł odnosi się do jednego stypendium, które mogą być przyznane kilku osobom.

Radny Henryk Kłosiński – zapyta czy Pani Kindze Lewiarz ma być ustalone stypendium na poziomie 400 zł miesięcznie ?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Wiceprzewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 25-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Wiceprzewodniczący Komisji

Andrzej Piotrowski
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 11:42
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 11:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1877 razy