BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 25/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2009 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 10.10, natomiast zakończenie o godz. 11.00.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Informacja Skarbnika Powiatu dotycząca rozdysponowania planowanych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie (wydatki inwestycyjne).
4. Sprawy różne.


Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 i 2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Jan Olszewski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Stwierdził, że oba projekty uchwał dotyczą Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Łomżyński ma możliwość złożenia dwóch projektów do tego programu. Finansowanie tych inwestycji to 50 % dotacji z budżetu państwa i 50 % z budżetu samorządu gminy i powiatu. Droga Serwatki – Kupnina ma długość 3.260 m, położona jest na terenie Gminy Nowogród. Wartość inwestycji 2 306 tys.zł, dotacja z budżetu państwa 1 153 tys. zł; z budżetu Gminy Nowogród 400 tys. zł, z budżetu powiatu 753 tys. zł. Środki te muszą być zabezpieczone w budżecie powiatu na 2010 rok. W tej chwili jest to droga nieutwardzona, o dużym znaczeniu dla powiatu. Ciąg tej drogi zaczyna się od Gminy Śniadowo przez Kupninę biegnie do granicy z powiatem Kolneńskim. Można ją nazwać obwodnicą naszego powiatu. Wybudowanie drogi pozwoli na odciążenie m.Łomży, ponieważ turyści będą mogli latem jechać nią na Mazury. Powiat Kolneński będzie budował dalszy ciąg tej drogi na swoim terenie.

Omawiając drugi projekt uchwały Dyrektor ZDP powiedział, że inwestycja na drodze Chyliny-Szostaki będzie zakończeniem przebudowy tzw. szlaku nadbiebrzańskiego. Droga biegnie wzdłuż Biebrzy i dalej do granicy Powiatu Grajewskiego. Jest to piękny ciąg drogowy, z którego korzystają mieszkańcy powiatu i turyści. Jest to odcinek o dł. 2230,88 m., a koszt realizacji wyniesie 1 342 301 zł. Gmina Jedwabne i Powiat Łomżyński zabezpieczą w swoich budżetach na 2010 rok po 335 575 zł. Część tej drogi została zbudowana wcześniej ze środków rezerwy Ministra Infrastruktury. W tej chwili z tych środków już nie możemy skorzystać, ponieważ zmieniły się zasady finansowania i obecnie dofinansowywana jest z nich budowa obiektów inżynieryjnych (mosty).
Obie inwestycje są ważne z punktu widzenia rozwoju całego powiatu.

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński – zapytał czy będziemy mogli zaciągnąć kredyt na budowę dróg?

Barbara Gorzęba – przed uchwaleniem budżetu na 2010 rok nie mogę udzielić na to pytanie odpowiedzi. W budżecie mamy środki niezbędne do pokrycia udziału powiatu w obu projektach tj. ok.1 mln. zł. Myślę, że rząd nie okroi drastycznie środków na przyszły rok. Na utrzymanie dróg w przyszłym roku planujemy ok. 3 mln. zł.

Radna Barbara Zalewska - uważam, że należy złożyć wnioski na obie drogi i poprosiła o ich poparcie.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy były jakieś oferty współpracy z innych gmin gdzie była gotowa dokumentacja na drogi i deklaracja przeznaczenia środków.

Starosta Łomżyński – początkowo Wójt Gminy Śniadowo deklarował współpracę przy budowie drogi Śniadowo-Osobne ale się z niej wycofał. Powiat nie ma tyle środków aby pokryć 100 % kosztów budowy tej drogi. Wójt Gminy Łomża chciał budować drogę do Łochtynowa ale jest to krótki odcinek o dł. 230 m, który zbudujemy ze środków własnych. Wójt Gminy Wizna zabiegał o budowę drogi Janczewo-Bronowo ale nie udało się wykonać dokumentacji. W chwili obecnej jest dokumentacja tylko na te dwie drogi, które omawiamy.

