BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIX/09

z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 września 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 11.00.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie powitał wszystkich zebranych, po czym oznajmił: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście (Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Rady poprosił radnych o ewentualne zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli uwag. W zarządzonym głosowaniu radni przyjęli 17 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) porządek obrad wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 –Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.
10. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XXVIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVIII-tej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński: Podczas posiedzenia w dniu 15 września 2009 roku Zarząd Powiatu: podjął 7 uchwał: sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego, sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród, w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego, w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok, przyjął 3 porozumienia: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża, w sprawie zmiany porozumienia z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego wspólnej realizacji remontu dróg powiatowych na terenie gminy Wizna zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna, w sprawie zmiany porozumienia z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna, przyjął umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża, rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc dla domu, zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa o realizacji projektu „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo - Wizna w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.
W dniu 23 września 2009 r, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu podczas którego: przyjęto umowę partnerską z Powiatem Ostrołęckim o współpracy przy realizacji inwestycji, przyjęto 2 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych z Miastem i Gminą Jedwabne oraz z Miastem i Gminą Nowogród, omówiono 2 porozumienia: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród, rozpatrzono wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o pomoc finansową, rozpatrzono wniosek Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie w sprawie pomocy w związku z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przyjęto projekty 2 uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009, podjęto 2 uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Drozdowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego, zapoznano się z informacją Dyrektora ZDP w Łomży na temat: inwestycji w miejscowości Łuby Kurki, budowy chodnika w miejscowości Dobrylas, zapoznano się z porządkiem obrad XXIX sesji Rady Powiatu, przyjęto umowę partnerską z Gminą Łomża w sprawie realizacji inwestycji.
Ponadto Starosta wymienił wydarzenia i uroczystości, w których uczestniczył:
● 10 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbył się Zjazd PCK i Honorowych
Dawców Krwi,
● 12 września rekonstrukcja obrony Nowogrodu,
● 13 września dożynki wojewódzkie i diecezjalne,
● 14 września objęcie stanowiska Komendanta WKU przez ppłk Piotra Chełmickiego,
● 17 września uroczystość patriotyczno-integracyjna w Marianowie,
● 18 września posiedzenie Rady Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,
● 18 września rozpoczęcie Mistrzostw Województwa Podlaskiego Motolotni,
● 20 września V-te zawody sportowo-pożarnicze OSP oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej Związku
Sybiraków,
● 21 września spotkanie z Panią Wiceprezes Przewozów Regionalnych z Warszawy,
● 24 września Rada Społeczna ZPOZ.
Poinformował też, że Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o rozpoczęciu w przyszłym roku przebudowy drogi powiatowej Kownaty-Żelechy-Kossaki i drogi Piątnica-Jedwabne.

Radny Lech Szabłowski zapytał, czego dotyczyło porozumienie z Powiatem Ostrołęckim.

Starosta odpowiedział, że Powiat Ostrołęcki składa wniosek na budowę drogi i za współpracę z nami otrzyma dodatkowe punkty. Z naszej strony nie ma żadnego zaangażowania finansowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski – chciałbym zapytać czy to prawda, że od Zarządu Dróg Powiatowych zostały zabrane środki przeznaczone na zakup rębaka?

Przewodniczący Rady wobec braku innych zapytań lub interpelacji poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie lub w punkcie 11-tym. Z kolei ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad.6 Jan Olszewski Dyrektor ZDP omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Stwierdził, że projekt uchwały dotyczy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Łomżyński ma możliwość złożenia dwóch projektów do tego programu. Finansowanie tych inwestycji to 50 % dotacji z budżetu państwa i 50 % z budżetu samorządu gminy i powiatu. Droga Serwatki – Kupnina ma długość 3.260 m, położona jest na terenie Gminy Nowogród. Wartość inwestycji 2 306 tys. zł, dotacja z budżetu państwa 1 153 tys. zł; z budżetu Gminy Nowogród 400 tys. zł, z budżetu powiatu 753 tys. zł. Środki te muszą być zabezpieczone w budżecie powiatu na 2010 rok. W tej chwili jest to droga nieutwardzona, o dużym znaczeniu dla powiatu. Ciąg tej drogi zaczyna się od Gminy Śniadowo przez Kupninę biegnie do granicy z powiatem Kolneńskim. Można ją nazwać obwodnicą naszego powiatu. Wybudowanie drogi pozwoli na odciążenie m. Łomży, ponieważ turyści będą mogli latem jechać nią na Mazury. Powiat Kolneński będzie budował dalszy ciąg tej drogi na swoim terenie.

Radna Elżbieta Parzych – proszę wszystkich radnych o zagłosowanie na tak za obydwoma uchwałami w sprawie budowy dróg. Uważam, że należy składać wnioski jeżeli jest taka możliwość.

Przewodniczący Rady Stefan Popiołek – popieram oba projekty uchwał tym bardziej, że są na to środki w budżecie powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 –Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Radny Wojciech Kubrak – proszę o uzasadnienie negatywnej opinii.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – nierównomierne obciążenie kosztami Gminy Nowogród i Powiatu Łomżyńskiego.

