BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 14.00, natomiast zakończenie o godz. 15.10.

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:
1. Przyjęcie protokołu z 11-go oraz 12-go posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie skargi dotyczącej przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
3. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z protokołem z 11-go oraz 12-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po czym zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokołach.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 11-go posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 12-go posiedzenia Komisji także został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji odczytał skargę Pana Mieczysława Nitkiewicza dotyczącą przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, po czym udzielił głosu Dyrektorowi PUP w Łomży.

Mieczysław Bieniek – Pan Mieczysław Nitkiewicz, czyli osoba skarżąca jest zarejestrowana jako bezrobotna w PUP w Łomży od 25 maja 1999 roku. Mężczyzna ten ubiegał się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej, w zasadzie te dotacje utrzymują wszyscy bezrobotni, którzy starają się o nie, o ile wypełnią wytyczne ustawowe w tym zakresie. Jedynie ograniczamy przekazanie tych dotacji na transport samochodowy, co wynika z niejasnych i sprzecznych interpretacji prawnych w tym zakresie. Poinformowaliśmy tego Pana, że może otrzymać problemową dotację w sytuacji kiedy zmieni formę planowanej działalności.

Przewodniczący Komisji czy wszystkie wnioski o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały pozytywnie rozpatrzone w roku bieżącym?

Mieczysław Bieniek – większość wniosków w tym zakresie została rozpatrzona pozytywnie, jednak aby wszystkie wnioski były pozytywnie rozpatrzone Starosta musiałby dokonać przesunięć i przeznaczyć środki z innych działań na rzecz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Przewodniczący Komisji – czy te pożyczki są zwrotne?

Mieczysław Bieniek – są bezzwrotne po udokumentowaniu prowadzenia działalności przez okres 1 roku.

Barbara Zalewska – czy skarżący otrzymywał wcześniej pożyczkę z PUP?

Mieczysław Bieniek – tak, była to wówczas pożyczka w 50 % zwrotna, wg informacji naszego pracownika skarżący w tamtym okresie nie zwrócił do końca należnych kwot. Niestety dokumentacja zgodnie z wytycznymi przechowywana jest tylko przez 5 lat – po upływie tego okresu została zniszczona.
Proponowałem Wójtowi dofinansowanie zatrudnienia tego Pana, biorąc pod uwagę to, że skarżący może nie mieć środków do życia. Jednak Wójt uznał, że nie jest on zainteresowany podjęciem pracy w ramach refundowanych form zatrudnienia. Wobec powyższego uważam, że wniesiona skarga jest bezpodstawna. Szczegółowe uzasadnienie otrzymaliście Państwo dołączone do projektu uchwały. Ponadto pragnę jeszcze raz dodać, że skarżący został poinformowany, iż może otrzymać pożyczkę, ale na inny rodzaj działalności.
Natomiast oskarżenia, że został przeze mnie źle lub wulgarnie potraktowany są nieprawdziwe, ponieważ nie miałem żadnego kontaktu ze skarżącym.

Przewodniczący Komisji – zainteresowany otrzymał zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji, jednak nie skorzystał z możliwości reprezentowania swojego stanowiska.
Uważam, że działanie Dyrektora PUP było zgodne z prawem.
Czy ktoś z Państwa ma inne zdanie?

Wicestarosta – w tym przypadku absolutnie nie doszło do przekroczenia uprawnień przez Dyrektora PUP.

Jan Kuczyński – jestem podobnego zdania, poza tym uważam, że opinia Komisji powinna być sformułowana konkretnie i zwięźle, bez dodatkowego rozwodzenia się.

Barbara Zalewska – w sentencji naszej opinii należy podkreślić, że problemowa skarga jest bezzasadna.

W tym punkcie nie wniesiono dalszych pytań lub uwag.

Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie opinii o następującej treści: „Po dokonaniu analizy w dniu 11 grudnia 2009 roku Komisja stwierdziła, że zarzut dotyczący przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży jest bezpodstawny, zatem skargę Komisja uważa za bezzasadną. Wobec powyższego Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży”.

W zarządzonym głosowaniu ww. opinia została przyjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 11:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1608 razy