Wicestarosta – aby zrealizować inwestycję musi być współpraca z gminą i wykonana dokumentacja. Na drogę Śniadowo-Osobne dokumentacja jest na etapie decyzji lokalizacyjnej. Wójt wycofał się z wcześniejszego wniosku. Gmina Miastkowo nie ma przygotowanej dokumentacji na drogi.
Radny Lech Szabłowski zapytał kto zlecał i finansował dokumentację na drogi: Serwatki-Sławiec i Chyliny-Szostaki?

Dyrektor ZDP Jan Olszewski – w Gminie Nowogród przygotował poprzedni Wójt a w Gminie Jedwabne Zarząd Dróg Powiatowych.

Radna Barbara Zalewska – jaki był powód, że poprzednim razem, droga zgłoszona wspólnie z Powiatem Kolneńskim, nie została przyjęta do realizacji. Dzięki poprzedniemu Burmistrzowi Nowogrodu został zbudowany most w Morgownikach za 4,5 mln. zł.

Starosta Łomżyński – Ministerstwo Infrastruktury zmieniło zasady i przyznawało dofinansowanie do inwestycji inżynieryjnych czyli mostów a my nie mieliśmy dokumentacji na most.

Radny Lech Szabłowski – dlaczego taka mała kwota dofinansowania ze strony Gminy Nowogród?

Wicestarosta – Gmina Nowogród dołożyła na poprzednią drogę powiatową 700 tys. zł., na tą 400 tys.zł. i nie ma możliwości na większe dofinansowanie, bo posiada już zadłużenie na 50% wartości budżetu. Jeżeli te dwa wnioski zostaną zakwalifikowane to zostanie jeszcze w budżecie 500-600 tys.zł. aby budować drogi z innymi gminami na podstawie porozumień.

Radny Jan Kuczyński – skoro mamy dokumentację na te dwie drogi to trzeba złożyć na nie wnioski i walczyć o dofinansowanie. Natomiast do gmin należy wysłać oferty z propozycją współpracy przy budowie dróg powiatowych.

Wicestarosta – jest przygotowana oferta do gmin dotycząca wspólnej budowy dróg: 60 % udziału gminy i 40 % powiatu. Czekamy na odpowiedź z gmin.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionych projektów uchwał.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu:
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu),
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami, głosów wstrzymującym się i przeciwnych nie było (opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dotycząca rozdysponowania planowanych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie (wydatki inwestycyjne).
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w dziale 921, 92118 w § 6220 w wysokości 181.147 zł na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie zostanie wydatkowana w następujący sposób:
- 84.568 zł na wkład własny w ramach zadania „ renowacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( koszt całkowity zadania 411.370 zł);
- 31.011 zł na wkład własny w 2009 roku na realizację zadania pn. „ Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej W Muzeum przyrody w Drozdowie” – budowa ścieżki edukacyjnej „ostoja Drozdowska” w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (koszt całkowity 518.370 zł w tym udział powiatu w 2009 roku 31.011 i w 2010 143.204 zł);
- 13.000 zł koszty audytu energetycznego i studium wykonalności na projekty ‘Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ( 7.000) i „Remont tarasu wschodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 „Oś priorytetowe III Rozwój turystyki i kultury”;
- 52.568 zł pozostała kwota zostanie na pokrycie części wydatków z projektu NFOS (143.204 zł) w 2010 roku.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.4 W sprawach różnych głos zabrali:

Radny Stefan Żebrowski – co z drogą Janczewo-Kokoszki-Zanklewo, dlaczego na drodze przez Łuby-Kurki ma być likwidowany bruk szerokości 5 m i położony asfalt o szerokości 3,5 m.

Wicestarosta – Wójt Gminy Wizna, projektant i ja spotkaliśmy się aby domówić się w sprawie projektu na drogę Janczewo-Kokoszki-Zanklewo. Wójt dofinansuje 60-80 tys. zł.
Droga przez Łuby-Kurki będzie realizowana zgodnie z dokumentacją. Mieszkańcy znają ten projekt, wykupione zostały działki. Zerwany bruk będzie kruszony i pójdzie na podbudowę pod asfalt.

Ponadto nie poruszono innych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 25-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 14:24
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 14:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1677 razy