Burmistrz Nowogrodu – Józef Piątek – Rada Miejska w Nowogrodzie w dniu wczorajszym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki- Kupnina o długości 3 260 m. Przy realizacji poprzedniej inwestycja na drodze Chmielewo-Sławiec – montaż finansowy był niekorzystny dla Gminy Nowogród a mimo to radni zagłosowali za jej realizacją. Proszę o poparcie tej uchwały, aby można było budować drogi w powiecie.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 –Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 14 głosami „za” i 3 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIX/148/09 z dnia 28 września 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Omawiając projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji Dyrektor ZDP powiedział, że inwestycja na drodze Chyliny-Szostaki będzie zakończeniem przebudowy tzw. szlaku nadbiebrzańskiego. Droga biegnie wzdłuż Biebrzy i dalej do granicy Powiatu Grajewskiego. Jest to piękny ciąg drogowy, z którego korzystają mieszkańcy powiatu i turyści. Jest to odcinek o dł. 2230,88 m., a koszt realizacji wyniesie 1 342 301 zł. Gmina Jedwabne i Powiat Łomżyński zabezpieczą w swoich budżetach na 2010 rok po 335 575 zł. Część tej drogi została zbudowana wcześniej ze środków rezerwy Ministra Infrastruktury. W tej chwili z tych środków już nie możemy skorzystać, ponieważ zmieniły się zasady finansowania i obecnie dofinansowywana jest z nich budowa obiektów inżynieryjnych (mosty). Dlatego też Zarząd Powiatu uznał, że trzeba spróbować drogę tę dokończyć ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Obie inwestycje są ważne z punktu widzenia rozwoju całego powiatu.

Radny Wojciech Kubrak – czy zna Pan wysokość kwoty, jaka będzie przeznaczona w tym roku w województwie podlaskim na ten cel. Uważam, że szanse może mieć tylko jeden wniosek z jednego powiatu.

Jan Olszewski – przeznaczonych będzie prawie 54 mln zł. to jest o ponad 8 mln. zł. mniej niż w roku ubiegłym.

Starosta Łomżyński – znam taki przypadek, że przeszły dwa wnioski - powiatu białostockiego.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIX/149/09 z dnia 28 września 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu budżecie sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3010-21/08 Wojewody Podlaskiego z 23 października 2008 roku – do planu finansowego na 2009 rok zadań wykonywanych przez powiat łomżyński z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, będącego załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, pod liczbą porządkową 5 plan dochodów w dziale 710, rozdział 71015, paragraf 0570 - „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” wpisano kwotę 1000 zł.
Obecnie tj. w piśmie FB.BŁ.3011-160/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 roku skierowanym do Starosty Łomżyńskiego ponownie podano na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057) kwoty dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, przy czym wskaźnik dochodów w rozdziale 710, rozdział 71015, § 0570 „wyzerowano”. Przeto zapisami §1 zaprojektowanej uchwały uzyska się niezbędną przedmiotową korektę, dokonanie której nie przynależy do uprawnień Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIX/150/09 z dnia 28 września 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Główny Geodeta Kraju po rozpatrzeniu wniosku Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2008 roku o dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przyznał dofinansowanie uzupełniające Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 100.000 zł. Przyznane środki finansowe będą przeznaczone na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ( katastru nieruchomości), w szczególności wykorzystania produktów projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych we Polsce” oraz produktów projektów dotyczących budowy, aktualizacji i modernizacji baz danych LPIS w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
W związku z przyznanym dofinansowaniem należy zwiększyć plan przychodów w § 2960 „ Przelewy redystrybucyjne” o kwotę 100.000 zł i plan wydatków w § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 100.000 zł.
Ponadto Geodeta Powiatowy pismem Nr GN.II.7454-36/09 z 17 września 2009 roku (zaaprobowanym przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 roku) wystąpił o przeniesienie kwoty 60.000 zł z § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” na § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Oznajmił iż, do końca bieżącego roku nie będzie realizować zakupów sprzętu komputerowego, bowiem uznaje za potrzebniejszą i pilniejszą informatyzację zasobu geodezyjnego (przejście z opracowań analogowych na opracowania cyfrowe). Zabezpieczy to obecnie posiadane dokumenty przed dalszym zużyciem oraz pozwoli w przyszłości zarządzać nimi i udostępniać je przez Internet. Dokonanie przedmiotowych zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przynależy, do kompetencji Rady Powiatu.


Radny Stefan Żebrowski – kiedy zostanie zmodyfikowany zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków. Czy każdy będzie miał dostęp do systemu i jak będą pobierane opłaty?

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – system zintegrowany w powiecie łomżyńskim funkcjonuje od czterech lat. Kiedy będzie funkcjonował w całym kraju- nie wiem. To co teraz robimy to system cyfrowy. Nasze dane są przekazywane do platformy elektronicznej. Jako Starostwo Powiatowe mamy dostęp do całej bazy.
Nie do wszystkich dokumentów każdy będzie miał dostęp. Koszt pobierania będą określały przepisy. Proponowane zmiany przepisów przewidują, że od 2010 r. fundusz będzie dochodem powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2009 została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIX/151/09 z dnia 28 września 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.18 Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę o udzielenie odpowiedzi na zadaną interpelacje dotyczącą zabrania Zarządowi Dróg Powiatowych środków przeznaczonych na zakup rębaka?

Marek Dworakowski – w uchwale budżetowej zaplanowano zakup rębaka ze środków uzyskanych ze sprzedaży drewna. Planowano uzyskać 70 tys. zł. a uzyskano 50 tys. zł. Są to dochody budżetu powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.19 W punkcie tym głos zabrały:
Radna – Irena Przybylak podziękowała Zarządowi Powiatu i Zarządowi Dróg Powiatowych za wykonanie mostka w miejscowości Drozdowo oraz poprosiła o wykonanie mostka po drugiej stronie w przyszłym roku.

Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, która poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Łomży realizuje od dnia 9 września do 31 grudnia br. projekt „Akademia Współczesnego Sołtysa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i poprosiła radnych o poinformowanie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu w swoich miejscowościach.

W wolnych wnioskach nie poruszono innych zagadnień.

Ad.20 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIX-tej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 14 paź 2009 10:12
Data opublikowania: środa, 14 paź 2009 10:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1972 razy